ORZECZNICTWO SADU NAJWYZSZEGO

Izba Karna


Rok 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000


ROK 2007

 • Postanowienie z dnia 27 wrzesnia 2007 r. (sygn. akt I KZP 36/07).
  Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
  "Czy wskazany w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (tekst jednolity Dz. U. Nr 234 poz. 1694 ze zm.) termin roku jako maksymalny czasokres pobytu cudzoziemca w strzezonym osrodku lub areszcie w celu wykonania decyzji o wydaleniu, odnosi sie do nieprzerwanego okresu pobytu cudzoziemca w areszcie lub osrodku, czy tez obejmuje rowniez laczny czas pobytu cudzoziemca w roznych okresach czasu w osrodku lub areszcie w celu wykonania tej samej decyzji o wydaleniu?"
  Sad Najwyzszy w dniu 27 wrzesnia br. postanowil na podstawie art 441 §5 kpk przejac sprawe do swego rozpoznania. Tego samego dnia, po rozpoznaniu zazalenia na postanowienie Sadu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Sad Najwyzszy zmienil to postanowienie oznaczajac czas okresu pobytu Asima S. w areszcie w celu wydalenia do dnia 16 czerwca 2007 r. oraz na podstawie art. art. 253 § 1 k.p.k. w zw. z art. 104 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach uchylil przedluzony wobec Asima S. postanowieniem Sadu Rejonowego dla m. st. Warszawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. srodek w postaci pobytu cudzoziemca w areszcie w celu wydalenia.
  Sad Najwyzszy uznal, iz pobyt w strzezonym osrodku lub areszcie w celu wydalenia na podstawie jednej decyzji wojewody nie moze trwac lacznie dluzej niz rok (art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach - tekst jednolity Dz. U. Nr 234 poz. 1694 ze zm.). W konsekwencji Sad Najwyzszy ustalil, ze od wielu miesiecy Asmin S. przebywa w areszcie w celu wydalenia bez podstawy prawnej i nakazal jego natychmiastowe zwolnienie z aresztu.

  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Postanowienie z dnia 20 wrzesnia 2007 r. (sygn. akt I KZP 30/07).
  Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
  "Czy znamieniem bojki (art. 158 § 1 k.k.) jest narazenie czlowieka na bezposrednie niebezpieczenstwo utraty zycia albo nastapienie skutku okreslonego w art. 156 § 1 k.k. lub w art. 157 § 1 k.k.?"
  Sad Najwyzszy postanowil odmowic podjecia uchwaly.
  TEZA:
  Narazenie czlowieka na bezposrednie niebezpieczenstwo utraty zycia albo nastapienia skutku okreslonego w art. 156 § 1 k.k. lub w art. 157 § 1 k.k. stanowi ustawowe znamie, stypizowanych w art. 158 § 1 k.k., przestepstw pobicia i bojki.

  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Postanowienie skladu siedmiu sedziow z dnia 20 wrzesnia 2007 r. (sygn. akt I KZP 28/07).
  Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
  "Czy w wypadku zaliczenia - na podstawie art. 417 k.p.k. i zgodnie z regulami okreslonymi w art. 63 k.k. - na poczet orzeczonej kary grzywny okresu tymczasowego aresztowania odbytego w innej sprawie, roszczenie o zasadzenie odszkodowania i zadoscuczynienie za niewatpliwie niesluszne tymczasowe aresztowanie uznac nalezy za zrekompensowane - czy tez, uwzgledniajac przepisy art. 553 k.p.k. (a contrario) oraz zasady orzekania odszkodowania w wysokosci odzwierciedlajacej zarowno realnie poniesiona strate i utracona korzysc, jak i zadoscuczynienia za doznana krzywde (art. 552 § 1 i § 4 k.p.k.), a takze art. 4171 § 2 k.c.), roszczenie takie przysluguje w zakresie, w ktorym wysokosc kwoty naleznego odszkodowania i zadoscuczynienia przewyzszalaby kwote orzeczonej kary grzywny.?"
  Sad Najwyzszy postanowil odmowic podjecia uchwaly.
  TEZA:
  zaliczenie, wedlug regul wynikajacych z art. 417 k.p.k. i art. 63 k.k., okresu aresztowania na poczet kar orzeczonych wobec skazanego w tej samej lub w innej sprawie, wyklucza pozniejsze skuteczne wystapienie z roszczeniem o odszkodowanie i zadoscuczynienie na podstawie przepisow rozdzialu 58 Kodeksu postepowania karnego, za ten sam okres, jak rowniez wczesniejsze uzyskanie odszkodowania i zadoscuczynienia w tym trybie wyklucza zaliczenie tego okresu tymczasowego aresztowania na poczet tych kar.

  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Uchwala z dnia 20 wrzesnia 2007 r. (sygn. akt I KZP 27/07).
  Uzyte w art. 71 § 2 zdanie drugie k.k. sformulowanie „kara pozbawienia wolnosci lub ograniczenia wolnosci ulega skroceniu o okres odpowiadajacy liczbie uiszczonych stawek dziennych z zaokragleniem do pelnego dnia” oznacza, ze w razie zarzadzenia wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolnosci lub ograniczenia wolnosci ulega ona skroceniu o liczbe dni rowna liczbie uiszczonych stawek dziennych grzywny orzeczonej na podstawie art. 71 § 1 k.k.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Uchwala z dnia 20 wrzesnia 2007 r. (sygn. akt I KZP 26/07).
  1) Nie popelnia przestepstwa falszywych zeznan (art. 233 § 1 k.k.) kto umyslnie sklada nieprawdziwe zeznania dotyczace okolicznosci majacych znaczenie dla realizacji jego prawa do obrony (art. 6 k.p.k.); 2) odmowic udzielenia odpowiedzi na pytanie drugie.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Postanowienie z dnia 20 wrzesnia 2007 r. (sygn. akt I KZP 25/07).
  Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
  "Czy postanowienie Sadu Rejonowego wydane na podstawie art. 35 § 1 k.p.k. nie uwzgledniajace wniosku w przedmiocie przekazania sprawy zgodnie z wlasciwoscia miejscowa nalezy do postepowan zaskarzalnych zgodnie z art. 35 § 3 k.p.k., czy tez jako stanowiace decyzje negatywna Sadu w tym wzgledzie nie podlega zaskarzeniu?"
  Sad Najwyzszy postanowil odmowic podjecia uchwaly.
  TEZA:
  Postanowienie w kwestii wlasciwosci sadu, o ktorym mowa w art. 35 § 3 k.p.k., to zatem takie orzeczenie, wydane na podstawie art. 35 § 1 lub 2 k.p.k., w ktorym sad stwierdza niewlasciwosc albo nie uwzglednia wniosku o jej stwierdzenie.

  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Postanowienie z dnia 20 wrzesnia 2007 r. (sygn. akt I KZP 24/07).
  Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
  "Jaka jest wzajemna relacja przepisow art. 377 § 3 k.p.k. (w zw. z § 6 tego artykulu) i art. 479 § 1 k.p.k. w sytuacji, gdy oskarzony, w postepowaniu uproszczonym, bedac zawiadomiony o rozprawie osobiscie, nie stawi sie na nia?"
  Sad Najwyzszy postanowil odmowic podjecia uchwaly.
  TEZA:
  Nie jest dopuszczalne stosowanie w postepowaniu uproszczonym rozwiazania przewidzianego w art. 377 § 3 k.p.k. w sytuacji, gdy oskarzony nie stawil sie bez usprawiedliwienia na rozprawe, o terminie ktorej zostal osobiscie zawiadomiony, i zaistnialy pozostale przeslanki warunkujace wydanie wyroku zaocznego w trybie art. 479 § 1 k.p.k.

  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Uchwala skladu 7 sedziow SN z 20 wrzesnia 2007 r. (sygn. akt I KZP 21/07).
  Kazde pozbawienie wolnosci sedziego wymaga odrebnego zezwolenia sadu dyscyplinarnego; wyjatek stanowi zatrzymanie przewidziane w art. 181 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz w art. 80 § 1 u.s.p., bedace konsekwencja ujecia sedziego na goracym uczynku przestepstwa.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Postanowienie z dnia 29 sierpnia 2007 r. (sygn. akt I KZP 29/07).
  Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
  "Czy wobec sprawcow wystepkow z art. 178a § 2 k.k. obok obligatoryjnego zakazu opartego na zasadzie art. 42 § 2 k.k. mozna stosowac takze zakaz na mocy art. 42 § 1 k.k.?"
  Sad Najwyzszy postanowil odmowic podjecia uchwaly.
  TEZA:
  W razie skazania za przestepstwo z art. 178a § 2 k.k. sad moze orzec wobec sprawcy - obok obligatoryjnego srodka karnego z art. 42 § 2 k.k. - rowniez zakaz prowadzenia pojazdow okreslonego rodzaju, o ktorym mowa w art. 42 § 1 k.k.

  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Postanowienie z dnia 29 sierpnia 2007 r. (sygn. akt I KZP 23/07).
  Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
  "Czy w razie skazania za przestepstwo z art. 178a § 2 k.k. sad moze wymierzyc sprawcy - obok obligatoryjnego srodka karnego z art. 42 § 2 k.k. w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdow mechanicznych albo pojazdow mechanicznych okreslonego rodzaju - nadto na podstawie art. 42 § 1 k.k. srodek karny w postaci zakazu prowadzenia innych pojazdow?"
  Sad Najwyzszy postanowil odmowic podjecia uchwaly.
  TEZA:
  W razie skazania za przestepstwo z art. 178a § 2 k.k. sad moze orzec wobec sprawcy - obok obligatoryjnego srodka karnego z art. 42 § 2 k.k. - rowniez zakaz prowadzenia pojazdow okreslonego rodzaju, o ktorym mowa w art. 42 § 1 k.k.

  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Postanowienie z dnia 29 sierpnia 2007 r. (sygn. akt I KZP 22/07).
  Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
  "Czy zazalenie na postanowienie sadu I instancji wydane na etapie postepowania przygotowawczego w przedmiocie odmowy nadania klauzuli wykonalnosci tytulowi egzekucyjnemu tj. postanowieniu prokuratora o zabezpieczeniu majatkowym podlega rozpoznaniu przez Sad Odwolawczy wedlug przepisow kodeksu postepowania wykonawczego (art. 20 § 3 k.k.w.) czy tez wedlug przepisow kodeksu postepowania karnego (art. 30 § 2 k.p.k.)?"
  Sad Najwyzszy postanowil na podstawie art. 441 § 2 k.p.k. przekazac rozstrzygniecie zagadnienia prawnego powiekszonemu skladowi Sadu Najwyzszego.

  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Uchwala z dnia 29 sierpnia 2007 r. (sygn. akt I KZP 19/07).
  "Sprzetem" w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektorych uslug swiadczonych droga elektroniczna opartych lub polegajacych na dostepie warunkowym (Dz. U. Nr 126, poz. 1068 z pozn. zm.) jest urzadzenie skonstruowane z elementow elektronicznych, ktore zostalo zaprojektowane lub przystosowane w celu umozliwienia korzystania z uslug chronionych bez uprzedniego upowaznienia uslugodawcy;

  Sad Najwyzszyw pozostalym zakresie postanowil odmowic podjecia uchwaly.

  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Postanowienie z dnia 29 sierpnia 2007 r. (sygn. akt I KZP 18/07).
  Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
  "Czy w swietle nowelizacji z 17.06.2004r Kodeksu rodzinnego i opiekunczego, ktora weszla w zycie od 20.01.2005r. (Dz.U. nr 162, poz. 1691), nastapila depenalizacja czynow, ktore wczesniej kwalifikowane byly z art.284 k.k., jezeli chodzi o mienie objete wspolnoscia ustawowa?"
  Sad Najwyzszy postanowil odmowic podjecia uchwaly.
  TEZA:
  Zmienione ustawa z dnia 17 czerwca 2004 roku (Dz.U. Nr 162, poz. 1691) przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekunczego wprowadzaja nowy model zarzadzania majatkiem wspolnym i zmodyfikowane instrumenty cywilnoprawnej ochrony interesow malzonkow. Nie wprowadzaja jednak zadnych zmian, ktore mialyby znaczenie dla odpowiedzialnosci karnej malzonka, dopuszczajacego sie czynow dysponowania majatkiem wspolnym z zamiarem powiekszenia swego majatku kosztem majatku drugiego malzonka.

  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Postanowienie z dnia 26 lipca 2007 r. (sygn. akt I KZP 16/07).
  Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
  "Czy sad rejonowy, ktory na skutek przekroczenia 21-dniowego terminu przerwy w rozprawie, o ktorym mowa w art. 484 § 1 k.p.k. rozpoznawal sprawe w dalszym ciagu w postepowaniu zwyczajnym, a ktorego wyrok zostal nastepnie uchylony, a sprawa przekazana do ponownego rozpoznania, winien procedujac ponownie rozpoznac sprawe w postepowaniu zwyczajnym w skladzie okreslonym w art. 28 § 1 k.p.k., czy tez w trybie uproszczonym w skladzie wynikajacym z tresci art. 476 § 1 k.p.k.?"
  Sad Najwyzszy postanowil odmowic podjecia uchwaly.
  TEZA:
  Uchylenie zaskarzonego wyroku przez sad odwolawczy i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania aktualizuje odpowiednie uprawnienia i obowiazki prezesa sadu oraz sadu pierwszej instancji normowane przepisami rozdzialu 40 k.p.k., w zakresie, w jakim nie wylacza ich tresc orzeczenia sadu odwolawczego oraz zawarte w uzasadnieniu tego orzeczenia wiazace zapatrywania prawne, a takze wskazania co do dalszego postepowania.

  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Postanowienie z dnia 26 lipca 2007 r. (sygn. akt IV KK 174/07)
  o oddaleniu kasacji prokuratora w sprawie Norberta Z. i Tomasza K., wydajacych czasopismo internetowe, oskarzonych z art. 45 prawa prasowego
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Postanowienie z dnia 26 lipca 2007 r. (sygn. akt I KZP 17/07).
  Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
  "Czy po wylaczeniu dla uproszczenia postepowania przygotowawczego, ze sledztwa prowadzonego w sprawie przestepstw wskazanych w art. 325b § 2 kpk materialow w zakresie przestepstwa sprecyzowanego w art. 325b § 1 kpk, w sytuacji, gdy w wylaczonym zakresie byly dokonywane czynnosci procesowe in rem, dopuszczalnym w ujeciu materialnym i formalnym bylo wszczecie i przeprowadzenie wylaczonego postepowania w formie dochodzenia, a tym samym czy mozliwym bylo rozpoznanie sprawy w postepowaniu uproszczonym?"
  Sad Najwyzszy postanowil odmowic podjecia uchwaly.
  TEZA:
  W wypadku niezakonczenia dochodzenia wszczetego w sprawie obejmujacej czyny nalezace do katalogu wystepkow o ktore prowadzi sie dochodzenie, okreslonego w art. 325b k.p.k., w terminie wskazanym w przepisie art. 325i § 1 k.p.k. w brzmieniu obowiazujacym do dnia 12 lipca 2007 r. i kontynuowania postepowania przygotowawczego w formie sledztwa, nie bylo dopuszczalne ponowne wszczecie dochodzenia takze w sprawie wylaczonej z tego sledztwa na podstawie art. 34 § 3 k.p.k.

  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Postanowienie z dnia 26 lipca 2007 r. (sygn. akt I KZP 20/07).
  Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
  "Czy wlasciwosc funkcjonalna sadu rejonowego, w ktorego okregu prowadzi sie postepowanie, do rozpoznania zazalenia na postanowienie prokuratora w przedmiocie srodka zapobiegawczego (art. 252 § 2 k.p.k.), obejmuje rowniez rozpoznanie zazalenia na postanowienie prokuratora w przedmiocie wniosku o zmiane lub uchylenie srodka zapobiegawczego, a jezeli tak to czy w zakres tej wlasciwosci wchodzi rozpoznanie zazalenia na kazde postanowienie prokuratora wydane w wyniku rozpoznania wniosku o zmiane lub uchylenie srodka, czy tez rozpoznanie zazalenia jedynie na postanowienie pozytywne, tj. uwzgledniajacego wniosek.?" Sad Najwyzszy postanowil odmowic podjecia uchwaly.

  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Uchwala z dnia 15 czerwca 2007 r. (sygn. akt I KZP 15/07).
  Prawomocne skazanie rodzi powage rzeczy osadzonej jedynie w takim zakresie, w jakim sad orzekl o odpowiedzialnosci karnej za zachowania bedace przedmiotem zarzutu. Jedynie wowczas, gdy sad uznal, ze objete jednolitym zamiarem zachowania oskarzonego stanowia jeden czyn zabroniony w rozumieniu art. 12 k.k., zakres powagi rzeczy osadzonej wyznaczony jest ustalonym w wyroku skazujacym lub warunkowo umarzajacym czasem jego popelnienia.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Uchwala z dnia 15 czerwca 2007 r. (sygn. akt I KZP 14/07).
  Wygrana rzeczowa w rozumieniu art. 2 ust. 2a oraz ust. 2b ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakladach wzajemnych (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r., Nr 4, poz. 27 z pozn. zm.) moga byc rowniez punkty, tzw. kredyty (punkty kredytowe), bonusy czy tez inaczej nazwane premie, uzyskane w trakcie gry na automacie, pod warunkiem, ze ich pozyskanie przez gracza wiaze sie z uzyskaniem przezen wymiernej korzysci materialnej, chocby korzysc ta byla nizsza od uiszczonej stawki za gre.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Postanowienie z dnia 15 czerwca 2007 r. (sygn. akt I KZP 13/07).
  Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
  "Czy korzysc majatkowa w rozumieniu art. 286 § 1 kk i art. 115 § 4 kk obejmuje swoim zakresem takze swiadczenie uslug transportowych czy tez tego typu swiadczenie obejmuje znamiona wykroczenia w rozumieniu art. 121 § 2 kw?"
  Sad Najwyzszy postanowil odmowic podjecia uchwaly.
  TEZA: Termin "mienie", zawarty w tresci art. 286 § 1 kk oznacza caloksztalt sytuacji majatkowej, obejmujacej wszelkie prawa, zarowno rzeczowe jak i obligacyjne, zas niekorzystne nim rozporzadzenie moze nastapic zarowno przez rzeczywisty uszczerbek, jak i przez utrate naleznych korzysci.

  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Uchwala z dnia 24 maja 2007 r. (sygn. akt I KZP 12/07)
  Organem postepowania wykonawczego wlasciwym do orzekania, na podstawie art. 206 § 3 k.k.w. w przedmiocie rozlozenia na raty kwoty pienieznej stanowiacej rownowartosc orzeczonego przepadku jest sad pierwszej instancji.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Postanowienie z dnia 24 maja 2007 r. (sygn. akt I KZP 11/07)
  Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
  " 1. Czy ogolne uprawnienie lekarza do sporzadzania dokumentacji medycznej pacjenta wynikajace z Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 226 poz. 1943 z pozn. zm.) samoistnie pozwala na uznanie lekarza dokonujacego fikcyjnego wpisu za "osobe uprawniona do wystawienia dokumentu" w postaci historii choroby pacjenta, tj. za podmiot przestepstwa z art. 271 § 1 kk?
  a w przypadku odpowiedzi negatywnej
  2. czy wynikajace z Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty ogolne uprawnienie lekarza do sporzadzania dokumentacji medycznej pacjenta ekskulpuje lekarza dokonujacego fikcyjnego wpisu opatrzonego wlasnym podpisem w historii choroby pacjenta od popelnienia przestepstwa z art. 270 § 1 kk w formie przerobienia dokumentu? "
  Sad Najwyzszy postanowil odmowic podjecia uchwaly.

  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Postanowienie z dnia 24 maja 2007 r. (sygn. akt I KZP 10/07)
  Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
  " 1. Czy okreslony w art. 9 ust. 3 dekretu z dnia 26 pazdziernika 1950 r. o naleznosciach swiadkow, bieglych i stron w postepowaniu sadowym (Dz. U. Nr 49, poz. 445 z pozn. zm.) - zwrot kosztow przejazdow naleznych bieglemu - obejmuje przejazd prywatnym samochodem?;
  2. czy wskazanie w art. 12 cyt. dekretu z dnia 26 pazdziernika 1950 r. ... - na zasady obowiazujace dla sedziow w razie pelnienia czynnosci sluzbowych poza zwyklym miejscem sluzbowym - oznacza, ze:
  a) przyznanie przez sad bieglemu kosztow podrozy prywatnym samochodem uzaleznione jest od wyrazenia uprzedniej zgody przez prezesa wlasciwego sadu (lub sadu)?;
  b) w przypadku braku zgody uprawnionego organu - zakres zaskarzenia przez bieglego postanowienia sadu w przedmiocie przyznania zwrotu kosztow podrozy obejmuje przejazd prywatnym samochodem?;
  3. czy i jakie przeslanki winien badac organ wskazany w pkt. 2 lit. a). przed wyrazeniem zgody na przejazd bieglego prywatnym samochodem? "
  Sad Najwyzszy postanowil odmowic podjecia uchwaly.

  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Uchwala z dnia 26 kwietnia 2007 r. (sygn. akt I KZP 9/07).
  W wypadku gdy material dowodowy, na podstawie ktorego orzeczono w przedmiocie odpowiedzialnosci karnej jednego ze sprawcow czynu, mialby stanowic podstawe dowodowa orzeczenia w przedmiocie odpowiedzialnosci karnej takze i innego wspolsprawcy (podzegacza lub pomocnika) tego samego czynu, sedzia, ktory dokonal oceny dowodow w odniesieniu do jednej z tych osob, powinien byc wylaczony od udzialu w sprawie dotyczacej pozostalych, z uwagi na istnienie okolicznosci, ktora "moglaby wywolac uzasadniona watpliwosc co do jego bezstronnosci" w rozumieniu art. 41 § 1 k.p.k.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Postanowienie z dnia 26 kwietnia 2007 r. (sygn. akt I KZP 8/07).
  Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
  "Czy jest wygrana w rozumieniu art. 2 ust 1 ustawy o grach i zakladach wzajemnych z 29 lipca 1992 r. wygrana w postaci punktow kredytowych w ramach oplaconego czasu gry umozliwiajaca wykorzystanie zdobytych punktow w nastepnej grze po dokonaniu stosownej oplaty?"
  Sad Najwyzszy postanowil odmowic podjecia uchwaly.

  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Uchwala z dnia 26 kwietnia 2007 r. (sygn. akt I KZP 7/07).
  Spolka cywilna nie nalezy do wymienionych w art. 9 § 3 k.k.s. (w brzmieniu nadanym ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Kodeks karny skarbowy i niektorych innych ustaw – Dz. U. Nr 178, poz. 1479) jednostek organizacyjnych niemajacych osobowosci prawnej, gdyz nie posiada zdolnosci prawnej w rozumieniu prawa cywilnego.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Postanowienie z dnia 26 kwietnia 2007 r. (sygn. akt I KZP 6/07).
  Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego "Czy przez 'uzyskane dowody pozwalajace na wszczecie postepowania karnego lub majace znaczenie dla toczacego sie postepowania karnego' w rozumieniu art. 19 ust. 15 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 7, poz. 58 z pozn. zm.) nalezy rozumiec tylko dowody popelnienia przestepstw wymienionych w katalogu z art. 19 ust.1 tej ustawy i odnoszace sie jedynie do osoby, wobec ktorej zarzadzono kontrole operacyjna?"
  Sad Najwyzszy postanowil odmowic podjecia uchwaly.
  TEZA: 1. Przez "uzyskane dowody pozwalajace na wszczecie postepowania karnego lub majace znaczenie dla toczacego sie postepowania karnego" (art. 19 ust. 15 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 7, poz. 58 z pozn. zm.) nalezy rozumiec wylacznie dowody popelnienia przestepstw wymienionych w katalogu z art. 19 ust. 1 tej ustawy.
  2. Uzyskane w czasie kontroli operacyjnej dowody popelnienia przestepstw - okreslonych w art. 19 ust. 1 ustawy o Policji - przez osobe inna niz objeta postanowieniem wydanym na podstawie art. 19 ust. 2 tej ustawy albo popelnionych wprawdzie przez osobe nim objeta ale dotyczace przestepstw innych niz wskazane w tym postanowieniu, moga byc wykorzystane w postepowaniu przed sadem (art. 393 § 1 zdanie pierwsze k.p.k., stosowany odpowiednio), pod warunkiem, ze w tym zakresie zostanie wyrazona nastepcza zgoda sadu na przeprowadzenie kontroli operacyjnej (art. 19 ust. 3 ustawy o Policji, stosowany odpowiednio).

  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Postanowienie z dnia 26 kwietnia 2007 r. (sygn. akt I KZP 5/07).
  Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
  "Czy tresc art. 39 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzecego (Dz. U. z 2006 r., Nr 17, poz. 127), ktory stanowi, iz do postepowan w sprawach, o ktorych mowa w art. 28 ustawy wymienionej w art. 41 (tu: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktow pochodzenia zwierzecego Dz. U. z 2004 r., Nr 33, poz. 288 z pozn. zm.) wszczetych i niezakonczonych prawomocnym orzeczeniem sadu do dnia wejscia w zycie niniejszej ustawy, stosuje sie przepisy dotychczasowe, oznacza, iz przepisy zawarte w art. 28 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktow pochodzenia zwierzecego nadal pozostaja w mocy, pomimo kategorycznego brzmienia art. 41 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzecego, zgodnie z ktorym: traci moc ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktow pochodzenia zwierzecego (Dz. U. Nr 33, poz. 288 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 68 i Nr 23, poz. 188), ktory wskazuje, iz wola ustawodawcy byla derogacja calej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktow pochodzenia zwierzecego. W wypadku pozytywnej odpowiedzi na tak postawione pytanie, to czy art. 39 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzecego stanowi lex specialis w stosunku do ogolnej zasady wyrazonej w art. 4§4 Kodeksu karnego, przy zalozeniu, ze zarzucony oskarzonemu czyn de lege lata nie jest juz zabroniony pod grozba kary, czy tez w tym wypadku stosowac czesc ogolna ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r., Nr 88, poz.533, z pozn. zm.)?"
  Sad Najwyzszy postanowil odmowic podjecia uchwaly.
  TEZA: Art. 39 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzecego (Dz. U. z 2006 r., Nr 17, poz. 127) dotyczy postepowan w sprawach tylko o te czyny wymienione w art. 28 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktow pochodzenia zwierzecego (Dz. U. z 2004 r., Nr 33, poz. 288), ktore wraz z wejsciem w zycie nowej ustawy nie ulegly depenalizacji.

  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Uchwala z dnia 26 kwietnia 2007 r. (sygn. akt I KZP 4/07).
  Nie ponosi odpowiedzialnosci karnej na podstawie art. 233 § 1 k.k. osoba, ktora przesluchana zostala w charakterze swiadka wbrew wynikajacemu z art. 313 § 1 k.p.k. nakazowi przesluchania jej jako podejrzanego.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Postanowienie z dnia 26 kwietnia 2007 r. (sygn. akt I KZP 3/07).
  Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
  "1. Czy pokrzywdzonemu nie bedacemu strona postepowania przysluguje prawo wniesienia zazalenia na postanowienia wydane w trybie art. 339 § 3 pkt 1 i 2 k.p.k.?
  2. Jakie sa skutki postanowienia wydanego w nastepstwie rozpoznania zazalenia w sytuacji, gdyby zazalenie to nie przyslugiwalo?"
  Sad Najwyzszy postanowil odmowic podjecia uchwaly.
  TEZA: Pokrzywdzonemu, ktory w prawidlowym trybie uzyskal status oskarzyciela posilkowego, przysluguje prawo wniesienia zazalenia na postanowienie wydane w trybie art. 339 § 3 pkt. 1 i 2 k.p.k., nawet mimo tego, iz w chwili jego wydania nie posiadal statusu strony. Uprawnienie to przysluguje jednak tylko do momentu uprawomocnienia sie tegoz postanowienia w stosunku do wszystkich pozostalych stron postepowania sadowego.

  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Uchwala z dnia 21 marca 2007 r. (sygn. akt I KZP 2/07)
  Weksel niezupelny (in blanco) moze stanowic dokument uprawniajacy do otrzymania sumy pienieznej, o ktorym mowa w art. 310 § 1 k.k.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Postanowienie z dnia 21 marca 2007 r. (sygn. akt I KZP 1/07)
  Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego: "Czy w przypadku prowadzenia postepowania przygotowawczego w formie sledztwa z powodu nieukonczenia dochodzenia w terminie 3 miesiecy, jezeli nastepnie ujawni sie okolicznosc dotyczaca jednego z podejrzanych samoistnie uzasadniajaca forme sledztwa (art. 325c pkt 2 kpk) a po wplynieciu aktu oskarzenia jego sprawe rozpoznano odrebnie, to wylaczona zostaje mozliwosc odrebnego rozpoznania sprawy przez Sad w trybie uproszczonym (jednoosobowo) (art. 469 kpk) takze co do wspoloskarzonego, ktorego nie dotyczyly inne okolicznosci uzasadniajace prowadzenie postepowania przygotowawczego w formie sledztwa?"
  Sad Najwyzszy postanowil odmowic podjecia uchwaly.
  TEZA: Skoro przepis zd. 2 art. 469 k.p.k. odwoluje sie wprost do art. 325i § 1 k.p.k., to zas unormowanie wyznacza okreslone warunki, w tym konkretne terminy, w jakich dotychczas prowadzone dochodzenie winno przybrac forme sledztwa, to nie znajduje podstaw rozpoznanie sprawy w trybie uproszczonym w kazdej innej sytuacji, w ktorej zmiana formy postepowania przygotowawczego z dochodzenia na sledztwo nastapila z powodu nieukonczenia dochodzenia w dopuszczalnym (przewidzianym inna ustawa) terminie.
  Z punktu widzenia tresci art. 469 k.p.k. - uzalezniajacego mozliwosc uproszczonego rozpoznania sprawy od formy postepowania przygotowawczego - decyzja opisana w art. 34 § 3 k.p.k. moze miec znaczenie tylko wowczas, gdy zostala podjeta w stadium poprzedzajacym wniesienie oskarzenia i wtedy, gdy wylaczone na jej podstawie postepowanie przygotowawcze, w sprawie poszczegolnych osob lub o okreslone czyny, spelnialo warunki przewidziane wymienionym na wstepie przepisem.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Uchwala z dnia 21 marca 2007 r. (sygn. akt I KZP 39/06)
  Pojecie "gwalt na osobie", zawarte w art. 130 § 3 k.w., oznacza kwalifikowana forme przemocy wobec osoby charakteryzujaca sie uzyciem sily fizycznej o natezeniu stwarzajacym niebezpieczenstwo dla zycia lub zdrowia. Sad Najwyzszy odmowil podjecia uchwaly w pozostalym zakresie.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Wyrok z dnia 8 marca 2007 r. (sygn. akt I KZP 30/06)
  Czy dopuszczalne jest skazanie osoby za przestepstwo przewidziane w art. 233 § 1 kk, ktora bedac przesluchana w charakterze swiadka "poza wlasnym procesem", bedac pouczona o prawie wynikajacym z art. 183 § 1 k.p.k. zlozyla falszywe zeznania z obawy przed grozaca jej odpowiedzialnoscia karna za przestepstwo, co do ktorego istnialy uzasadnione podstawy do przedstawienia jej zarzutow, ktore to przestepstwo pozostawalo w bezposrednim zwiazku z czynami stanowiacymi przedmiot postepowania w ktorym osoba ta skladala zeznania?
  W sprawie oskarzonego z art. 231 § 1 kk i 233 § 1 kk Antoniego K. po rozpoznaniu na rozprawie apelacji prokuratora od uniewinniajacego wyroku Sadu Rejonowego w Kielcach uchylil zaskarzony wyrok i przekazal sprawe Sadowi Rejonowemu w Kielcach do ponownego rozpoznania.

  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Postanowienie z dnia 27 lutego 2007 r. (sygn. akt I KZP 38/06)
  Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
  "Czy bezwzgledna przyczyne odwolawcza w rozumieniu art. 439§1 pkt 10 k.p.k. - zdanie pierwsze, stanowi kazda sytuacja, w ktorej oskarzony przez pewien fragment postepowania sadowego (niezaleznie od czasu trwania tego fragmentu) nie posiadal obroncy w sytuacji obrony obligatoryjnej w znaczeniu art. 79§1 k.p.k., nawet w przypadku gdy przewod sadowy, w nastepstwie ktorego zapadl zaskarzony wyrok nie byl dotkniety taka wada wobec faktu prowadzenia rozprawy od poczatku juz z udzialem obroncy??"
  Sad Najwyzszy postanowil odmowic podjecia uchwaly.

  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Uchwala z dnia 27 lutego 2007 r. (sygn. akt I KZP 37/06)
  Uplyw terminu tymczasowego aresztowania okreslonego w postanowieniu sadu, nie stanowi podstawy do pozostawienia bez rozpoznania zazalenia zlozonego na to postanowienie, jezeli podstawa dalszego pozbawienia wolnosci podejrzanego (oskarzonego) jest juz inna decyzja procesowa. W takim wypadku przedmiotem kontroli odwolawczej jest zasadnosc i legalnosc zastosowanego (przedluzonego) tymczasowego aresztowania. W razie stwierdzenia bezzasadnosci lub nielegalnosci tymczasowego aresztowania, sad odwolawczy winien uchylic lub zmienic ten srodek zapobiegawczy na podstawie art. 253 § 1 k.p.k.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Uchwala z dnia 27 lutego 2007 r. (sygn. akt I KZP 36/06)
  Pojecie srodka odurzajacego w rozumieniu art.178a k.k. obejmuje nie tylko srodki odurzajace wskazane w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdzialaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz.1485), lecz rowniez inne substancje pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, dzialajace na osrodkowy uklad nerwowy, ktorych uzycie powoduje obnizenie sprawnosci w zakresie kierowania pojazdem.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Wyrok z dnia 1 lutego 2007 r. (sygn. akt II KK 375/06).
  Po rozpoznaniu kasacji Rzecznika Interesu Publicznego od wyroku Sadu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 czerwca 2006 r. wniesionej na niekorzysc osoby lustrowanej Jerzego Jaskierni Sad Najwyzszy uchylil zaskarzone orzeczenie i przekazal sprawe Sadowi Apelacyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania w postepowaniu odwolawczym.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Wyrok z dnia 31 stycznia 2007 r. (sygn. akt II KK 144/06).
  Po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Karnej kasacji obroncow osoby lustrowanej Jozefa Oleksego Sad Najwyzszy uchylil zaskarzony wyrok i umorzyl postepowanie lustracyjne. Sad Najwyzszy uznal, ze lustrowany pozostawal w bledzie co do tresci jego obowiazku lustracyjnego. Uzasadnienie w formacie PDF
 • Postanowienie z dnia 26 stycznia 2007 r. (sygn. akt I KZP 35/06).
  Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
  "Czy w sytuacji, gdy sad nie wyda na podstawie art. 184 § 3 k.p.k. postanowienia o zleceniu przesluchania swiadka anonimowego przez sedziego wyznaczonego ze swojego skladu, a mimo to dojdzie do przesluchania tego swiadka tylko przez jednego sedziego, to uznac nalezy, ze przesluchanie takie odbywa sie w rozumieniu art. 439 § 1 pkt 2 in fine k.p.k. na rozprawie i oznacza, ze pozostali czlonkowie skladu orzekajacego nie byli obecni na calej rozprawie?"
  Sad Najwyzszy postanowil odmowic podjecia uchwaly.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Uchwala z dnia 26 stycznia 2007 r. (sygn. akt I KZP 34/06).
  Przepis art. 25 §1 pkt 1 kpk, ustanawiajacy wlasciwosc sadu okregowego w sprawach o zbrodnie, obejmuje zakresem tej wlasciwosci sprawy o czyny zabronione, ktore nalezaly do kategorii zbrodni w czasie ich popelnienia. Oznacza to, ze jesli czyn zabroniony mial wtedy status wystepku, a po wniesieniu aktu oskarzenia do sadu rejonowego, jako rzeczowo wlasciwego, na skutek zmiany zagrozenia ustawowego wlaczony zostal do kategorii zbrodni, to taka zmiana ustawy, jako niekorzystna dla oskarzonego, nie moze odnosic sie do czynu objetego oskarzeniem (art. 4§1 kk). Zachowuje on zatem status wystepku, a wlasciwym do rozpoznania sprawy pozostaje sad rejonowy.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Postanowienie z dnia 26 stycznia 2007 r. (sygn. akt I KZP 33/06).
  Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego: "Czy prezes sadu (przewodniczacy wydzialu, upowazniony sedzia) w zarzadzeniu o wyznaczeniu rozprawy (art. 350 § 1 pkt 3 k.p.k.) powinien wskazac pokrzywdzonego, ktory nie zlozyl oswiadczenia o dzialaniu w charakterze oskarzyciela posilkowego (art. 54 § 1 k.p.k.), jako uczestnika, ktorego nalezy zawiadomic o terminie rozprawy glownej?"
  Sad Najwyzszy postanowil odmowic podjecia uchwaly.
  TEZA: Pokrzywdzony powinien byc zawiadomiony o terminie rozprawy glownej takze wtedy, gdy nie jest strona w postepowaniu karnym.
  Uzasadnienie w formacie PDF

ROK 2006

 • Postanowienie z dnia 20 grudnia 2006 r. (sygn. akt I KZP 32/06) - Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
  "1. Czy "odpowiednie" stosowanie art. 451 k.p.k. w sprawie o wydanie wyroku lacznego (art. 573 § 2 k.p.k.) z wniosku skazanego pozbawionego wolnosci oznacza, iz sad orzekajacy w tym przedmiocie w I instancji jest zobowiazany do:
  a) pouczenia skazanego o mozliwosci sprowadzenia go na rozprawe ?,
  b) sprowadzenia go na rozprawe gdy zlozy taki wniosek ?
  2. czy wskazanie w art. 569 § 2 k.p.k. sadu wyzszego rzedu wlasciwego do wydania wyroku lacznego oznacza, iz sad wyzszego rzedu jest wlasciwy do wydania wyroku lacznego w sytuacji, gdy skazany wskazuje we wniosku m.in. wyrok tego sadu, lecz wyrok ten nie podlega laczeniu, a jedynie wyroki sadow nizszego rzedu?
  3. czy przepis art. 572 k.p.k. zobowiazuje:
  a) sad wyzszego rzedu do umorzenia postepowannia ( w sytuacji wskazanej w pkt 2) w przedmiocie wydania wyroku lacznego obejmujacego wyrok tego sadu i w konsekwencji stwierdzenia swej niewlasciwosci, oraz przekazania sprawy do rozpoznania sadowi wlasciwemu?;
  b) sad do umorzenia postepowania w czesci, gdy wyrok laczny nie obejmuje wyroku(ow) wskazanych we wniosku przez skazanego?"
  Sad Najwyzszy postanowil odmowic podjecia uchwaly.
  TEZA:
  Jezeli sad wyzszego rzedu stwierdzi na rozprawie, ze wyrok tego sadu nie spelnia warunkow do orzeczenia kary lacznej z innymi karami orzeczonymi wyrokami sadow nizszego rzedu, ale spelniaja te warunki poszczegolne wyroki sadow nizszego rzedu, to co do nich powinien wydac wyrok laczny, natomiast w zakresie wyrokow niespelniajacych warunkow do orzeczenia kary lacznej, powinien postepowanie umorzyc na podstawie art. 572 k.p.k.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Postanowienie z dnia 20 grudnia 2006 r. (sygn. akt I KZP 31/06) - Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
  "Czy zawarte w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 179, poz. 1485) okreslenie „przewozi przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” dotyczy przewozenia wymienionych w ustawie srodkow, substancji i slomy makowej przy przekroczeniu przez sprawce przynajmniej jednej granicy miedzypanstwowej RP, czy takze przemieszczania narkotykow wylacznie w obrebie terytorium Panstwa?"
  Sad Najwyzszy postanowil odmowic podjecia uchwaly.
  TEZA:
  Odpowiednikiem obowiazujacego art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzialaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.) byl art. 42 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdzialaniu narkomanii (Dz. U. Nr 75, poz. 468 ze zm.), co do ktorego nigdy nie wyrazano watpliwosci, ze dotyczy tych sytuacji faktycznych, w ktorych wystepowal element miedzynarodowy – nielegalnego przemieszczania narkotykow co najmniej przez jedna granice. Juz samo brzmienie art. 55 ust. 1 p.n. nie pozostawia watpliwosci, ze i ten przepis reguluje takze te sfere obrotu srodkami odurzajacymi, substancjami psychotropowymi lub sloma makowa.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Postanowienie z dnia 20 grudnia 2006 r. (sygn. akt I KZP 30/06).
  Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego: "Czy dopuszczalne jest skazanie osoby za przestepstwo przewidziane w art. 233 § 1 kk, ktora bedac przesluchana w charakterze swiadka "poza wlasnym procesem", bedac pouczona o prawie wynikajacym z art. 183 § 1 k.p.k. zlozyla falszywe zeznania z obawy przed grozaca jej odpowiedzialnoscia karna za przestepstwo, co do ktorego istnialy uzasadnione podstawy do przedstawienia jej zarzutow, ktore to przestepstwo pozostawalo w bezposrednim zwiazku z czynami stanowiacymi przedmiot postepowania w ktorym osoba ta skladala zeznania?"
  Sad Najwyzszy postanowil na podstawie art. 441 § 5 k.p.k. przejac sprawe do rozpoznania.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Uchwala z dnia 20 grudnia 2006 r. (sygn. akt I KZP 29/06) - Srodek odwolawczy moze byc wniesiony przy pomocy telefaksu, jednak skutecznosc tego pisma procesowego warunkuje uzupelnienie wymogu formalnego, polegajacego na zlozeniu na nim wlasnorecznego podpisu przez wnoszacego srodek.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Postanowienie z dnia 29 listopada 2006 r. (sygn. akt I KZP 28/06) - Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
  "Czy postanowienie Sadu Rejonowego Wydzial Grodzki rozpoznajacego sprawe o wykroczenie w zakresie odmowy przywrocenia terminu do zlozenia sprzeciwu od wyroku nakazowego wydane na podstawie art. 126 § 1 k.p.k. w zw. z art. 38 § 1 k.p.o.w. stanowi orzeczenie zamykajace droge do wydania wyroku w rozumieniu art. 14 § 1 pkt 1 k.p.o.w.?"
  Sad Najwyzszy postanowil odmowic podjecia uchwaly.
  TEZA: Sadem uprawnionym do przekazania zagadnienia prawnego w trybie okreslonym w przepisie art. 441 § 1 k.p.k. jest rowniez sad, ktory bada swa odwolawcza wlasciwosc funkcjonalna, chyba ze zostal juz zwiazany w tej kwestii orzeczeniem sadu wyzszego rzedu.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Postanowienie z dnia 29 listopada 2006 r. (sygn. akt I KZP 27/06) - Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
  "1. Czy dokumentem w rozumieniu art. 115 § 14 k.k. jest adresowane do organu administracji panstwowej pismo zawierajace zadanie wszczecia okreslonego postepowania administracyjnego?;
  2. W razie odpowiedzi pozytywnej na pierwsze pytanie, czy podrobieniem dokumentu w rozumieniu art. 270 § 1 k.k. jest podpisanie przez sprawce w cudzym imieniu i cudzym nazwiskiem pisma wszczynajacego postepowanie administracyjne przed wlasciwym organem?"
  Sad Najwyzszy postanowil odmowic podjecia uchwaly.
  TEZY:
  1. Nie moze skorzystac z uprawnienia, o ktorym mowa w art. 441 § 1 k.p.k., sad odwolawczy w sytuacji, gdy zostal mu przekazany do rozpoznania srodek odwolawczy niedopuszczalny z mocy ustawy lub do rozpoznania ktorego sad ten byl niewlasciwy, chyba ze przedmiotem zagadnienia prawnego przedstawionego do rozstrzygniecia Sadowi Najwyzszemu jest wlasnie dopuszczalnosc danego srodka odwolawczego lub okreslenie organu wlasciwego do jego rozpoznania.
  2. Sam rodzaj pisma procesowego skierowanego do organu panstwowego nie przesadza jeszcze o charakterze prawnym tego przedmiotu, jako dokumentu w rozumieniu prawa karnego materialnego. Taka ocena w konkretnej sprawie moze zostac wyprowadzona po rozwazeniu wszystkich elementow skladajacych sie na aspekt prawny pojecia dokument i dopiero wykluczenie okreslonych w art. 115 § 14 k.k. przeslanek nadajacych taki walor okreslonemu przedmiotowi (innemu zapisanemu nosnikowi informacji), a wiec stwierdzenie, ze nie jest z tym przedmiotem (innym zapisanym nosnikiem informacji) zwiazane zadne prawo, a takze, ze jego tresc nie stanowi dowodu prawa, stosunku prawnego lub okolicznosci majacej znaczenie prawne, daje podstawe do stwierdzenia, ze dany przedmiot (inny zapisany nosnik informacji) nie posiada takiej cechy.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Postanowienie z dnia 29 listopada 2006 r. (sygn. akt I KZP 26/06) - Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
  "Czy zwrot 'do wykonania kary stosuje sie prawo panstwa wykonania', uzyty w art. 9 ust. 3 Konwencji o przekazaniu osob skazanych z 1983 roku (Dz. U. 1995 r. Nr 51, poz. 279), zezwala na wydanie wyroku lacznego przez polaczenie kar pozbawienia wolnosci orzeczonych wobec obywatela polskiego wyrokami obcego panstwa, ktore zostaly przyjete do wykonania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?"
  Sad Najwyzszy postanowil odmowic podjecia uchwaly.
  TEZY:
  1. Prawo panstwa wykonania orzeczenia, ktore to prawo jest wlasciwe do wykonania orzeczen zarowno na podstawie art. 9 ust. 3 Konwencji o przekazywaniu osob skazanych, sporzadzonej w Strasburgu dnia 21 marca 1983 r. (Dz.U. z 1995 r., Nr 51, poz. 279), jak i na podstawie wiekszosci zawartych przez Polske umow dwustronnych (np. art. 15 ust. 3 zdanie 1 umowy miedzy Rzeczapospolita Polska a Republika Austrii o wzajemnym wykonywaniu orzeczen sadowych w sprawach karnych, sporzadzonej w Wiedniu w dniu 19 kwietnia 1990 r., Dz.U. z 1991 r., Nr 14, poz. 58), to unormowania, niezaleznie od tego, w jakim akcie prawnym zawarte, ktorych przedmiotem jest okreslenie sytuacji prawnej skazanego w czasie odbywania kary (jego uprawnien i obowiazkow), toku postepowania wykonawczego, jak i uprawnien oraz obowiazkow organow wykonujacych kare oraz sprawujacych nad tym nadzor. Przepisy normujace postepowanie po uprawomocnieniu sie orzeczenia, a pozostajace poza wyzej wskazanym zakresem, w tym takze przepisy regulujace wydanie wyroku lacznego, nie dotycza wykonania wyroku.
  2. Przejecie do wykonania kar, ktore w panstwie wydania orzeczenia nie zostaly polaczone, oznacza obowiazek wykonania kazdej z tych kar.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Postanowienie z dnia 26 pazdziernika 2006 r. (sygn. akt I KZP 25/06). - Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
  "Czy samo zaskarzenie rozstrzygniecia o kosztach sadowych zawartego w wyroku na podstawie art. 460 k.p.k. w przypadku braku wniosku o sporzadzenie uzasadnienia wyroku celem wniesienia apelacji - obliguje Sad I instancji do sporzadzenia uzasadnienia tegoz rozstrzygniecia (w przedmiocie kosztow sadowych), a jezeli tak to w jakim terminie?"
  Sad Najwyzszy postanowil odmowic podjecia uchwaly.
  TEZA: W wypadku wniesienia zazalenia, w trybie okreslonym w zdaniu drugim art. 460 k.p.k. w czesci do srednika, uzasadnienia nie sporzadza sie, chyba ze wraz z zazaleniem zlozony zostanie wniosek o sporzadzenie uzasadnienia wyroku.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Postanowienie z dnia 26 pazdziernika 2006 r. (sygn. akt I KZP 24/06). - Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
  "Czy 'strona zastepcza' - nastepca prawny osoby pokrzywdzonej bedacej jednoczesnie sprawca przestepstwa, ktora z powodu smierci nie stala sie strona w postepowaniu, nie byla podejrzana ani oskarzona, moze dzialac w charakterze oskarzyciela posilkowego?" Sad Najwyzszy postanowil odmowic podjecia uchwaly.
  TEZA: Zakaz wyrazony w art. 50 k.p.k. ma wylacznie procesowy charakter i nie pozbawia uprawnien pokrzywdzonego osoby, ktorej dobro prawne zostalo bezposrednio naruszone lub zagrozone przez przestepstwo, gdyz takie uprawnienie wynika z prawa materialnego.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Uchwala z dnia 26 pazdziernika 2006 r. (sygn. akt I KZP 22/06). - Skorzystanie przez swiadka z prawa odmowy zeznan (art. 182 § 1 K.p.k.) moze nastapic takze przez zlozenie oswiadczenia (art. 186 § 1 K.p.k.) na pismie.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Uchwala z dnia 26 pazdziernika 2006 r. (sygn. akt I KZP 18/06). - Przedmiotem ochrony przewidzianej w art. 160 k.k. jest zycie i zdrowie czlowieka od rozpoczecia porodu (wystapienia skurczow macicy, dajacych postep porodu), a w wypadku operacyjnego zabiegu cesarskiego ciecia konczacego ciaze - od podjecia czynnosci zmierzajacych do przeprowadzenia tego zabiegu.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Postanowienie z dnia 28 wrzesnia 2006 r. (sygn. akt I KZP 23/06). - Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
  "Czy wobec sprawcy umieszczonego w odpowiednim zakladzie psychiatrycznym na mocy art. 94 § 1 k.k. mozna zastosowac per analogiam instytucje przerwy w karze pozbawienia wolnosci udzielona na podstawie art. 153 § 2 k.k.w. oraz instytucje zezwolenia na czasowe opuszczenie zakladu karnego na podstawie art. 141a § 1 k.k.w.?"
  Sad Najwyzszy postanowil odmowic podjecia uchwaly
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Postanowienie skladu 7 sedziow SN z dnia 28 wrzesnia 2006 r. (sygn. akt I KZP 20/06). - Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
  "Czy w postepowaniu lustracyjnym, o ktorym mowa w ustawie z dnia 11.04.1997r. o ujawnieniu pracy lub sluzby w organach bezpieczenstwa panstwa... , w zakresie nie uregulowanym przepisami tej ustawy, ma zastosowanie przepis art. 30 k.k. zawarty w czesci ogolnej tegoz kodeksu?"
  Sad Najwyzszy postanowil odmowic podjecia uchwaly.
  TEZA: Sad odwolawczy nie jest, co do zasady, uprawniony do wystapienia z zagadnieniem prawnym w trybie okreslonym w art. 441 § 1 k.p.k. wowczas, gdy zasadnicza wykladnia dotyczylaby zagadnienia pozostajacego poza granicami srodka odwolawczego (art. 433 § 1 k.p.k. in principio). W zakresie szerszym sformulowanie zagadnienia prawnego jest dopuszczalne jedynie wowczas, gdy ustawa zobowiazuje sad ad quem do uwzglednienia okreslonych uchybien poza granicami srodka odwolawczego, zas kwestia wymagajaca zasadniczej wykladni pozostaje wlasnie w zwiazku z uchybieniami, ktore sad zobowiazany jest uwzglednic z urzedu po przekroczeniu granic tego srodka (art. 433 § 1 k.p.k. in fine). Sad kasacyjny nie jest natomiast uprawniony do wystapienia z takim zagadnieniem wowczas, gdy wykladnia, o ktora sie zwraca, dokonywana bylaby poza granicami zaskarzenia i podniesionych zarzutow i nie dotyczylaby uchybien zobowiazujacych sad do przekroczenia tych granic (art. 536 k.p.k.).
  Usprawiedliwiony blad wylacza wine sprawcy zachowania, z ktorym ustawodawca wiaze okreslone skutki o charakterze represyjnym. Poniewaz odpowiedzialnosc represyjna o charakterze obiektywnym, to jest oparta wylacznie na fakcie, ze dany podmiot zlozyl badz nie zlozyl oswiadczenia o okreslonej tresci, wykracza poza standardy prawa represyjnego w demokratycznym panstwie prawa, przyjac nalezy, ze art. 30 Kodeksu karnego znajduje per analogiam zastosowanie takze w postepowaniu lustracyjnym. Skutkiem procesowym ustalenia, ze osoba dzialajaca w usprawiedliwionym bledzie zlozyla subiektywnie prawdziwe, ale obiektywnie nieprawdziwe oswiadczenie lustracyjne, powinna byc odmowa wszczecia albo umorzenie juz wszczetego postepowania lustracyjnego na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. w zw. z art. 19 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub sluzby w organach bezpieczenstwa panstwa lub wspolpracy z nimi w latach 1944-1990 osob pelniacych funkcje publiczne (Dz.U. z 1999 r., Nr 42, poz. 428, ze zm.).
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Postanowienie z dnia 28 wrzesnia 2006 r. (sygn. akt I KZP 19/06). - Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
  "Czy przedmiotem ochrony przepisu art. 58 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzialaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485) jest dobro prawne o charakterze osobistym, jakim jest zycie i zdrowie konkretnego czlowieka, czy tez dobro prawne o charakterze ogolnym, jakim jest zdrowie spoleczne?"
  Sad Najwyzszy postanowil odmowic podjecia uchwaly.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Uchwala skladu 7 sedziow SN z 28 wrzesnia 2006 r. (sygn. akt I KZP 17/06). - Czyn wyczerpujacy obecnie znamiona przestepstwa okreslonego w art. 246 k.k., a przed dniem 1 wrzesnia 1998 r. – w art. 184 k.k. z 1969 r., zakwalifikowany – z uwagi na tresc art. 4 § 1 k.k. – na podstawie przepisu, ktory stracil moc obowiazujaca (art. 246 k.k. z 1932 r.), podlega wylaczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 grudnia 1989 r. o amnestii (Dz. U. Nr 64, poz. 390) spod dzialania tej ustawy.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Postanowienie z dnia 28 wrzesnia 2006 r. (sygn. akt I KZP 16/06). - Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
  "Czy pod pojeciem „wydania postanowienia o udzieleniu warunkowego zwolnienia”, o jakim traktuje §52 ust.1 pkt 13 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z 13 stycznia 2004r. w sprawie czynnosci administracyjnych zwiazanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i srodkow przymusu skutkujacych pozbawieniem wolnosci oraz dokumentowaniem tych czynnosci (Dz. U. Nr 15 poz. 142) rozumiec nalezy wydanie przez sad pierwszej instancji nieprawomocnej decyzji procesowej w tym przedmiocie, czy tez decyzja o udzieleniu warunkowego zwolnienia, zgodnie z zasada wyrazona w art. 9§2 k.k.w., powinna byc prawomocna lub tez nieprawomocna, ale wykonalna, z mocy szczegolnego unormowania ustawowego?"
  Sad Najwyzszy postanowil odmowic podjecia uchwaly.
  TEZA: Sformulowanie "wydanie postanowienia o udzieleniu warunkowego zwolnienia" uzyte w §52 ust. 1 pkt 13 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z 13 stycznia 2004r. w sprawie czynnosci administracyjnych zwiazanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i srodkow przymusu skutkujacych pozbawieniem wolnosci oraz dokumentowaniem tych czynnosci (Dz. U. Nr 15 poz. 142) oznacza wydanie postanowienia w tym przedmiocie podlegajacego wykonaniu (art. 9§2 k.k.w. oraz art. 154§1 k.k.w. w zw. z art. 162§2 zd. 2 k.k.w.)
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Uchwala skladu 7 sedziow SN z 28 wrzesnia 2006 r. (sygn. akt I KZP 8/06). - Postepowanie dyscyplinarne unormowane w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sadow powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, ze zm.) toczy sie niezaleznie od postepowania karnego, takze w wypadku jednoczesnosci i podmiotowo - przedmiotowej tozsamosci tych postepowan.
  W takiej sytuacji postepowanie dyscyplinarne nalezy jednak zawiesic do czasu ukonczenia postepowania karnego, gdy przemawia za tym wzglad na ekonomie procesowa lub koniecznosc zastosowania instytucji okreslonej w art. 108 § 4 tego Prawa (art. 22 § 1 k.p.k. stosowany odpowiednio), chyba ze wystarczajace jest zarzadzenie przerwy lub odroczenie rozprawy.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Uchwala z dnia 20 lipca 2006 r. (sygn. akt I KZP 21/06). -

  1. Organ sadowy panstwa wykonania europejskiego nakazu aresztowania moze odmowic przekazania osoby sciganej, jesli ustali, ze nakaz ten wydany zostal wbrew przeslankom dopuszczalnosci jego wydania.

  2. O tym, czy przekazanie osoby sciganej europejskim nakazem aresztowania nastepuje w celu przeprowadzenia przeciwko niej – na terytorium innego panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej – postepowania karnego, decyduja nie przepisy panstwa wykonania nakazu, ale przepisy panstwa jego wydania, interpretowane z uwzglednieniem tresci decyzji ramowej Rady Unii Europejskiej z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osob pomiedzy Panstwami Czlonkowskimi (2002/584/WSiSW).

  3. Wydanie europejskiego nakazu aresztowania jest dopuszczalne niezaleznie od tego, czy postepowanie karne przeciwko osobie sciganej zostalo wszczete w panstwie wydania nakazu. Przekazanie takiej osoby moze jednak nastapic tylko wtedy, gdy uwarunkowania podane jako podstawa wydania nakazu wskazuja na to, ze przeprowadzenie takiego postepowania jest prawnie mozliwe.

  4. Poniewaz przekazanie osoby sciganej nastepuje w celu prowadzenia postepowania karnego, osoba, ktorej dotyczyl europejski nakaz aresztowania, powinna byc z powrotem przekazana do panstwa jego wykonania, jezeli w panstwie wydania nakazu nie dojdzie do wszczecia takiego postepowania.

  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Postanowienie z dnia 9 czerwca 2006 r. (sygn. akt I KZP 15/06) - Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
  "Czy pojecie energii, jako przedmiotu czynnosci wykonawczej z art. 278 § 5 k.k. obejmuje rowniez wode zamknieta w urzadzeniach wodociagowych?"
  Sad Najwyzszy postanowil odmowic podjecia uchwaly.
  TEZA: Zabor wody z urzadzen wodociagowych nie moze byc traktowany jako zabor energii (wodnej) w rozumieniu art. 278 § 5 k.k.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Postanowienie z dnia 9 czerwca 2006 r. (sygn. akt I KZP 14/06) - Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
  "Czy pojecie 'energia' uzyte w art. 278 § 5 k.k. obejmuje kradziez gazu celem wytworzenia z niego energii cieplnej?"
  Sad Najwyzszy postanowil odmowic podjecia uchwaly.
  TEZA: Zabor w celu przywlaszczenia nosnika energii wyodrebnionego w rzecz ruchoma (art. 278 § 1 k.k.) wylacza mozliwosc kwalifikowania takiego zachowania jako kradziezy energii (art. 278 § 5 k.k.).
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Postanowienie z dnia 9 czerwca 2006 r. (sygn. akt I KZP 13/06) - Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
  "Czy sad wlasciwy do rozpoznania sprawy w I instancji, jest takze wlasciwym do rozpoznania zazalenia wywiedzionego na postanowienie prokuratora nadrzednego wydane na podstawie art. 430 § 1 k.p.k. o pozostawieniu bez rozpoznania przyjetego srodka odwolawczego, tj. czy sad wlasciwy do rozpoznania sprawy jest zarazem "innym rownorzednym skladem sadu odwolawczego" w rozumieniu art. 430 § 2 k.p.k. - w sytuacji gdy postanowienie organu a quo nie zawieralo rozstrzygniec, co do ktorych wlasciwym do rozpoznania zazalenia jest sad wlasciwy do rozpoznania sprawy.?"
  Sad Najwyzszy postanowil odmowic podjecia uchwaly.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Uchwala z dnia 9 czerwca 2006 r. (sygn. akt I KZP 12/06) - W sytuacji, gdy nie nastapi sciagniecie kosztow procesu karnego w ciagu 3 lat od dnia, w ktorym nalezalo je uiscic (art. 641 k.p.k.), postepowanie wykonawcze w tym zakresie nalezy umorzyc na podstawie art. 15§1 kodeksu karnego wykonawczego, wobec stwierdzenia przyczyny wylaczajacej to postepowanie.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Uchwala skladu 7 sedziow SN z 9 czerwca 2006 r. (sygn. akt I KZP 11/06) - Wykonanie w calosci lub w czesci poszczegolnych kar wymierzonych za zbiegajace sie przestepstwa (art. 92 zdanie pierwsze k.k.) oznacza zarowno wykonanie jedynie niektorych z nich, jak i nawet wykonanie wszystkich tych kar. W konsekwencji, odbycie przez skazanego – w chwili orzekania w przedmiocie wydania wyroku lacznego – wszystkich kar wymierzonych w warunkach okreslonych w art. 85 Kodeksu karnego, nie stanowi przeslanki do umorzenia postepowania na podstawie art. 572 Kodeksu postepowania karnego.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Uchwala z dnia 9 czerwca 2006 r. (sygn. akt I KZP 10/06) - Wniosek o sporzadzenie na pismie i doreczenie uzasadnienia wyroku, zlozony na podstawie art. 422 § 1 k.p.k. przez obronce oskarzonego, zobowiazuje sad do doreczenia odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem na podstawie art. 423 § 2 k.p.k. temu obroncy, chyba ze z tresci wniosku lub z innych okolicznosci ujawnionych w sprawie wynika, iz odpis ten powinien byc doreczony rowniez albo wylacznie oskarzonemu ewentualnie takze i innemu obroncy.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Postanowienie z dnia 23 maja 2006 r. (sygn. akt I KZP 9/06) - Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
  "Czy pojecie poprzedniego wyroku lacznego, ktory utracil moc w sytuacji o jakiej mowa w art. 575 § 1 k.p.k. dotyczy rowniez kary lacznej orzeczonej wyrokiem nie bedacym wyrokiem lacznym, obejmujacej kary za przestepstwa podlegajace laczeniu, jak rowniez kary polaczeniu nie podlegajace w nowym wyroku lacznym?"
  Sad Najwyzszy postanowil odmowic podjecia uchwaly.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Uchwala z dnia 23 maja 2006 r. (sygn. akt I KZP 7/06) - Okreslenie "w zakresie roszczen majatkowych" - uzyte w art. 88 § 3 k.p.k. - oznacza reprezentowanie powoda cywilnego jako strony procesu.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Uchwala z dnia 23 maja 2006 r. (sygn. akt I KZP 6/06) - W przypadku warunkowego umorzenia postepowania karnego o przestepstwo skarbowe nie jest dopuszczalne orzeczenie swiadczenia pienieznego na podstawie art. 39 pkt 7 k.k.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Uchwala z dnia 23 maja 2006 r. (sygn. akt I KZP 5/06) - Przy ocenie kwestii niewatpliwie nieslusznego zatrzymania w rozumieniu art. 552 § 4 k.p.k. sad powinien miec na uwadze, czy zastosowanie tego srodka przymusu procesowego nastapilo z obraza przepisow rozdzialu 27 kodeksu postepowania karnego, a tym samym, czy spowodowal on dolegliwosc, jakiej osoba zatrzymana nie powinna byla doznac, analizujac to zagadnienie w aspekcie caloksztaltu okolicznosci zaistnialych w sprawie, w ktorej doszlo do zatrzymania, a znanych w dacie orzekania w przedmiocie odszkodowania i zadoscuczynienia, w tym takze z uwzglednieniem prawomocnego orzeczenia konczacego postepowanie w sprawie, w ktorej nastapilo zatrzymanie, jezeli takowe juz zapadlo, ale roczny termin przedawnienia roszczen z tytulu niewatpliwie nieslusznego zatrzymania biegnie zawsze od daty zwolnienia zatrzymanego.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Uchwala z dnia 23 maja 2006 r. (sygn. akt I KZP 4/06) - 1. Informacje dotyczace czynnosci bankowej, ktore - z mocy art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) - bank, osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za ktorych posrednictwem bank wykonuje czynnosci bankowe, sa obowiazane zachowac w dyskrecji jako informacje stanowiace tajemnice bankowa, obejmuja rowniez informacje co do zabezpieczenia wierzytelnosci banku zwiazanej z czynnoscia bankowa, w tym dane personalne osoby skladajacej takie zabezpieczenie albo majacej je zlozyc.
  2. Z wylaczeniem sytuacji przewidzianej w art. 104 ust. 3 zdanie drugie prawa bankowego, bank nie moze udzielic Policji informacji stanowiacych tajemnice bankowa na uzytek postepowania w sprawach o wykroczenie.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Uchwala z dnia 29 marca 2006 r. (sygn. akt I KZP 3/06)- Zasady wykonania srodka karnego przepadku przedmiotow takze w odniesieniu do srodkow odurzajacych badz substancji psychotropowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzialaniu narkomanii (Dz. U. 2005 r. Nr 179, poz. 1485), okresla art. 187 k.k.w. z wyjatkami okreslonymi w art. 194 k.k.w.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Uchwala z dnia 29 marca 2006 r. (sygn. akt I KZP 2/06)- W wypadku warunkowego umorzenia postepowania karnego sad, zgodnie z art. 67 § 3 k.k. w zw. z art. 49 § 1 k.k., moze orzec swiadczenie pieniezne na rzecz dowolnego podmiotu, wpisanego do wykazu prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwosci, o ktorym mowa w art. 49 a § 2 k.k.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Uchwala z dnia 29 marca 2006 r. (sygn. akt I KZP 1/06)- Mozliwosc przyznania roszczen odszkodowawczych na podstawie art. 8 ust. 4 oraz art. 11 ustawy z dnia 23 lutego 1991r. o uznaniu za niewazne orzeczen wydanych wobec osob represjonowanych za dzialalnosc na rzecz niepodleglego bytu Panstwa Polskiego (Dz. U. Nr 34, poz. 149, z pozn. zmianami), w razie, gdy nie doszlo do uznania za niewazne orzeczenia skazujacego osobe represjonowana ograniczona jest do sytuacji, gdy nastapilo przed wejsciem w zycie tej ustawy wczesniejsze uniewinnienie oskarzonego lub umorzenie postepowania.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Postanowienie z dnia 29 marca 2006 r. (sygn. akt I KZP 58/05)- Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego "Czy prawomocne zakonczenie postepowania co do czynu ciaglego zawsze stoi na przeszkodzie ponownemu postepowaniu o pozniej ujawnione zachowania bedace elementami tego czynu, ktore nie byly przedmiotem wczesniejszego osadzenia, czy tez jedynie wowczas, gdy zachowania te sa elementami czynu ciaglego popelnionego przez sprawce?" Sad Najwyzszy postanowil odmowic podjecia uchwaly.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Postanowienie z dnia 29 marca 2006 r. (sygn. akt I KZP 57/05)- Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
  "Czy odbycie przez skazanego w chwili orzekania w przedmiocie wydania wyroku lacznego kar pozbawienia wolnosci, co do ktorych zachodza przeslanki okreslone w art. 85 k.k., powoduje brak warunkow do wydania wyroku lacznego w rozumieniu art. 572 k.p.k?"
  Sad Najwyzszy postanowil na podstawie art. 441 § 2 k.p.k. przekazac rozstrzygniecie zagadnienia prawnego powiekszonemu skladowi Sadu Najwyzszego. (Sygn akt. I KZP 11/06)
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Postanowienie z dnia 24 lutego 2006 r. (sygn. akt I KZP 55/05)- Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
  "Czy do rozpoznania wniosku o uznaniu za wykonany srodka karnego zakazu prowadzenia pojazdow mechanicznych, prawomocnie orzeczonego przed dniem 1 wrzesnia 1998 r. wobec sprawcy bedacego w stanie nietrzezwosci, maja zastosowanie zasady okreslone w art. 84 § 1 i 2 k.k., czy tez okreslone w art. 89 k.k. z 1969 r., w kontekscie przepisu art. 4 § 1 k.k. i art. 12 § 2, art. 14 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzajace Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 554 z pozn. zm.)?"
  Sad Najwyzszy postanowil odmowic podjecia uchwaly.
  TEZA: Zakaz stosowania przepisu art. 84 § 1 k.k. obowiazuje wylacznie w sytuacji orzeczenia srodka karnego zakazu prowadzenia pojazdow na podstawie art. 42 § 2 lub 3 k.k., a nie obejmuje wypadkow orzeczenia kary dodatkowej takiego zakazu na podstawie art. 38 pkt 4 k.k. z 1969 r.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Postanowienie z dnia 24 lutego 2006 r. (sygn. akt I KZP 52/05)- Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
  "Czy czyn opisany w art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04. 92. 881) stanowi wykroczenie w rozumieniu art. 1 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) - Kodeks wykroczen?"
  Sad Najwyzszy postanowil odmowic podjecia uchwaly.
  TEZA: Jezeli w ustawie wskazano, ze orzekanie w sprawie okreslonego czynu nastepuje na podstawie przepisow Kodeksu postepowania w sprawach o wykroczenia, to czyn ten jest wykroczeniem takze wowczas, gdy jest zagrozony kara grzywny wyzsza niz 5.000 zlotych.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Postanowienie z dnia 24 lutego 2006 r. (sygn. akt I KZP 50/05)- Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
  "Czy przed wejsciem w zycie przepisow ustawy z dnia 30.06.2005 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektorych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1361) radca prawny bedacy pelnomocnikiem spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia, pokrzywdzonej na skutek kradziezy, byl osoba uprawniona do wniesienia zazalenia na postanowienie o umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestepstw z powodu niewykrycia sprawcy (art. 88 § 3 kpk w zw. z art. 429 § 1 kpk i art. 465 § 1 kpk)?"
  Sad Najwyzszy postanowil na podstawie art. 441 § 2 k.p.k. przekazac rozstrzygniecie zagadnienia prawnego powiekszonemu skladowi Sadu Najwyzszego. (Sygn akt. I KZP 7/06)
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Postanowienie z dnia 24 lutego 2006 r. (sygn. akt I KZP 47/05)- Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
  "Czy dokonczenie przed dniem 1 lipca 2003 r. postepowania przygotowawczego w formie sledztwa jedynie z powodu niemoznosci zakonczenia dochodzenia w przewidzianym dla niego terminie (a wiec zgodnie z art. 310 § 3 k.p.k. w owczesnie obowiazujacym brzmieniu) stanowi "przyczyne okreslona w art. 325i § 1" k.p.k., a tym samym "nie stanowi przeszkody w rozpoznaniu sprawy w trybie uproszczonym" w rozumieniu art. 469 k.p.k.?"
  Sad Najwyzszy postanowil odmowic podjecia uchwaly.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Postanowienie z 11 stycznia 2006 r. (sygn. akt I KZP 56/05)- Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
  "1) czy decyzja wydana na podstawie art. 79 § 1 k.k.w., polecajaca w uzasadnionych wypadkach doprowadzenie skazanego do zakladu karnego bez wezwania, winna miec forme zarzadzenia prezesa sadu lub upowaznionego sedziego;
  2) w wypadku odpowiedzi pozytywnej - czy na zarzadzenie wydane w trybie art. 79 § 1 k.k.w. przysluguje skarga w oparciu o przepis art. 7 k.k.w."
  Sad Najwyzszy postanowil odmowic podjecia uchwaly.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Uchwala z dnia 11 stycznia 2006 r. (sygn. akt I KZP 53/05)- Zawarte w art. 60 § 4 k.k. sformulowanie "niezaleznie od wyjasnien zlozonych w swojej sprawie" oznacza, ze warunkiem koniecznym umozliwiajacym zastosowanie nadzwyczajnego zlagodzenia kary, na podstawie przeslanek wskazanych w tym przepisie, jest jedynie zlozenie wyjasnien w swojej sprawie nie zas okreslona tresc tych wyjasnien.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Postanowienie z 11 stycznia 2006 r. (sygn. akt I KZP 51/05) - Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
  "Czy w rozumieniu art. 269 § 2 kpk rozpoczal odbywanie kary skazany, ktory zostal wprawdzie osadzony do jej odbycia po wydaniu nieprawomocnego postanowienia o odmowie odroczenia jej wykonania, lecz nastepnie to postanowienie na skutek jego zazalenia zostalo uchylone przez Sad odwolawczy, ktory dodatkowo "wstrzymal" wykonanie kary na podstawie art. 462 § 1 kpk"
  Sad Najwyzszy postanowil pozostawic zagadnienie prawne bez rozpoznania.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Uchwala z dnia 11 stycznia 2006 r. (sygn. akt I KZP 49/05 )- Oskarzony, ktory skladajac wyjasnienia w zwiazku z toczacym sie przeciwko niemu postepowaniem karnym, falszywie pomawia inna osobe o wspoludzial w tym przestepstwie w celu ukrycia tozsamosci rzeczywistych wspoluczestnikow tego przestepstwa, a nie w celu wlasnej obrony, wykracza poza granice przyslugujacego mu prawa do obrony i moze ponosic odpowiedzialnosc karna z art.234 k.k.
  Uzasadnienie w formacie PDF

ROK 2005

 • Uchwala skladu 7 sedziow SN z 15 grudnia 2005 r. (sygn. akt I KZP 48/05). - Wznowienie przez sad postepowania karnego skarbowego w sprawie o przestepstwo skarbowe, zakonczonego prawomocnym orzeczeniem finansowego organu orzekajacego, wydanym przed dniem 17 pazdziernika 1999 r., jest mozliwe w trybie i na zasadach okreslonych w Kodeksie karnym skarbowym.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Postanowienie z 15 grudnia 2005 r. (sygn. akt I KZP 46/05). - Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
  "Czy wpis do wykazu, o ktorym mowa w art. 49 a § 2 k.k. zd. drugie, jest wystarczajacy do zasadzenia na rzecz tego podmiotu nawiazek i swiadczen pienieznych, czy tez niezbedne jest opublikowanie tego wykazu w formie obwieszczenia w Dzienniku Urzedowym Ministra Sprawiedliwosci (art. 49 a § 2 k.k. zd. ostatnie)?"
  Sad Najwyzszy postanowil odmowic podjecia uchwaly.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Uchwala z 15 grudnia 2005 r. (sygn. akt I KZP 45/05).- Wzglednie wnioskowy tryb scigania przestepstwa okreslonego w art. 177 § 1 k.k. (art. 177 § 3 k.k.), w wypadku co najmniej dwoch pokrzywdzonych, znajduje zastosowanie tylko wtedy, gdy sa nimi osoby najblizsze (art. 115 § 11 k.k.), a doznane przez nie obrazenia stanowia uszczerbek na zdrowiu okreslony w art. 157 § 1 k.k.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Postanowienie z 15 grudnia 2005 r. (sygn. akt I KZP 44/05). - Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
  "Czy dopuszczalne jest zlozenie zazalenia na postanowienie oddalajace skarge strony na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postepowaniu sadowym bez nieuzasadnionej zwloki na podstawie przepisow ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postepowaniu sadowym bez nieuzasadnionej zwloki?"
  Sad Najwyzszy postanowil odmowic podjecia uchwaly.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Uchwala z 15 grudnia 2005 r. (sygn. akt I KZP 41/05). - Oplaty za wydanie kserokopii dokumentow oraz uwierzytelnionych odpisow z akt sprawy, pobierane na podstawie art. 156 § 2 i § 3 k.p.k. w wysokosci okreslonej w Rozporzadzeniu Ministra Sprawiedliwosci wydanym na podstawie art. 156 § 6 k.p.k. , nie wchodza w sklad kosztow sadowych w rozumieniu art. 616 § 2 pkt 1 k.p.k. i przepis art. 623 k.p.k. nie ma do nich zastosowania.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Postanowienie z 15 grudnia 2005 r. (sygn. akt I KZP 40/05). - Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
  "Czy bieglemu, ktory jest autorem opinii nadeslanej w trybie art. 203 § 1 k.k.w. do Sadu przez kierownika zakladu zamknietego przysluguje prawo do wynagrodzenia na podstawie art. 9 ust. 1 Dekretu z dnia 26 pazdziernika 1950 r. o naleznosciach swiadkow, bieglych i stron w postepowaniu sadowym (Dz. U. z dnia 28 pazdziernika 1950 r. nr 49, poz. 445 ze zmianami)?"
  Sad Najwyzszy postanowil odmowic podjecia uchwaly.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Uchwala z 15 grudnia 2005 r. (sygn. akt I KZP 34/05). - Przedmiotem ochrony sa w normach zawartych w art. 220 k.k. prawa osoby pozostajacej w stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 k.p., a wiec w takim stosunku, jaki - uwzgledniajac jego rzeczywiste cechy - jest lub powinien byc nawiazany przez dokonanie jednej z czynnosci prawnych okreslonych w art. 2 k.p.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Uchwala z 17 listopada 2005 r. (sygn. akt I KZP 43/05).- Wyznaczenie skladu sadu z naruszeniem regul okreslonych w art. 350 § 1 kpk i art. 351 § 1 k.p.k. stanowi wzgledna przyczyne odwolawcza, o ktorej mowa w art. 438 pkt 2 k.p.k.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Uchwala z 17 listopada 2005 r. (sygn. akt I KZP 42/05).- W swietle przepisow ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub sluzby w organach bezpieczenstwa panstwa lub wspolpracy z nimi w latach 1944 - 1990 osob pelniacych funkcje publiczne (Dz. U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428 ze zm.) nie jest dopuszczalne wszczecie postepowania lustracyjnego wobec osoby, ktora nie pelni, nie pelnila w przeszlosci, ani nie kandyduje na funkcje publiczna w rozumieniu art. 3 tej ustawy.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Postanowienie z 17 listopada 2005 r. (sygn. akt I KZP 39/05).- Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
  "Czy dopuszczalne jest prowadzenie przez sad postepowania uproszczonego w sytuacji, gdy poczatkowo sprawa o czyn, ktory uzasadnia prowadzenie odrebnego dochodzenia na podstawie art. 325b, byla prowadzona lacznie z inna sprawa o czyn, co do ktorego bylo prowadzone sledztwo a nastepnie sprawa ta zostala ze sledztwa wylaczona i zakonczona w formie dochodzenia?" Sad Najwyzszy postanowil odmowic podjecia uchwaly.
  TEZA: Postepowanie przygotowawcze prowadzone w formie sledztwa nie moze przeksztalcic sie w legalne dochodzenie, gdy sytuacja procesowa to umozliwiajaca nastapi po uplywie dwumiesiecznego terminu wskazanego w art. 325i § 1 k.p.k.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Uchwala skladu 7 sedziow SN z 27.10.2005 r. (sygn. akt I KZP 38/05).- Sad odwolawczy, po wydaniu przez prezesa sadu okregowego zarzadzenia, o ktorym mowa w art.476 § 1 zdanie trzecie k.p.k., moze rozpoznac apelacje w skladzie jednego sedziego tylko wowczas, gdy sad pierwszej instancji wydal w takim skladzie wyrok orzekajac w postepowaniu uproszczonym.
  Sad Najwyzszy postanowil nadac powyzszej uchwale moc zasady prawnej.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Postanowienie z 27 pazdziernika 2005 r. (sygn. akt I KZP 37/05). - Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
  "Czy na postanowienie Sadu wydane w trybie art. 50 § 3 ustawy Prawo o ustroju sadow powszechnych przysluguje zazalenie; czy toczace sie postepowanie odbywa sie wedlug zasad okreslonych w kodeksie postepowania karnego, czy jest zwiazane z postepowaniem wykonawczym; czy do terminow przedawnienia wykonania kary porzadkowej grzywny stosuje sie zasady opisane w kodeksie karnym, czy w kodeksie wykroczen?"
  Sad Najwyzszy postanowil odmowic podjecia uchwaly.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Postanowienie z 27 pazdziernika 2005 r. (sygn. akt I KZP 35/05). - Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
  "Czy w sytuacji gdy oskarzony, po uznaniu za odbyta kary 6 miesiecy pozbawienia wolnosci, zostal zwolniony z zakladu karnego na warunkach okreslonych w art. 168 k.k.w., mozna przyjac, ze kolejne umyslne przestepstwo podobne popelnione przez niego w okresie 5 lat po odbyciu tej kary jest popelnione w warunkach recydywy specjalnej zwyklej z art. 64 § 1 k.k.?"
  Sad Najwyzszy postanowil odmowic podjecia uchwaly.
  TEZA: Skazany na kare 6 miesiecy pozbawienia wolnosci - po jej odbyciu - zostaje zwolniony, w tym rowniez przy zastosowaniu art. 168 k.k.w., dlatego, ze zostala wobec niego wykonana cala orzeczona kara.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Uchwala z 27 pazdziernika 2005 r. (sygn. akt I KZP 33/05). - Tablice rejestracyjne pojazdow nie sa "znakami identyfikacyjnymi" w rozumieniu art. 306 k.k.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Uchwala z 27 pazdziernika 2005 r. (sygn. akt I KZP 32/05). - Przedmiotem ochrony przepisu art. 45 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdzialaniu narkomanii (Dz. U. Nr 75, poz. 468, w brzmieniu przed nowelizacja ustawa z dnia 26 pazdziernika 2000 r. (Dz. U. Nr 103, poz. 1097) jest zdrowie spoleczne (publiczne) w aspekcie zapobiegania zjawisku narkomanii.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Uchwala z 27 pazdziernika 2005 r. (sygn. akt I KZP 31/05).- 1. Art. 86 § 1 k.k. przewiduje mozliwosc wymierzenia kary lacznej obejmujacej grzywny orzeczone na podstawie art.71§1 k.k. oraz na innych podstawach prawnych; wskazana w art.86§1 k.k. (po sredniku) granica 180 stawek dziennych odnosi sie jedynie do przypadkow laczenia grzywien orzeczonych na podstawie art.71§1 k.k. w zwiazku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolnosci, przy czym w przypadku laczenia kilku takich grzywien z grzywnami orzeczonymi na innych podstawach prawnych, suma tych pierwszych nie moze przekraczac 180 stawek dziennych.
  2. Sad Najwyzszy odmowil podjecia uchwaly w zakresie zagadnienia prawnego opisanego w pkt b).
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Postanowienie z 27 pazdziernika 2005 r. (sygn. akt I KZP 30/05). - Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
  "1. Art. 79 § 4 k.p.k. stwierdza, iz udzial obroncy w dalszym postepowaniu nie jest obowiazkowy, o ile biegli psychiatrzy orzekna, ze oskarzony mial zachowana poczytalnosc zarowno w chwili zarzucanego mu czynu, jak i w czasie postepowania. Czy opinia bieglych wykluczajaca istnienie art. 31 § 1 lub § 2 k.k. juz z mocy prawa, a wiec w sposob konstytutywny, czyni obrone nieobowiazkowa, czy tez konieczne jest zarzadzenie prezesa sadu lub postanowienie sadu o cofnieciu wyznaczenia obroncy z urzedu, a wiec dopiero te decyzje eliminuja obowiazkowosc tej obrony (znosza konsekwencje art. 79 § 3 k.p.k)? 2. Czy brak decyzji sadu w sytuacji pelnej poczytalnosci oskarzonego, czyni obrone w dalszym ciagu obowiazkowa, a wiec doprowadza do naruszenia art. 439 § 1 pkt. 10 k.p.k., czy tez tworzy sytuacje stanu quasi obrony z wyboru, kiedy udzial obroncy nie jest obowiazkowy?"
  Sad Najwyzszy postanowil odmowic podjecia uchwaly.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Postanowienie z 20 pazdziernika 2005 r. (sygn. akt II KK 184/05). - po rozpoznaniu kasacji Prokuratora Generalnego oraz obroncow skazanego Lwa Rywina od wyroku Sadu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 grudnia 2004 r. zmieniajacego wyrok Sadu Okregowego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2004 r. postanowil oddalic kasacje obroncow skazanego oraz kasacje Prokuratora Generalnego.
  Pisemne uzasadnienie w przygotowaniu. Ustne uzasadnienie - plik mp3 (32,2 MB)
 • Postanowienie z 28 lipca 2005 r. (sygn. akt II KK 184/05). - Po rozpoznaniu wnioskow obroncow skazanego Lwa Rywina
  w przedmiocie wstrzymania wykonania wyroku Sadu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2004 r. Sad Najwyzszy postanowil nie uwzglednic wnioskow.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Postanowienie z 21 wrzesnia 2005 r. (sygn. akt I KZP 36/05). - Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
  "Czy zawarty w art. 404 § 2 kpk wymog prowadzenia od poczatku rozprawy odroczonej, w razie zmiany skladu sadu, w aspekcie rowniez art. 5 ustawy z dnia 10 stycznia 2003 roku o zmianie ustawy - kodeks postepowania karnego, ustawy - przepisy wprowadzajace kodeks postepowania karnego, ustawy o swiadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 17 poz. 155; zm. Dz. U. Nr 111, poz. 1061) stawiajacego wymog prowadzenia postepowania wedlug nowych przepisow w razie odroczenia rozprawy, dotyczy wylacznie zmian personalnych w skladzie sadu czy tez rowniez uregulowania ustawowego zawartego w art. 28 kpk wobec zmiany paragrafu 3 tego przepisu przewidzianej w cytowanej ustawie z dnia 10 stycznia 2003 roku?"
  Sad Najwyzszy postanowil odmowic podjecia uchwaly.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Uchwala z 21 wrzesnia 2005 r. (sygn. akt I KZP 29/05). - Wprowadzeniem do obrotu handlowego, w rozumieniu art. 12 pkt 3 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed nastepstwami uzywania tytoniu i wyrobow tytoniowych (Dz. U. z 1996 r., Nr 10, poz. 55, ze zm.), jest przekazanie przez producenta lub importera po raz pierwszy do obrotu handlowego wyrobow tytoniowych, o ktorych mowa w tej ustawie.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Postanowienie z 21 wrzesnia 2005 r. (sygn. akt I KZP 28/05). - Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
  "Czy straznik strazy miejskiej (gminnej) jest funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 § 13 k.k.?"
  Sad Najwyzszy postanowil odmowic podjecia uchwaly.
  TEZA: Art. 115 § 13 pkt 4 k.k. obejmuje pracownikow jednostek samorzadu terytorialnego, a wiec wszystkich pracownikow zatrudnionych przez gmine, z wylaczeniem tych, ktorzy pelnia czynnosci wylacznie uslugowe. Tak wiec straznicy gminni (miejscy) jako pracownicy gminy, wykonujacy czynnosci okreslone w art. 10-12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strazach miejskich (Dz. U. z 1997 r., Nr 123, poz. 779 ze zm.), sa funkcjonariuszami publicznymi w rozumieniu tego przepisu.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Uchwala z 21 wrzesnia 2005 r. (sygn. akt I KZP 27/05). - "Wynagrodzenie bieglego za wykonana prace", o ktorym stanowi art. 10 ust. 1 dekretu z dnia 26 pazdziernika 1950 r. o naleznosciach swiadkow, bieglych i stron w postepowaniu sadowym (Dz. U. z 1950 r., Nr 49, poz. 445 ze zm.), nie obejmuje zwrotu naleznosci za czas zuzyty na dojazd do miejsca czynnosci sadowej.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Postanowienie z 21 wrzesnia 2005 r. (sygn. akt I KZP 26/05). - Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
  "Czy za wszczecie postepowania przygotowawczego w rozumieniu przepisu art. 31 § 3 k.p.k. uwaza sie wydanie postanowienia w trybie art. 303 k.p.k. (wszczecie formalne) czy tez podjecie pierwszych czynnosci dowodowych w trybie art. 308 § 1 k.p.k. (wszczecie nieformalne)?"
  Sad Najwyzszy postanowil odmowic podjecia uchwaly.
  TEZA: W sprawie, w ktorej miejsce popelnienia przestepstwa (przestepstw) jest ustalone, art. 31 § 3 nie dopuszcza wlasciwosci miejscowej sadu, w ktorego okregu przestepstwa nie popelniono, nawet jesli w jego okregu najpierw wszczeto postepowanie przygotowawcze.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Uchwala z 21 wrzesnia 2005 r. (sygn. akt I KZP 24/05).- Prokurator moze brac udzial w postepowaniu prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postepowaniu sadowym bez nieuzasadnionej zwloki (Dz.U. Nr 179, poz. 1843) jedynie wtedy, gdy na skutek zlozenia skargi stal sie strona tego postepowania (skarzacym w rozumieniu tej ustawy).
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Uchwala z 21 wrzesnia 2005 r. (sygn. akt I KZP 23/05). - Jezeli ten sam czyn wyczerpuje znamiona przestepstw skarbowych i wykroczen skarbowych, sad skazuje tylko za jedno przestepstwo skarbowe na podstawie wszystkich zbiegajacych sie przepisow, chyba ze zbieg tych przepisow ma charakter pozorny (pomijalny).
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Postanowienie z 21 wrzesnia 2005 r. (sygn. akt I KZP 16/05).- Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
  "Czy uzyte w art. 31 §1 k.k.s. okreslenie "przedmioty stanowiace przedmiot przestepstwa skarbowego" odnosi sie jedynie do wymienionych w art. 29 ust. 1 k.k.s. "przedmiotow pochodzacych bezposrednio z przestepstwa skarbowego", czy tez obejmuje wszystkie kategorie przedmiotow wyszczegolnionych w art. 29 ust. 1-4 k.k.s., a w szczegolnosci narzedzie lub inny przedmiot stanowiacy mienie ruchome, ktore sluzylo lub bylo przeznaczone do popelnienia przestepstwa skarbowego (art. 29 ust. 2 k.k.s.)?"
  Sad Najwyzszy postanowil odmowic podjecia uchwaly.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Postanowienie z 20 lipca 2005 r. (sygn. akt I KZP 25/05).- Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
  "Czy bezwzgledna przyczyna odwolawcza, o jakiej mowa w art. 439 pkt 10 k.p.k., zachodzi takze w sytuacji, gdy w postepowaniu przed sadem pierwszej instancji oskarzony nie mial obroncy - pomimo ze w swietle materialu sprawy sad ten powinien powziac watpliwosci co do jego poczytalnosci, ale powolani w postepowaniu odwolawczym biegli lekarze psychiatrzy stwierdzili, ze poczytalnosc tego oskarzonego zarowno w chwili czynu, jak i w czasie tamtego postepowania nie budzi watpliwosci?"
  Sad Najwyzszy postanowil odmowic podjecia uchwaly.
  TEZA: Bezwzgledna przyczyna odwolawcza okreslona w art. 439 § 1 pkt 10 k.p.k. zachodzi zawsze, gdy sad zignoruje powinnosc wynikajaca z art. 79 § 1 pkt 3 k.p.k., w konsekwencji czego oskarzony przez pewien czas trwania postepowania sadowego nie bedzie mial obroncy, gdy jest to obowiazkowe. Uchybienie to nie ulega konwalidacji wskutek pojawienia sie obroncy w pozniejszej fazie procesu i stwierdzenia przez bieglych lekarzy psychiatrow, ze poczytalnosc oskarzonego zarowno w chwili popelniania zarzucanego mu czynu (lub czynow), jak i w czasie procedowania nie budzi watpliwosci.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Postanowienie z 20 lipca 2005 r. (sygn. akt I KZP 22/05).- Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
  "Czy zarzadzenie prezesa sadu (przewodniczacego wydzialu badz upowaznionego sedziego) wydane w trybie art. 120 § 2 k.p.k. podczas kontroli formalnej aktu oskarzenia - art. 487 k.p.k. - w sprawach z oskarzenia prywatnego, stwierdzajace bezskutecznosc aktu oskarzenia, jest zarzadzeniem zamykajacym droge do wydania wyroku w rozumieniu art. 459 § 1 k.p.k.?"
  Sad Najwyzszy postanowil odmowic podjecia uchwaly.
  TEZA: Zarzadzenie prezesa (przewodniczacego wydzialu, upowaznionego sedziego), stwierdzajace bezskutecznosc aktu oskarzenia w sprawie z oskarzenia prywatnego z tego powodu, ze nie odpowiada on wymaganiom formalnym, wydane w trybie okreslonym w art. 120 § 2 k.p.k., jest wiec bez watpienia decyzja zamykajaca droge do wydania wyroku.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Postanowienie z 20 lipca 2005 r. (sygn. akt I KZP 21/05).- Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
  "Czy pozbawieniem wolnosci w rozumieniu art. 325c pkt 1 k.p.k. jest kazde pozbawienie wolnosci z wyjatkiem zatrzymania lub tymczasowego aresztowania wobec sprawcy ujetego na goracym uczynku lub bezposrednio potem, czy tez tylko takie, ktore uniemozliwia lub utrudnia oskarzonemu realizacje jego uprawnien procesowych, ktore wylacza mozliwosc prowadzenia dochodzenia, a w konsekwencji rozpoznania sprawy w trybie uproszczonym?"
  Sad Najwyzszy postanowil odmowic podjecia uchwaly.
  TEZA: Uzyte w tresci art. 325c pkt 1 k.p.k. wyrazenie "bezposrednio potem" w okreslonych warunkach, tj. przy zachowaniu nieprzerwanej ciaglosci czasowej miedzy czynem a zawiadomieniem o nim policji, jak i dokonywanymi przez policje czynnosciami, zwiazanymi ze sciganiem, moze obejmowac okres nawet kilku dni po dokonaniu czy usilowaniu dokonania przestepstwa.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Postanowienie z 20 lipca 2005 r. (sygn. akt I KZP 20/05).- Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
  "Czy uzupelnienie opisu czynu przypisanego oskarzonemu w czesci dyspozytywnej wyroku, zaskarzonego jedynie na korzysc oskarzonego, o element stanowiacy znamie przestepstwa, nie narusza zakazow okreslonych w art. 434 § 1 k.p.k. i art. 443 k.p.k. w sytuacji, gdy element ten przez sad pierwszej instancji zostal ustalony jedynie w czesci motywacyjnej wyroku?"
  Sad Najwyzszy postanowil odmowic podjecia uchwaly.
  TEZA: W wypadku, gdy wyrok nie zostal zaskarzony na niekorzysc oskarzonego w czesci dotyczacej winy, to sad odwolawczy, na skutek zwiazania zakazem reformationis in peius, nie moze ani dokonywac nowych ustalen faktycznych (w tym takze poprzez "dookreslenie" opisu czynu), ani uchylac wyroku i w tym celu przekazywac sprawy do ponownego rozpoznania.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Postanowienie z 20 lipca 2005 r. (sygn. akt I KZP 19/05).- Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
  "Czy zatrzymanie podejrzanego w toku postepowania przygotowawczego na podstawie wydanego przez Prokuratora w mysl art. 247 § 1 k.p.k. nakazu zatrzymania i przymusowego doprowadzenia nalezy uznac za pozbawienie wolnosci w rozumieniu art. 325c pkt 1 k.p.k. wylaczajace mozliwosc prowadzenia postepowania przygotowawczego w formie dochodzenia?"
  Sad Najwyzszy postanowil odmowic podjecia uchwaly.
  TEZA: Kazde pozbawienie wolnosci - w tym rowniez zatrzymanie - z wyjatkiem zatrzymania lub tymczasowego aresztowania wobec sprawcy ujetego na goracym uczynku lub bezposrednio potem wylacza, zgodnie z art. 325c pkt 1 k.p.k., mozliwosc prowadzenia postepowania przygotowawczego w formie dochodzenia.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Uchwala z 20 lipca 2005 r. (sygn. akt I KZP 18/05).- Przepis § 3 zarzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 30 wrzecnia 1997 r. w sprawie okreslenia wysokosci, szczegolowych zasad przyznawania i wyplaty oraz zwrotu pomocy finansowej przyslugujacej funkcjonariuszom Sluzby Wieziennej na uzyskanie lokalu mieszkalnego (Dz. Urz. Min. Spr. Nr 4, poz. 50) wylaczal mozliwosc udzielenia pomocy finansowej, jezeli osoba uprawniona lub jej malzonek zbyla prawo do lokalu mieszkalnego, niezaleznie od jego powierzchni uzytkowej, w miejscowosci pelnienia sluzby lub miejscowosci pobliskiej.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Uchwala z 24 maja 2005 r. (sygn. akt I KZP 17/05).- Sad, orzekajac na podstawie art. 72 § 2 k.k. o obowiazku naprawienia szkody, w wyroku okresla rowniez czas i sposob jego wykonania.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Postanowienie z 24 maja 2005 r. (sygn. akt I KZP 15/05). - Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
  "Czy uzyte w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze i art. 618 § 1 pkt 11 k.p.k. pojecie "pomocy prawnej udzielonej z urzedu" nalezy utozsamiac z gotowoscia do realizacji prawa do obrony wynikajaca z samego faktu wyznaczenia obronca z urzedu, czy tez z faktycznym udzielaniem pomocy prawnej?"
  Sad Najwyzszy postanowil odmowic podjecia uchwaly.
  TEZA: Przewidziany w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr 123, poz. 1058 ze zm.) obowiazek Skarbu Panstwa ponoszenia kosztow nieoplaconej przez strony pomocy prawnej z urzedu (art. 618 § 1 pkt 11 k.p.k.) dotyczy pomocy "udzielonej", a zatem powstaje w momencie rozpoczecia wykonywania przez adwokata czynnosci zwiazanych bezposrednio z udzieleniem pomocy stronie, dla ktorej zostal on wyznaczony.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Uchwala z 24 maja 2005 r. (sygn. akt I KZP 14/05). - W postepowaniu odwolawczym toczacym sie na skutek zaskarzenia orzeczenia obejmujacego zarowno czyn uznany za przestepstwo jak i czyn zakwalifikowany przez sad pierwszej instancji jako wykroczenie (art. 400 k.p.k.), sad odwolawczy stosuje przepisy Kodeksu postepowania karnego.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Uchwala z 24 maja 2005 r. (sygn. akt I KZP 13/05). - "Wprowadzeniem do obrotu" o ktorym mowa w art. 305 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wlasnosci przemyslowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) jest przekazanie przez producenta lub importera po raz pierwszy do obrotu towarow oznaczonych podrobionym znakiem towarowym.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Uchwala z 24 maja 2005 r. (sygn. akt I KZP 12/05). - Ukonczenie przez nieletniego, o ktorym mowa w art. 13 ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o postepowaniu w sprawach nieletnich (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 ze zm.) 21 lat w momencie orzekania, nie stoi na przeszkodzie wymierzeniu mu kary z nadzwyczajnym zlagodzeniem, o ile zachodza przeslanki okreslone w art. 10 tej ustawy. W braku takich podstaw postepowanie wszczete w zwiazku z popelnieniem przez nieletniego czynu karalnego ulega umorzeniu.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Uchwala skladu 7 sedziow SN z 24 maja 2005 r. (sygn. akt I KZP 5/05). - Wznowienie postepowania na podstawie art. 542 § 3 k.p.k. w zwiazku z ujawnieniem sie jednego z uchybien wymienionych w art. 439 § 1 k.p.k. moze nastapic tylko z urzedu, nie zas na wniosek strony.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Postanowienie z 20 kwietnia 2005 r. (sygn. akt I KZP 11/05). - Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
  "Czy w postanowieniu o ustaleniu wysokosci kosztow procesu, wydanym na podstawie art. 626 § 2 k.p.k., dopuszczalne jest takie skorygowanie zasad rozlozenia kosztow ustalonych juz prawomocnym orzeczeniem, aby poszanowana byla dyrektywa, w mysl ktorej kazdy, kto przez swoj czyn spowodowal postepowanie karne, zobowiazany byl jedynie do ponoszenia wydatkow zwiazanych z postepowaniem, ktore przez niego zostaly spowodowane?"
  Sad Najwyzszy postanowil odmowic podjecia uchwaly.
  TEZA: Orzekajac o kosztach w trybie art. 626 § 2 k.p.k., sad jest zwiazany zasadami ich ponoszenia, okreslonymi w orzeczeniu konczacym postepowanie w sprawie (art. 626 § 1 k.p.k.).
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Postanowienie z 20 kwietnia 2005 r. (sygn. akt I KZP 10/05). - Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
  "Czy umieszczony w akcie oskarzenia wniosek prokuratora zlozony w trybie art. 335 §1 kpk o wydanie wyroku skazujacego i orzeczenie uzgodnionych kar lub srodkow karnych, w przypadku brakow polegajacych na jego niewystarczajacym sprecyzowaniu - poprzez nieumieszczenie we wniosku koniecznych elementow kar i srodkow karnych wynikajacych z prawa materialnego takich jak np. wskazanie rozmiaru obowiazku naprawienia szkody, podstawy prawnej jego orzeczenia, wskazanie podmiotu uprawnionego z tego tytulu, ktore to elementy wymagaja dodatkowych uzgodnien z oskarzonym, podlega:
  1. zwrotowi wraz z aktem oskarzenia, ktorego czesc stanowi, Prokuraturze celem jego uzupelnienia w trybie art. 337 § 1 kpk?
  2. czy tez cala sprawa podlega przekazaniu Prokuraturze celem uzupelnienia postepowania przygotowawczego w trybie art. 345 § 1 kpk w zwiazku z koniecznoscia uzupelniajacego przesluchania oskarzonego i odebrania od niego zgody na te elementy wniosku z art. 335 § 1 kpk, ktore nie zostaly umieszczone we wniosku, choc winny sie w nim znalezc?"
  Sad Najwyzszy postanowil odmowic podjecia uchwaly.
  TEZA: Przedmiotem kontroli dokonywanej w trybie art. 337 § 1 k.p.k. sa warunki formalne aktu oskarzenia, takze te okreslone w art. 335 § 1 k.p.k., a wiec wskazanie uzgodnionych z oskarzonym kar lub srodkow karnych i ich wymiaru. Jezeli natomiast akta sprawy wskazuja na braki postepowania przygotowawczego zwiazane bezposrednio z wnioskiem okreslonym w art. 335 § 1 k.p.k., to sad przekazuje sprawe prokuratorowi w trybie art. 345 § 1 k.p.k., chyba ze wykonanie niezbednych czynnosci przez sad nie powodowaloby znacznych trudnosci.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Postanowienie z 20 kwietnia 2005 r. (sygn. akt I KZP 9/05). - Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
  "Czy postanowienie sadu rejonowego o przekazaniu wedlug wlasciwosci rzeczowej sprawy przedstawionego do jego rozpoznania zazalenia na postanowienie o umorzeniu postepowania przygotowawczego jest orzeczeniem sadu odwolawczego w rozumieniu art. 426 § 1 i § 2 k.p.k., a jezeli tak, to czy na takie postanowienie sadu rejonowego sluzy zazalenie do przelozonego sadu okregowego?"
  Sad Najwyzszy postanowil odmowic podjecia uchwaly.
  TEZA: Na postanowienie sadu, ktoremu przekazano srodek odwolawczy, w kwestii wlasciwosci tego sadu (art. 35 § 1 k.p.k.) przysluguje zazalenie (art. 35 § 3 k.p.k.).
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Postanowienie z 20 kwietnia 2005 r. (sygn. akt I KZP 8/05). - Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
  "Czy przepis art. 391 § 2 k.p.k. stanowi lex specialis do bezwzglednego zakazu dowodowego okreslonego w art. 186 § 1 k.p.k. w sytuacji, gdy osoba wystepujaca w postepowaniu sadowym w charakterze swiadka, ktora w innej toczacej sie sprawie wystepuje jako osoba oskarzona o wspoludzial w przestepstwie objetym postepowaniem, skorzystala w terminie okreslonym w art. 186 § 1 k.p.k. z prawa odmowy zeznan na podstawie art. 182 § 3 k.p.k.?"
  Sad Najwyzszy postanowil odmowic podjecia uchwaly.
  TEZA: Formulujac w art. 186 § 1 in fine k.p.k. bezwzgledny zakaz dowodowy ustawodawca wprowadza zakaz wykorzystania jako dowodu w sprawie poprzednio zlozonych zeznan przez osobe, ktora skorzystala z przyslugujacego jej prawa odmowy ich zlozenia, natomiast unormowanie przyjete w art. 391 § 2 k.p.k. oznacza, ze w sytuacji okreslonej w art. 182 § 3 k.p.k. mozliwe jest odczytanie swiadkowi na rozprawie tego, co uprzednio wyjasnil jako oskarzony (podejrzany).
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Postanowienie z 20 kwietnia 2005 r. (sygn. akt I KZP 6/05). - Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
  Czy pod pojeciem "osoby wykonujacej czynnosci wynikajace z niniejszej ustawy" uzytym w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 119 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 ze zm.) nalezy rozumiec rowniez psychologa prowadzacego terapie rodzinna obejmujaca rodzine oskarzonego, a jesli tak, to czy informacje uzyskane w czasie takiej terapii objete sa zakazem dowodowym okreslonym w art. 52 cyt. ustawy psychiatrycznej?
  Sad Najwyzszy postanowil odmowic podjecia uchwaly.
  TEZA: Przepis art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 ze zm.) dotyczy kazdej osoby, ktora wykonuje czynnosci okreslone w tej ustawie, ustanawia on bezwzgledny zakaz dowodowy, bedac przepisem szczegolnym w stosunku do unormowania art. 180 k.p.k., a wobec tego takiej osoby nie mozna przesluchac co do okolicznosci przewidzianych w art. 52 ust. 1, nawet jezeli wyrazi ona gotowosc ujawnienia tego rodzaju tajemnicy zawodowej.

  (uzasadnienie w przygotowaniu)
 • Uchwala pelnego skladu Izby Karnej z 4 kwietnia 2005 r. (sygn. akt I KZP 7/05). - Pojecie "przestepstwa", wystepujace w art. 258 § 1 Kodeksu karnego, w brzmieniu obowiazujacym przed dniem 17 pazdziernika 1999 r., obejmowalo takze przestepstwa skarbowe.
  Uchwala zapadla przy 10 zdaniach odrebnych.
  uzasadnienie uchwaly oraz zdan odrebnych w formacie PDF
 • Uchwala z 17 marca 2005 r. (sygn. akt I KZP 4/05). - Przepis art. 45 § 3 kk ma charakter mieszany, materialno-procesowy. Procesowy charakter przepisu wynika z uregulowania sposobu postepowania w przewidzianej nim kwestii domniemania prawnego i sposobu jego obalenia, zas o jego materialnym charakterze stanowia przeslanki stosowania domniemania (popelnienie przestepstwa, o ktorym mowa w art. 45 § 2 kk, duze prawdopodobienstwo przeniesienia przez sprawce na inny podmiot korzysci pochodzacej z przestepstwa) oraz jego wniosek (mienie znajdujace sie w posiadaniu innego podmiotu nalezy do sprawcy). Regulacja przewidziana w tym przepisie nie podlega wylaczeniu spod zasady lex mitior agit, wyrazonej w art. 4 § 1 kk.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Uchwala z 17 marca 2005 r. (sygn. akt I KZP 3/05). - Wykroczenie okreslone w art. 135 k.w. moze popelnic kazda osoba zajmujaca sie sprzedaza towarow w przedsiebiorstwie handlu detalicznego lub przedsiebiorstwie gastronomicznym, przy czym nie ma znaczenia czy jest to wlasciciel przedsiebiorstwa, osoba pelniaca w nim funkcje kierownicza, pracownik, wreszcie osoba, ktora wykonuje prace w formie "grzecznosciowej", sprawujac obowiazki sprzedawcy na podstawie umocowania udzielonego przez wlasciciela lub kierownika przedsiebiorstwa. Nie ma przy tym rowniez znaczenia forma wlasnosci przedsiebiorstwa oraz jego status prawny (spolka, spoldzielnia itd.).
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Uchwala z 17 marca 2005 r. (sygn. akt I KZP 2/05). - 1. podrobieniem dokumentu w rozumieniu art. 270 § 1 k.k. jest takze potwierdzenie przez uczestnika czynnosci procesowej falszywym podpisem, nieprawdziwych danych w protokole utrwalajacym te czynnosc procesowa; 2. znamie "w celu uzycia za autentyczny" (art. 270 § 1 k.k.) zrealizowane zostaje rowniez wtedy, gdy celem dzialania sprawcy jest uzycie dokumentu przez inna osobe.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Postanowienie z 17 marca 2005 r. (sygn. akt I KZP 1/05). - Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
  "Czy art. 15a ustawy z dnia 10 wrzesnia 1999 r. Przepisy wprowadzajace Kodeks karny skarbowy (Dz.U.Nr 83, poz. 931 z pozn. zm.) dodany ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Przepisy wprowadzajace ustawe - Prawo celne (Dz.U. z dnia 20 kwietnia 2004 r.) przelamujac zasade stosowania ustawy wzgledniejszej okreslona w art. 2 § 2 k.k.s. stanowi lex specialis w odniesieniu do tego przepisu?"
  Sad Najwyzszy postanowil odmowic podjecia uchwaly.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Uchwala skladu 7 sedziow SN z 25 lutego 2005 r. (sygn. akt I KZP 37/04) - Jezeli na rozprawe wyznaczona w wyniku uwzglednienia sprzeciwu, nie stawi sie bez usprawiedliwienia ani oskarzony ani jego obronca, a uplynal juz termin do zaskarzenia wyroku zaocznego na zasadach ogolnych, wyrok ten staje sie prawomocny takze wtedy, gdy ze sprzeciwem, na wypadek jego nieuwzglednienia, polaczony byl, na podstawie art. 482 § 1 k.p.k., wniosek o uzasadnienie tego wyroku.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Uchwala skladu 7 sedziow SN z 25 lutego 2005 r. (sygn. akt I KZP 36/04) - I. Zawarty w art. 85 k.k. zwrot: "zanim zapadl pierwszy wyrok" odnosi sie do pierwszego chronologicznie wyroku, ktory zapadl przed popelnieniem przez sprawce kolejnego (kolejnych) przestepstwa.
  II. Nadac powyzszej uchwale moc zasady prawnej.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Uchwala z 25 lutego 2005 r. (sygn. akt I KZP 35/04) - Pokrzywdzony nie jest osoba uprawniona do zaskarzenia postanowienia sadu wydanego - w trybie art. 354 k.p.k. - na wniosek prokuratora, skierowany do sadu na podstawie art. 324 § 1 k.p.k., o umorzenie postepowania i zastosowanie srodka zabezpieczajacego.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Postanowienie z 25 lutego 2005 r. (sygn. akt I KZP 34/04) - Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
  "Czy jezeli przed uplywem 7 dni od otrzymania przez wnioskodawce wniosku do uzupelnienia, poprawiony wniosek wplynie do Sadu przy czym w okresie od zlozenia "pierwotnego" wniosku (z brakiem) do wplyniecia wniosku poprawionego uplynal termin z art. 45 § 1 k.w. to nalezy przyjac, ze poprawiony wniosek zostal skutecznie zlozony w pierwotnym terminie jego wniesienia czy tez doszlo do przedawnienia karalnosci wykroczenia?"
  Sad Najwyzszy postanowil odmowic podjecia uchwaly.
  TEZA: Takze wtedy, gdy wniesienie wniosku o ukaranie, uzupelnionego w trybie art. 59 § 1 k.p.w., nastapilo z zachowaniem 7 dniowego terminu, o ktorym mowa w tym przepisie, wszczecie postepowania nie moze nastapic po uplywie rocznego terminu przedawnienia, o ktorym mowa w art. 45 § 1 k.w.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Postanowienie skladu 7 sedziow SN z 25 lutego 2005 r. (sygn. akt I KZP 33/04) - Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
  "Czy zalegalizowane tablice rejestracyjne, wydawane na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 z pozn. zm.) stanowia dokument w rozumieniu art. 115 § 14 k.k."
  Sad Najwyzszy postanowil odmowic podjecia uchwaly.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Postanowienie z 20 stycznia 2005 r. (sygn. akt I KZP 31/04) - Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
  "1. Czy wskazana w art. 300§2 kk przeslanka zbycia przez dluznika skladnikow swojego majatku odnosi sie rowniez do majatku zajetego?
  2. Jezeli tak, to czy w takim wypadku sad karny powinien badac wskazana w art. 848 kpc in fine przeslanke ochrony nabywcy dzialajacego w dobrej wierze?"
  Sad Najwyzszy postanowil odmowic podjecia uchwaly.
  TEZA: Zbycie rzeczy zajetej w postepowaniu egzekucyjnym, prowadzonym na podstawie kodeksu postepowania cywilnego, moze wyczerpywac znamiona przestepstwa z art. 300 § 2 kk - mimo przewidzianej w art. 848 kpc mozliwosci kontynuowania postepowania egzekucyjnego przeciwko nabywcy rzeczy - o ile zaistnieje skutek w postaci udaremnienia lub uszczuplenia zaspokojenia wierzyciela.
  Uzasadnienie w formacie PDF
 • Uchwala skladu 7 sedziow SN z 20 stycznia 2005 r. (sygn. akt I KZP 30/04) - Kara pozbawienia wolnosci uznana za odbyta w rozumieniu art. 82 k.k. podlega zaliczeniu w calosci - na podstawie art. 577 k.p.k. - na poczet kary tego rodzaju orzekanej w wyroku lacznym obejmujacym skazanie na kare, z ktorej wykonania skazany zostal warunkowo przedterminowo zwolniony. Uzasadnienie w formacie PDF
 • Uchwala z 20 stycznia 2005 r. (sygn. akt I KZP 29/04) - Na postanowienie sadu okregowego w przedmiocie europejskiego nakazu aresztowania, wydane na podstawie art. 607a k.p.k., zazalenie nie przysluguje. Uzasadnienie w formacie PDF
 • Uchwala skladu 7 sedziow SN z 20 stycznia 2005 r. (sygn. akt I KZP 28/04) - Termin do wniesienia srodka zaskarzenia jest zachowany (art. 124 k.p.k.) takze z chwila potwierdzonego urzedowo przekazania - przed jego uplywem - pisma procesowego przewoznikowi poczty specjalnej okreslonemu w § 2 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia Ministrow Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie trybu i sposobu przyjmowania, przewozenia, wydawania i ochrony materialow (Dz. U. Nr 18, poz. 168). Uzasadnienie w formacie PDF

ROK 2004

 • Uchwala z dnia 30 listopada 2004 r. (Sygn. akt I KZP 26/04) - Odpowiednie stosowanie - z mocy art. 41 § 1 k.p.w. - w postepowaniu w sprawach o wykroczenia przepisu art.183 § 1 k.p.k., w jego brzmieniu ustalonym przez ustawe z dnia 10 stycznia 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks postepowania karnego (Dz.U. Nr 17, poz.155), nie oznacza, aby osoba przesluchiwana w charakterze swiadka (skladajaca oswiadczenie dowodowe w tym charakterze) w sprawie o wykroczenie mogla uchylic sie od odpowiedzi na pytanie, jezeli jej udzielenie mogloby narazic osobe dla niej najblizsza na odpowiedzialnosc za wykroczenie.
 • Uchwala z dnia 30 listopada 2004 r. (Sygn. akt I KZP 25/04) - 1. Art. 185a k.p.k. dotyczy zarowno postepowania przygotowawczego jak i postepowania sadowego; 2. Sklad sadu wlasciwy do przesluchania pokrzywdzonego w trybie art. 185a § 2 k.p.k. w postepowaniu sadowym okresla art. 30 § 1 k.p.k.
 • Uchwala z dnia 30 listopada 2004 r. (Sygn. akt I KZP 23/04) - Znamiona przestepstwa z art. 12a ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2001 roku o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobow tytoniowych wypelnia rowniez wyrabianie alkoholu etylowego na wlasny uzytek.
 • Uchwala z dnia 29 pazdziernika 2004 r. (sygn. akt I KZP 24/04) - Uzyty w art. 60 § 3 k.k. termin "ujawni" oznacza przekazanie przez sprawce organowi powolanemu do scigania przestepstw okreslonych tym przepisem wiadomosci, dotychczas temu organowi nieznanych lub takich, ktore - wedlug wiedzy sprawcy - sa temu organowi nieznane. 
 • Uchwala z dnia 29 pazdziernika 2004 r. (sygn. akt I KZP 19/04) - Oskarzonemu przysluguje zazalenie na postanowienie wlasciwego organu procesowego (sadu albo prokuratora) wydane w przedmiocie jego wniosku o zmiane lub uchylenie srodka zapobiegawczego innego niz tymczasowe aresztowanie.
 • Uchwala z dnia 29 wrzesnia 2004 r. (sygn. akt I KZP 20/04) - Stwierdzenie przeslanki "rezygnacji osoby (...) z pelnienia funkcji publicznej lub kandydowania na taka funkcje", w rozumieniu art. 18a ust. 5 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub sluzby w organach bezpieczenstwa panstwa lub wspolpracy z nimi w latach 1944 -1990 osob pelniacych funkcje publiczne (tekst jednolity -Dz.U. Nr 42 z 1999 r. poz. 428 ze zm.), wymaga istnienia dwoch elementow, a to : 1/ stanu, w ktorym osoba, ktora zlozyla tzw. oswiadczenie lustracyjne, nie pelni juz funkcji publicznej lub na nia nie kandyduje ; 2/ doprowadzenia do tego stanu z inicjatywy wlasnej osoby pelniacej funkcje publiczna lub kandydujacej na taka funkcje.
 • Postanowienie z dnia 29 wrzesnia 2004 r. (sygn. akt I KZP 22/04) - Czy dzialanie polegajace na podlaczeniu odbiornika telewizyjnego do sieci operatora telewizji kablowej, po uprzednim pokonaniu zabezpieczen skrzynki rozdzielczej i wyludzeniu w ten sposob odbioru sygnalu telewizyjnego bez obowiazku oplacania miesiecznego abonamentu i jednorazowej oplaty za podlaczenie, moze byc zakwalifikowane jako wykroczenie szalbierstwa z art. 121 § 2 kw, czy tez zachowanie takie jest prawno-karnie obojetne tzn. ze mamy do czynienia z luka prawna zwiazana z niedostosowaniem przepisow do szybko postepujacego rozwoju technologicznego.
 • Postanowienie z dnia 29 wrzesnia 2004 r. (sygn. akt I KZP 21/04) - Czy dzialanie polegajace na podlaczeniu odbiornika telewizyjnego do sieci operatora telewizji kablowej, po uprzednim pokonaniu zabezpieczen skrzynki rozdzielczej i wyludzeniu w ten sposob odbioru sygnalu telewizyjnego bez obowiazku oplacania miesiecznego abonamentu i jednorazowej oplaty za podlaczenie, moze byc zakwalifikowane jako wykroczenie szalbierstwa z art. 121 § 2 kw, czy tez zachowanie takie jest prawno-karnie obojetne tzn. ze mamy do czynienia z luka prawna zwiazana z niedostosowaniem przepisow do szybko postepujacego rozwoju technologicznego.
 • Postanowienie z dnia 29 wrzesnia 2004 r. (sygn. akt I KZP 18/04) - Czy spelniony zostal wymog formalny z art. 152 k.k.w., nakazujacy, aby odroczenie wykonania kary trwalo co najmniej rok, w przypadku jezeli Sad uznal, iz odroczenie wykonania kary pozbawienia wolnosci biegnie nie od daty wydania postanowienia, a od daty zlozenia wniosku oraz, ze pomiedzy kolejnymi szesciomiesiecznymi okresami odroczenia istniala przerwa.
  Z uwagi na uchybienia w pracy Sadu, ktory nie rozpoznal wniosku skazanego w rozsadnym terminie oraz stwierdzil, ze odroczenie biegnie od daty zlozenia wniosku, mozna uznac, ze skazany, ktory faktycznie korzystal z odroczenia wykonania kary pozbawienia wolnosci, (uchybien tych nie mozna juz z uwagi na uplyw czasu konwalidowac), stanowi wystarczajacy wypadek do uznania, ze to odroczenie wykonania kary pozbawienia wolnosci trwalo co najmniej rok?
 • Uchwala z dnia 26 sierpnia 2004 r. (sygn. akt I KZP 17/04) - W rozumieniu art. 64 § 2 k.k. odbycie calosci lub czesci ostatniej kary (orzeczonej w warunkach okreslonych w art. 64 § 1 k.k.) oznacza odbycie tej kary pozbawienia wolnosci w wymiarze co najmniej 6 miesiecy.
 • Uchwala z dnia 26 sierpnia 2004 r. (sygn. akt I KZP 16/04) - Art. 249 § 4 k.p.k. stanowi podstawe stosowania tymczasowego aresztowania wobec osoby sciganej, w stosunku do ktorej Minister Sprawiedliwosci, na podstawie art. 19 Europejskiej konwencji o ekstradycji z dnia 13 grudnia 1957 r. (Dz. U. 1994, Nr 70, poz. 307), postanowil o odroczeniu jej wydania.
 • Postanowienie z dnia 26 sierpnia 2004 r. (sygn. akt I KZP 15/04) - Czy zawarta w art. 456 k.p.k. regula, ze sad odwolawczy o utrzymaniu w mocy, uchyleniu lub zmianie wyroku sadu pierwszej instancji orzeka wyrokiem znajduje zastosowanie rowniez wowczas, gdy zaskarzone zostalo same uzasadnienie wyroku.
 • Uchwala z dnia 26 sierpnia 2004 r. (sygn. akt I KZP 14/04) - W razie skazania kilku oskarzonych, sad zasadza jeden ryczalt za doreczenie wezwan i innych pism okreslony w § 1 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie wysokosci i sposobu obliczania wydatkow Skarbu Panstwa w postepowaniu karnym (Dz. U. Nr 108, poz. 1026 ze zm.) od wszystkich oskarzonych wedlug zasad slusznosci (art. 633 k.p.k.).
 • Postanowienie z dnia 26 sierpnia 2004 r. (sygn. akt I KZP 11/04) - Czy zachowanie sprawcy kierujacego pojazdem w stanie nietrzezwosci lub po uzyciu srodka odurzajacego, w stosunku do ktorego wczesniej Sad prawomocnie orzekl tytulem srodka karnego, badz zabezpieczajacego zakaz prowadzenia pojazdow stanowi dwa odrebne czyny zabronione, jeden okreslony w art. 244 k.k., drugi zas w art. 178a § 1 lub 2 k.k., czy tez jedno przestepstwo kwalifikowane z art. 178a § 1 lub 2 k.k. w zb. z art. 244 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.
 • Postanowienie z dnia 30 czerwca 2004 r. (sygn. akt I KZP 13/04) - Czy "pozbawieniem wolnosci" w rozumieniu przepisu art. 325c pkt 1 k.p.k. jest kazde pozbawienie wolnosci, z wyjatkiem zatrzymania lub tymczasowego aresztowania wobec sprawcy ujetego na goracym uczynku lub bezposrednio potem, czy tez tylko takie, ktore - in concreto - uniemozliwia lub utrudnia oskarzonemu realizacje jego uprawnien procesowych?
 • Uchwala z dnia 30 czerwca 2004 r. (sygn. akt I KZP 12/04) - 1. Osoba uprawniona do wystawienia "zaswiadczenia o zatrudnieniu" jest tylko pracodawca, a wiec podmiot prawa pracy, ktorego laczy z konkretnym pracownikiem stosunek pracy. Pracodawca nie ma potencjalnego uprawnienia do wystawiania tego rodzaju dokumentow kazdej osobie fizycznej, a wylacznie pracownikowi w rozumieniu art. 2 k.p.
  2. Na drugie pytanie - sad odmowil podjecia uchwaly w pozostalym zakresie. 
 • Uchwala z dnia 30 czerwca 2004 r. (sygn. akt I KZP 10/04) - Akt oskarzenia sporzadzony przez Straz Lesna moze nie zawierac uzasadnienia.
 • Uchwala z dnia 30 czerwca 2004 r. (sygn. akt I KZP 9/04) - Przekazanie sprawy innemu sadowi do rozpoznania, w trybie art. 43 k.p.k., nie ma charakteru bezwzglednie obowiazujacego. Sad ktoremu w tym trybie przekazano sprawe do rozpoznania moze - jezeli ustaly przyczyny przekazania mu tej sprawy - przekazac ja sadowi miejscowo wlasciwemu.
 • Postanowienie z dnia 30 czerwca 2004 r. (sygn. akt I KZP 8/04) - Czy krotkotrwale zatrzymanie podejrzanego w toku postepowania przygotowawczego, na podstawie wydanego przez Prokuratora nakazu doprowadzenia nalezy uznac za pozbawienie wolnosci w rozumieniu art. 325c pkt 1 k.p.k. wylaczajace mozliwosc prowadzenia postepowania przygotowawczego w formie dochodzenia?
 • Uchwala z dnia 30 czerwca 2004 r. (sygn. akt I KZP 7/04) - Zwrot "na zasadach ogolnych", zawarty w art. 325f §4 k.p.k., oznacza, ze zazalenie na postanowienie o umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestepstw podlega rozpoznaniu w trybie przewidzianym w art. 306 § 2 k.p.k.
 • Uchwala z dnia 21 maja 2004 r. (sygn. akt I KZP 6/04) - Art. 323 § 3 zd. 2 k.p.k. ma charakter mieszany: procesowo-materialny, a wiec z jednej strony okresla tryb postepowania w przedmiocie quasi srodka zabezpieczajacego w postaci przepadku, z drugiej zas materialna przeslanke jego stosowania, ktora jest "niewykrycie sprawcow przestepstwa". Przewidziana w tym przepisie regulacja nie podlega wylaczeniu spod zastosowania zasady lex mitior agit (w odniesieniu do przestepstw skarbowych wyraza ja art. 2 § 2 k.k.s.).
 • Postanowienie z dnia 21 maja 2004 r. (sygn. akt I KZP 5/04) - Czy zakaz przewidziany w art. 186 § 1 zd. drugie kpk dotyczy rowniez sytuacji, gdy osoba wymieniona w tym przepisie nie moze byc wezwana na rozprawe, toczaca sie po uchyleniu wyroku i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania, z powodow wskazanych w art. 391 § 1 kpk, w szczegolnosci z uwagi na smierc tej osoby, ale zlozyla zeznania w postepowaniu przygotowawczym, po czym przed rozpoczeciem pierwszego zeznania w postepowaniu sadowym skorzystala z prawa odmowy zeznan?
 • Uchwala z dnia 21 maja 2004 r. (sygn. akt I KZP 4/04) - Dolnej granicy grzywny przewidzianej w sankcji art. 219 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 934 ze zm.) nie okresla sie na podstawie art. 33 § 1 i § 3 k.k., a stanowi ja kwota 1 zloty.
 • Postanowienie z dnia 21 maja 2004 r. (sygn. akt I KZP 3/04) - Czy Zaklad Ubezpieczen Spolecznych miesci sie w kregu podmiotow wymienionych w art. 17 § 3 k.p.s.w. skoro w oparciu o przepisy art. 66 ust. 4 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczen spolecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 ze zm.) w kontekscie przepisow ustawy z dnia 4.09.1997 r. o dzialach administracji rzadowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1548) mozna jedynie ustalic, ze podmiot ten realizujac zlecane zadania administracji rzadowej w zakresie zabezpieczenia spolecznego pozostaje organem administracji publicznej w rozumieniu art. 5 § 2 pkt 3 Kodeksu postepowania administracyjnego, jako podmiot wymieniony w art. 1 pkt 2 Kodeksu postepowania administracyjnego, nie jest zas organem administracji rzadowej.
 • Postanowienie z dnia 21 maja 2004 r. (sygn. akt I KZP 2/04) - Czy rozpoznanie zazalenia pokrzywdzonego przez Sad Rejonowy orzekajacy jako organ odwolawczy na postanowienie Prokuratora o umorzeniu postepowania "in rem" nastepuje na zasadach ogolnych okreslonych w Dziale IX, Rozdziale 48, a w szczegolnosci czy do tej sytuacji ma "odpowiednie" zastosowanie art. 437 kpk w czesci dotyczacej mozliwosci zmiany zaskarzonego postanowienia a jezeli tak to, jaki jest mozliwy zakres tej zmiany, czy tez w stosunku do art. 437 § 1 kpk - art. 330 § 1 kpk stanowi lex specialis nadajacy mu charakter dyspozycji szczegolnej, calkowicie eliminujacej norme ogolna i nakazujacy przyjac, ze sad nie jest wladny zmienic zaskarzonego postanowienia a jedynie alternatywnie utrzymac je w mocy lub uchylic?
 • Uchwala z dnia 21 maja 2004 r. (sygn. akt I KZP 42/03) - Miejscem popelnienia czynu okreslonego w art. 43 ustawy z 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdzialaniu narkomanii (Dz. U. Nr 75, poz. 468 ze zm.) moze byc takze terytorium panstwa obcego. Znamie "wbrew przepisom ustawy" nalezy w takiej sytuacji rozumiec jako dotyczace przepisow ustawy obowiazujacej w miejscu popelnienia czynu.
 • Postanowienie z dnia 2 kwietnia 2004 r. (sygn. akt V KK 70/04) - Sad postanowil nie uwzglednic wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o wstrzymanie wykonania wyroku Sadu Rejonowego w Szczecinie z dnia 8 listopada 2002 r., sygn. akt XIV K 332/01 utrzymanego w mocy wyrokiem Sadu Okregowego w Szczecinie z dnia 26 listopada 2003 r., sygn. akt IV Ka 150/03
 • Uchwala z dnia 25 marca 2004 r. (sygn. akt I KZP 1/04) - Poza wyjatkowa sytuacja wskazana w art. 469 zd. 2 k.p.k., nie jest dopuszczalne postepowanie uproszczone w sprawie, w ktorej postepowanie przygotowawcze ukonczono w formie sledztwa.
 • Uchwala z dnia 25 marca 2004 r. (sygn. akt I KZP 46/03) - Termin do zlozenia wniosku o sporzadzenie na pismie i doreczenie uzasadnienia wyroku warunkowo umarzajacego postepowanie, wydanego na posiedzeniu (art. 341 § 5 kpk), biegnie od daty jego ogloszenia (art. 422 § 1 kpk), a nie doreczenia (art. 100 § 3 kpk), chyba ze zaistnialy okolicznosci okreslone w art. 422 § 2 kpk.
 • Uchwala z dnia 25 marca 2004 r. (sygn. akt I KZP 45/03) - W sprawach z oskarzenia publicznego, prokurator nie moze wniesc apelacji w stosunku do oskarzonego, ktorego nie wskazal we wniosku zlozonym na podstawie art. 422 § 1 zd. ostatnie k.p.k.
 • Uchwala z dnia 25 marca 2004 r. (sygn. akt I KZP 43/03) - I. Sad, dokonujac kontroli wstepnej aktu oskarzenia w trybie art. 339 § 3 pkt 3 k.p.k., zobowiazany jest badac przeslanki warunkujace dopuszczalnosc prowadzenia w danej sprawie postepowania uproszczonego (art. 469 k.p.k.) zarowno od strony formalnej (tj. korelacje formy prowadzonego w sprawie postepowania przygotowawczego ze wskazaniem trybu postepowania sadowego), jak i od strony materialnej (czy postepowanie przygotowawcze bylo legalne, tzn. odpowiadalo wymogom ustawowym przewidzianym dla danego rodzaju postepowania).
  II. Jezeli przed dniem 1 lipca 2003 r w sprawie bylo prowadzone i zostalo ukonczone dochodzenie to - zgodnie z brzmieniem art. 469 k.p.k., ktory uzaleznia rozpoznanie sprawy w trybie uproszczonym od tego, czy bylo prowadzone dochodzenie - sprawe sad rozpoznaje w trybie postepowania uproszczonego. Dopuszczalnosc prowadzenia w sprawie dochodzenia, jesli bylo ono prowadzone i ukonczone do dnia 30 czerwca 2003 r. moze byc badana tylko z punktu widzenia przepisow obowiazujacych w dacie jego prowadzenia, a nie z punktu widzenia art. 325c k.p.k., ktory wszedl w zycie dnia 1 lipca 2003 r.
 • Postanowienie z dnia 26 lutego 2004 r. (sygn. akt I KZP 47/03) - Czy okreslone w art. 244 k.k. zakazy odnosic nalezy jedynie do orzeczonego srodka karnego wskazanego w art. 39 pkt 2 k.k., czy tez wymieniony przepis kodeksu karnego nalezy rozpatrywac jedynie przez pryzmat organu orzekajacego te zakazy?
 • Postanowienie z dnia 26 lutego 2004 r. (sygn. akt I KZP 44/03) - Czy zaliczeniu na poczet orzeczonej kary za wykroczenie na podstawie art. 82 § 2 pkt 2 i § 3 k.p.s.w. podlega tylko zatrzymanie procesowe czy rowniez zatrzymanie administracyjne (porzadkowe) pozostajace w zwiazku z popelnionym wykroczeniem?
 • Postanowienie z dnia 26 lutego 2004 r. (sygn. akt I KZP 41/03) - 1. Czy mozna uznac za skuteczne doreczone orzeczenie (odpis wyroku zaocznego) odebrane przez doroslego domownika adresata - oskarzonego, ktory w tym czasie nie zyl, o czym sad zostal poinformowany, dwa dni po doreczeniu, przez tegoz domownika, ktory tez zwrocil przesylke, oswiadczajac ze przyjal ja omylkowo (na podstawie art. 132 § 2 k.p.k., czy tez art. 136 § 1 k.p.k.) - w kontekscie uznania prawomocnosci tak doreczonego orzeczenia;
  2. Czy ujawnienie po ogloszeniu orzeczenia faktu, iz oskarzony w tejze dacie nie zyl i przy niezaskarzeniu tegoz orzeczenia - powoduje koniecznosc wznowienia postepowania z urzedu (art. 543 § 3 k.p.k.), czy tez wystarczajacym jest umorzenie postepowania przez sad rejonowy na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 k.p.k.;
  3. Jaki jest zakres stosowania przepisu art. 15 § 1 kkw (w zw. z art. 9 § 2 kkw) wobec obowiazku wynikajacego z art. 542 § 3 k.p.k. - w sytuacji przyjecia prawomocnosci wyroku, zapadlego wobec oskarzonego nie zyjacego w czasie wyrokowania.
 • Postanowienie z dnia 26 lutego 2004 r. (sygn. akt I KZP 36/03) - Czy - majaca znaczenie dla kwalifikacji prawnej czynu z art. 63 kks - stawka podatkowa podatku akcyzowego w imporcie papierosow nieoznakowanych cena detaliczna wydrukowana na jednostkowym opakowaniu, w okresie od 10.07.2001 r. do 16.08.2001 r. wynosila 1900 % a stawka podatkowa w imporcie papierosow oznakowanych cena detaliczna - 50 zl za 1000 sztuk?
  a w razie udzielenia odpowiedzi negatywnej:
  Jaka stawka podatkowa podatku akcyzowego w imporcie papierosow obowiazywala w ww. okresie?
 • Postanowienie z dnia 17 lutego 2004 r. (sygn. akt II KK 277/02) - SN oddalil kasacje i zasadzil od skazanego B. B. na rzecz Skarbu Panstwa koszty sadowe postepowania kasacyjnego.
 • Postanowienie z dnia 29 stycznia 2004 r. (sygn. akt I KZP 40/03) - Czy uprzednie ukaranie za wykroczenie stanowi o przyjeciu stanu rzeczy prawomocnie osadzonej w odniesieniu do zarzuconego temu samemu sprawcy przestepstwa, jezeli znamiona modalne tego przestepstwa zostaly identycznie sformulowane jak znamiona modalne wykroczenia, zas wykroczenie i przestepstwo nie pozostaja w idealnym zbiegu?
 • ROK 2003

 • Uchwala z dnia 29 stycznia 2003 r. (sygn. akt I KZP 39/03) - Bron gazowa jest bronia palna zarowno w rozumieniu art. 263 § 2 k.k., jak i art. 280 § 2 k.k.
 • Uchwala z dnia 29 stycznia 2003 r. (sygn. akt I KZP 38/03) - Istotna szkoda - stanowiaca znamie art. 231 § 3 kk - jest pojeciem ocennym, przy czym w wypadku wyrzadzenia przez funkcjonariusza publicznego szkody o charakterze wylacznie materialnym, ocena ta powinna byc relatywizowana do sytuacji majatkowej pokrzywdzonego, ale tez powinna obiektywnie wyrazac sie orientacyjnie wartoscia znaczna okreslona w art. 115 § 5 kk.
  Poniewaz jednak istotna szkoda - w rozumieniu art. 231 § 3 kk - nie ogranicza sie tylko do szkody materialnej i jest pojeciem szerszym, to o tym, na ile jest to szkoda istotna, w konkretnych okolicznosciach, moga rowniez decydowac - obok faktycznej szkody materialnej - dodatkowe wzgledy, stanowiace znaczna dolegliwosc dla strony pokrzywdzonej.
 • Postanowienie z dnia 29 stycznia 2004 r. (sygn. akt I KZP 37/03) - Czy przez osobe "rozporzadzajaca (wspolrozporzadzajaca) cudzym mieniem" w rozumieniu art. 286 § 1 kk moze byc uznany podmiot nie bedacy strona czynnosci cywilnoprawnej, majacej to mienie za przedmiot, lecz innym wspoluczestniczacym przy dokonywaniu tej czynnosci, gdy uczestnictwo to jest warunkiem koniecznym dla waznosci takiej czynnosci cywilnoprawnej, a podmiot ten obowiazany jest czuwac nad nalezytym zabezpieczeniem praw stron oraz innych osob dla ktorych czynnosc ta moze powodowac skutki prawne oraz odmowic dokonania czynnosci sprzecznej z prawem?
 • Uchwala z dnia 16 grudnia 2003 r. (sygn. akt I KZP 35/03) - Rozpoznajac zazalenie na zarzadzenie prezesa sadu pierwszej instancji o odmowie przyjecia apelacji sad odwolawczy nie jest wladny kontrolowac postanowienia o nieuwzglednieniu wniosku o wyznaczenie obroncy z urzedu w trybie art. 78 § 1 k.p.k. celem sporzadzenia i podpisania apelacji.
 • Uchwala z dnia 16 grudnia 2003 r. (sygn. akt I KZP 34/03) - Podstawe prawna decyzji organu procesowego o zarzadzeniu przeprowadzenia - w stosunku do oskarzonego - wywiadu srodowiskowego przez kuratora sadowego stanowi w kazdym wypadku przepis art. 214 § 1 k.p.k., uzupelniony ewentualnie o § 2 w razie wystapienia okolicznosci wskazanych w tym ostatnim przepisie. 
  W kazdym zatem wypadku przeprowadzenia przez kuratora sadowego wywiadu srodowiskowego na podstawie przepisow Kodeksu postepowania karnego powstaje obowiazek przyznania zryczaltowanego wynagrodzenia na podstawie art. 91 ust.1 pkt 1 lub art. 91 ust. 3 ustawy o kuratorach sadowych z dnia 27 lipca 2001r. (Dz.U. Nr 98, poz.1071 z pozn. zm.) , ktora to naleznosc, zgodnie z art. 618 §1 pkt 12 k.p.k., wchodzi w sklad wydatkow Skarbu Panstwa. 
 • Uchwala z dnia 26 listopada 2003 r. (sygn. akt I KZP 30/03) - Oskarzonemu przysluguje zazalenie na postanowienie wydane w przedmiocie jego wniosku o uchylenie lub zmiane nieizolacyjnego srodka zapobiegawczego (art. 252 § 1 kpk).
 • Postanowienie z dnia 26 listopada 2003 r. (sygn. akt I KZP 28/03) - Czy prokurent moze reprezentowac spolke prawa handlowego w postepowaniu karnym?
 • Uchwala z dnia 26 listopada 2003 r. (sygn. akt I KZP 32/03) - Uzyte w art. 300 § 2 k.k. okreslenie "orzeczenia sadu lub innego organu panstwowego" nie jest ograniczone tylko do orzeczen dotyczacych wierzytelnosci wynikajacych ze stosunku prawnego, ktorego jedna ze stron jest podmiot obrotu gospodarczego.
 • Uchwala z dnia 26 listopada 2003 r. (sygn. akt I KZP 21/03) - Bon towarowy nie jest rzecza ruchoma w rozumieniu art. 278 § 1 kk, a w szczegolnosci nie jest srodkiem platniczym, jest natomiast dokumentem stwierdzajacym prawa majatkowe w rozumieniu art. 275 § 1 kk.
 • Uchwala z dnia 21 pazdziernika 2003 r. (sygn. akt I KZP 33/03) - Karta uprawniajaca do podjecia pieniedzy z automatu bankowego nie jest "rzecza ruchoma" w rozumieniu art. 284 §1 k.k.
 • Uchwala z dnia 21 pazdziernika 2003 r. (sygn. akt I KZP 31/03) - Niedopuszczalne jest rozpoznanie zazalenia, wniesionego przez jednego z obroncow oskarzonego (podejrzanego) na postanowienie sadu pierwszej instancji, ktore juz sie uprawomocnilo na skutek rozpoznania zazalenia innego obroncy tej samej osoby.
 • Uchwala z dnia 21 pazdziernika 2003 r. (sygn. akt I KZP 29/03) - W sprawie o przestepstwo z art. 241 § 1 kk osoba, ktorej dotycza ujawnione okolicznosci, jest pokrzywdzona w rozumieniu art. 49 § 1 kpk tylko wtedy, gdy czyn ten jednoczesnie wyczerpuje znamiona okreslone w innym przepisie karnym, ktorym to przestepstwem lub przestepstwem wspolukaranym jej dobro prawne zostalo bezposrednio naruszone lub zagrozone.
 • Uchwala z dnia 21 pazdziernika 2003 r. (sygn. akt I KZP 27/03) - Z uwagi na tresc art. 1 pkt 33, 5, 6 oraz 9 ustawy z dnia 10 stycznia 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks postepowania karnego, ustawy - Przepisy wprowadzajace Kodeks postepowania karnego, ustawy o swiadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 17, poz. 155) nie jest dopuszczalne po dniu 30 czerwca 2003 r. prowadzenie postepowan w przedmiocie stwierdzenia niewaznosci orzeczen wydanych przed dniem wejscia w zycie tej ustawy, tj. przed dniem 1 lipca 2003 r.
 • Uchwala z dnia 21 pazdziernika 2003 r. (sygn. akt I KZP 18/03) - Umowa licencyjna jest ze swej istoty stosunkiem zobowiazaniowym, ktory z jednej strony okresla uprawnienia udzielane na rzecz licencjobiorcy, z drugiej zas strony statuuje obowiazek zaplaty (prawo do wynagrodzenia) na rzecz uprawnionego podmiotu tj. licencjodawcy. W zwiazku z tym, uzyte w art. 116 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 ze zm.) okreslenie "wbrew warunkom uprawnienia" odnosi sie tylko i wylacznie do udzielonych moca licencji uprawnien do rozpowszechniania utworu, nie zas do obowiazkow wynikajacych z umowy licencyjnej (np. prawo do wynagrodzenia, czy obowiazek przedstawiania rozliczen finansowych). Tak rozumiane pojecie "uprawnienia" odnosi sie takze do istniejacej przed nowelizacja "licencji ustawowej" z ta jednak roznica, iz zrodlem "uprawnienia" nie byla umowa a jedynie ustawa.
 • Postanowienie z dnia 21 pazdziernika 2003 r. (sygn. akt I KZP 9/03) - Sad postanowil utrzymac w mocy zaskarzone postanowienie.
 • Uchwala z dnia 21 pazdziernika 2003 r. (sygn. akt I KZP 11/03) - Podzeganie moze byc popelnione w formie usilowania, i to zarowno wtedy, gdy usilujacy bezskutecznie naklania do czynu zabronionego o znamionach okreslonych w przepisach czesci szczegolnej kodeksu karnego, jak i wtedy gdy bezskutecznie naklania do czynu zabronionego o znamionach podzegania. 
 • Uchwala z dnia 30 wrzesnia 2003 r. (sygn. akt I KZP 26/03) - Sedzia bioracy udzial w wydaniu na podstawie art. 345 § 1 k.p.k. postanowienia, ktore sad odwolawczy uchylil i przekazal sprawe sadowi pierwszej instancji do rozpoznania, nie jest - co do zasady - wylaczony od udzialu w sprawie na zasadzie art. 40 § 1 pkt 7 k.p.k. Jezeli jednak podejmowana przezen czynnosc sprowadza sie, bez pojawienia sie nowych okolicznosci faktycznych lub odmiennych uwarunkowan prawnych, do ponownego udzialu w wydaniu orzeczenia w tej kwestii, ktora stanowila przedmiot rozstrzygniecia w orzeczeniu uchylonym przez sad odwolawczy, nalezy uznac, ze naruszony zostal wskazany wyzej przepis art. 40 § 1 pkt 7 k.p.k. 
 • Uchwala z dnia 30 wrzesnia 2003 r. (sygn. akt I KZP 25/03) - Nie jest dopuszczalne wznowienie postepowania mandatowego, ani postepowania przeprowadzonego na podstawie art. 101 Kodeksu postepowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148) i zakonczonego wydaniem postanowienia o odmowie uchylenia mandatu karnego, poniewaz orzeczenie to nie konczy prawomocnie postepowania sadowego w rozumieniu art. 113 § 1 kpw w zw. z art. 540 § 1 in principio kpk.
 • Uchwala z dnia 30 wrzesnia 2003 r. (sygn. akt I KZP 24/03) - Organom Zakladu Ubezpieczen Spolecznych (upowaznionym przez nie osobom) - na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998r. o systemie ubezpieczen spolecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 ze zm.) w zw. z art. 17 § 3 k.p.w. - przysluguja uprawnienia oskarzyciela publicznego w sprawach o wykroczenia, ktore zostaly ujawnione w zakresie dzialania Zakladu i w ktorych wystapil on z wnioskiem o ukaranie. 
 • Uchwala z dnia 30 wrzesnia 2003 r. (sygn. akt I KZP 23/03) - W sprawach rozpoznawanych wedlug przepisow Kodeksu postepowania w sprawach o wykroczenia (ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r., Dz. U. Nr 106, poz. 1148 ze zm.) warunkiem poprzestania na odczytaniu zeznan swiadka w trybie stosowanego odpowiednio art. 442 § 2 kpk (w brzmieniu obowiazujacym do dnia 30 czerwca 2003 r.) w zw. z art. 109 § 2 kpsw, byla zgoda stron obecnych na rozprawie.
 • Uchwala z dnia 30 wrzesnia 2003 r. (sygn. akt I KZP 22/03) - Osoba, ktora stosownie do przepisow ustawy z dnia 6 stycznia 1993 r. o podatku od towarow i uslug oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, ze zm.) jest upowazniona do wystawienia faktury VAT, nalezy do kategorii innych osob uprawnionych do wystawienia dokumentu w rozumieniu art. 271 § 1 k.k. Jezeli jednak sprawca wystawia fakture nierzetelna godzac w obowiazek podatkowy, dopuszcza sie wowczas czynu zabronionego okreslonego w art. 62 § 2 lub 5 k.k.s., stanowiacego lex specialis.
 • Uchwala z dnia 30 wrzesnia 2003 r. (sygn. akt I KZP 20/03) - Obowiazek posiadania obroncy przed sadem okregowym jako sadem pierwszej instancji, przez oskarzonego, ktorego pozbawiono wolnosci (art. 80 kpk w brzmieniu obowiazujacym przed dniem 1 lipca 2003 r.) ustawal w wypadku odzyskania przez niego wolnosci.
 • Uchwala z dnia 30 wrzesnia 2003 r. (sygn. akt I KZP 19/03) - W wypadkach okreslonych w art. 66 § 3 k.k. pojednac sie ze sprawca moze - w razie smierci pokrzywdzonego - osoba najblizsza.
 • Uchwala z dnia 30 wrzesnia 2003 r. (sygn. akt I KZP 16/03) - Osoba, ktora stosownie do przepisow ustawy z dnia 6 stycznia 1993 r. o podatku od towarow i uslug oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, ze zm.) jest upowazniona do wystawienia faktury VAT, a przed dniem 1 stycznia 2000 r. byla uprawniona takze do wystawienia rachunku uproszczonego przewidzianego w tej ustawie, jest inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu w rozumieniu art. 271 § 1 k.k. Jezeli jednak sprawca wystawia fakture nierzetelna (nierzetelny rachunek uproszczony) godzac w obowiazek podatkowy, dopuszcza sie wowczas czynu zabronionego okreslonego w art. 62 § 2 lub 5 k.k.s., stanowiacego lex specialis.
 • Postanowienie z dnia 29 maja 2003 r. (sygn. akt I KZP 17/03) - Czy postanowienie o pozostawieniu bez rozpoznania zazalenia na postanowienie prokuratora o umorzeniu sledztwa jest czynnoscia, o ktorej stanowi art. 329 § 2 k.p.k.; czy tez jest to czynnosc postepowania sadowego, dla ktorej sklad sadu odwolawczego okresla art. 30 § 2 k.p.k.?
 • Postanowienie z dnia 29 maja 2003 r. (sygn. akt I KZP 15/03) - Czy orzeczenie Sadu Najwyzszego o oddaleniu jako oczywiscie bezzasadnej kasacji, wniesionej przez Rzecznika Praw Obywatelskich, wymaga pisemnego uzasadnienia?
 • Uchwala z dnia 29 maja 2003 r. (sygn. akt I KZP 14/03) - Wydanie "orzeczenia surowszego" w rozumieniu art. 443 k.p.k. - po uchyleniu orzeczenia i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania - jest dopuszczalne w dalszym postepowaniu tylko wowczas, gdy uchylenie to nastapilo na skutek uwzglednienia srodka odwolawczego wniesionego na niekorzysc oskarzonego i to jedynie w granicach zaskarzenia na niekorzysc lub gdy uchylenie orzeczenia nastapilo z mocy samej ustawy, niezaleznie od granic zaskarzenia (art. 439 § 1 pkt 1-4 k.p.k., art. 440 k.p.k.).
 • Postanowienie z dnia 29 maja 2003 r. (sygn. akt I KZP 13/03) - Czy samochod bedacy w ruchu moze byc uznany za przedmiot podobnie niebezpieczny jak bron palna czy noz w przypadku przestepstwa czynnej napasci na funkcjonariusza publicznego opisanego w art. 223 kk?
 • Uchwala z dnia 30 kwietnia 2003 r. (sygn. akt I KZP 12/03) - Asesor komorniczy nie jest funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 § 13 pkt 3 kk, jednakze przyjac nalezy, ze posiada on status funkcjonariusza publicznego w rozumieniu tego przepisu, gdy pelni zlecone mu obowiazki zastepcy komornika na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sadowych i egzekucji (Dz. U. Nr 133, poz. 882 ze zm.), badz prowadzi czynnosci egzekucyjne zlecone mu przez komornika w trybie art. 33 tej ustawy.
 • Uchwala z dnia 30 kwietnia 2003 r. (sygn. akt I KZP 8/03) - Przeniesienie w stan spoczynku prokuratora, ktory zlozyl oswiadczenie o ktorym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 roku o ujawnieniu pracy lub sluzby w organach bezpieczenstwa panstwa lub wspolpracy z nimi w latach 1944 - 1990 osob pelniacych funkcje publiczne (Dz. U. Nr 42 z 1999 r., poz. 428, ze zm.), nie jest odwolaniem go z funkcji publicznej w rozumieniu art. 18a ust. 5 tej ustawy.
 • Uchwala z dnia 27 marca 2003 r. (sygn. akt I KZP 7/03) - Sad udzielil odpowiedzi jak w uchwale z dnia 27 marca 2003 r. sygn. KZP 6/03.
 • Uchwala z dnia 27 marca 2003 r. (sygn. akt I KZP 6/03) - Art. 147 ust. 1 pkt 1, art. 149 ust. 1 i art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o obrocie papierami wartosciowymi (Dz. U. z 2002r. Nr 49, poz. 447 ze zm.) dotycza akcji spolki publicznej, ktore pozwalaja realizowac wynikajace z nich prawo w postaci glosowania na walnym zgromadzeniu.
 • Postanowienie z dnia 25 marca 2003 r. (sygn. akt I KZP 5/03) - 1.Czy pomiedzy art. 18 § 2 k.k. w zwiazku z art. 271 § 1 k.k. a art. 273 k.k. zachodzi pozorny zbieg przepisow ustawy, gdy spelnione sa warunki do uznania czynu sprawcy jako popelnionego w warunkach art. 12 k.k.?
  W razie udzielenia pozytywnej odpowiedzi na powyzsze pytanie:
  2.Ktory ze wskazanych wyzej przepisow podlega eliminacji z kwalifikacji prawnej czynu?
 • Uchwala z dnia 25 marca 2003 r. (sygn. akt I KZP 4/03) - Termin przedawnienia wykonania kary pozbawienia wolnosci biegnie od uprawomocnienia sie wyroku skazujacego, niezaleznie od tego czy w pozniejszym okresie zapadly orzeczenia modyfikujace jej wymiar.
 • Uchwala z dnia 27 marca 2003 r. (sygn. akt I KZP 3/03) - Wniosek o ukaranie, o ktorym mowa w art. 57 § 1 k.p.w., w imieniu Policji skutecznie moze zlozyc (podpisac) jedynie terenowy organ Policji badz upowazniony przez ten organ policjant.
 • Postanowienie z dnia 27 marca 2003 r. (sygn. akt I KZP 2/03) - Od jakiej daty nalezy liczyc bieg terminu przedawnienia karalnosci wykroczenia skarbowego okreslonego w art. 57 § 1 k.k.s.?
 • Uchwala z dnia 25 marca 2003 r. (sygn. akt I KZP 1/03) - Przepis art. 49 §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sadow powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) nie ma zastosowania w wypadku naruszenia w pismie powagi czynnosci sadowych albo ublizenia w pismie skierowanym do sadu temu organowi, innemu organowi panstwowemu lub osobom bioracym udzial w sprawie.
 • Uchwala z dnia 25 marca 2003 r. (sygn. akt I KZP 50/02) - W postepowaniu karnym, ktorego przedmiotem jest czyn polegajacy na zaniechaniu odprowadzenia przez pracodawce - wbrew obowiazkowi wynikajacemu z ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen spolecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 ze zm.) - skladki na ubezpieczenie spoleczne, status pokrzywdzonego przysluguje takze Zakladowi Ubezpieczen Spolecznych,
  2. postanowil odmowic podjecia uchwaly w pozostalym zakresie.
 • Uchwala z dnia 19 lutego 2003 r. (sygn. akt I KZP 51/2002) - Delegowanie w trybie okreslonym art. 77 § 8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sadow powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) uprawnia do pelnienia wszystkich obowiazkow sedziego we wskazanym sadzie w czasie okreslonym zarzadzeniem o delegowaniu. 
 • Uchwala z dnia 19 lutego 2003 r. (sygn. akt I KZP 49/2002) - Zawarte w dyspozycji art. 163 § 1 kk znamie "mienie w wielkich rozmiarach" odnosi sie do cech przestrzennych substancji materialnej objetej zagrozeniem - nie wyraza natomiast warunku odpowiedzialnosci w postaci okreslonej wartosci tego mienia.
  Wartosc mienia zagrozonego sprowadzonym przez sprawce zdarzeniem okreslonym w tym przepisie - podobnie jak inne cechy indywidualizujace czyn - ma wplyw na ocene stopnia jego spolecznej szkodliwosci. 
 • Uchwala z dnia 19 lutego 2003 r. (sygn. akt I KZP 48/2002) - Prawo odmowy zeznan okreslone w art. 182 § 1 kpk przysluguje kazdemu swiadkowi, a wiec takze maloletniemu.
 • Uchwala z dnia 19 lutego 2003 r. (sygn. akt I KZP 47/2002) - Przepisy umowy miedzy Rzeczapospolita Polska a Australia o ekstradycji sporzadzonej w Kanberze dnia 3 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 5, poz. 51) maja powszechne zastosowanie od dnia wejscia w zycie tejze umowy, a wiec takze do toczacych sie juz postepowan.
 • Postanowienie z dnia 22 stycznia 2003 r. (sygn. akt I KZP 46/2002) - Czy bron palna gazowa o ktorej mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji (Dz. U. nr 53, poz. 549) stanowi bron palna w rozumieniu art. 263 § 2 kk?
 • Uchwala z dnia 22 stycznia 2003 r. (sygn. akt I KZP 45/2002) - Poniesione przez operatorow sieci telekomunikacyjnych koszty wydrukow polaczen telefonicznych, wykonywanych dla potrzeb postepowania karnego na polecenie sadu lub prokuratora, naleza do wydatkow wykladanych tymczasowo przez Skarb Panstwa w rozumieniu przepisow art. 618 § 1 k.p.k. w zw. z art. 619 § 1 k.p.k.
 • Postanowienie z dnia 22 stycznia 2003 r. (sygn. akt I KZP 44/2002) - Czy zawarte w art. 5 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Przepisy wprowadzajace Kodeks karny (Dz. U. nr 88, poz. 554 z pozn. zm.) sformulowanie "pozostawia sie w mocy nizej wymienione przepisy z nastepujacymi zmianami" oznacza, ze art. 224 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o Powszechnym obowiazku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r., nr 4, poz. 16 z pozn. zm.) penalizuje odpowiedzialnosc sprawcy za wystepek w rozumieniu art. 7 § 1 i § 3 k.k. czy tez pomimo zmiany sankcji okreslajacej, ze sprawca podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolnosci - czyn ten w dalszym ciagu pozostaje wykroczeniem?
 • Uchwala z dnia 22 stycznia 2003 r. (sygn. akt I KZP 43/2002) - Dzialanie sprawcy polegajace na bezprawnym podlaczeniu odbiornika telewizyjnego do sieci kablowej godzi w prawa majatkowe nadawcy programu, nie wyczerpuje jednak znamion przestepstwa z art. 267 § 1 kk.
 • Postanowienie z dnia 22 stycznia 2003 r. (sygn. akt I KZP 42/2002) - Czy przewidziana w art. 18a ust. 5 zdanie pierwsze ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub sluzby w organach bezpieczenstwa panstwa lub wspolpracy z nimi w latach 1944-1990 osob pelniacych funkcje publiczne (tekst jedn.: Dz. U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428 z poz. zm.) rezygnacja (odwolanie) z funkcji publicznej - przed wszczeciem postepowania lustracyjnego - osoby, ktora zlozyla oswiadczenie, jest okolicznoscia wylaczajaca mozliwosc prowadzenia wobec tej osoby wszczetego przed dniem 8 marca 2002 r. postepowania lustracyjnego, nakazujaca umorzenie postepowania nie zakonczonego prawomocnym orzeczeniem ?
 • Uchwala z dnia 22 stycznia 2003 r. (sygn. akt I KZP 41/2002) - Wczesniejsze prawomocne skazanie za zabojstwo, stanowiace podstawe obostrzenia odpowiedzialnosci karnej w oparciu o przepis art. 148 § 3 in fine kk, nie obejmuje uprzedniego prawomocnego skazania za zabojstwo typu uprzywilejowanego.
 • Uchwala z dnia 22 stycznia 2003 r. (sygn. akt I KZP 39/2002) - Bezpodstawne uchylenie sie od zlozenia zeznania nie jest "zatajeniem prawdy" w rozumieniu art. 233 § 1 kodeksu karnego.
 • Uchwala z dnia 22 stycznia 2003 r. (sygn. akt I KZP 36/2002) - Zastosowanie wobec oskarzonego, wzgledem ktorego jest juz stosowane poreczenie majatkowe, srodka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania bez zawarcia w postanowieniu wzmianki o uchyleniu poreczenia majatkowego albo o jego zmianie na tymczasowe aresztowanie, wywoluje ten skutek, ze stosowane poreczenie majatkowe ustaje z chwila rozpoczecia efektywnego wykonywania tymczasowego aresztowania, t. j. z chwila osadzenia oskarzonego, a nie z chwila wydania lub uprawomocnienia sie postanowienia o zastosowaniu tego srodka.

  Sad postanowil odmowic podjecia uchwaly w zwiazku z pozostalymi pytaniami sformulowanymi w odniesieniu do Jozefa J. i Piotra W.

ROK 2002

 • Uchwala z dnia 22 listopada 2002 r. (sygn. akt I KZP 41/2002) - Wczesniejsze prawomocne skazanie za zabojstwo, stanowiace podstawe obostrzenia odpowiedzialnosci karnej w oparciu o przepis art. 148 § 3 in fine kk, nie obejmuje uprzedniego prawomocnego skazania za zabojstwo typu uprzywilejowanego.
 • Uchwala z dnia 22 listopada 2002 r. (sygn. akt I KZP 38/2002) - Podstawe ponownego umieszczenia sprawcy w odpowiednim zakladzie psychiatrycznym, stosownie do uregulowania wynikajacego z tresci przepisu art. 94 § 3 kk, stanowi ten sam czyn zabroniony, ktory byl podstawa pierwotnego orzeczenia tego srodka
 • Uchwala z dnia 22 listopada 2002 r. (sygn. akt I KZP 35/2002) - Na pytanie : Czy srodek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdow okreslonego rodzaju, o ktorym mowa w art. 42 § 1 kk dotyczy tylko pojazdow wymagajacych posiadania uprawnien okreslonych odrebnymi przepisami, czy tez obejmuje takze pojazdy do prowadzenia ktorych nie sa wymagane uprawnienia?
  Sad uchwalil udzielic odpowiedzi jak w uchwale z dnia 26 wrzesnia 2002 r. sygn. akt I KZP 20/02.
 • Uchwala z dnia 22 listopada 2002 r. (sygn. akt I KZP 34/2002) - Na pytanie : Czy srodek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdow okreslonego rodzaju, o ktorym mowa w art. 42 § 1 kk dotyczy tylko pojazdow wymagajacych posiadania uprawnien okreslonych odrebnymi przepisami, czy tez obejmuje takze pojazdy do prowadzenia ktorych nie sa wymagane uprawnienia?
  Sad uchwalil udzielic odpowiedzi jak w uchwale z dnia 26 wrzesnia 2002 r. sygn. akt I KZP 20/02.
 • Uchwala z dnia 22 listopada 2002 r. (sygn. akt I KZP 26/2002) - Sformulowany w art. 180 § 3 kpk zakaz zwalniania dziennikarza od obowiazku zachowania w tajemnicy danych umozliwiajacych identyfikacje autora materialu prasowego, listu do redakcji lub innego materialu o tym charakterze, jak rowniez identyfikacje osob udzielajacych informacji opublikowanych lub przekazanych do opublikowania, jezeli osoby te zastrzegly nieujawnianie tych danych - konkretyzuje tresc tajemnicy dziennikarskiej okreslonej w art. 15 ustawy z 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe. Zakaz ten ma charakter bezwzgledny i nie moze byc naruszany poprzez zastosowanie art. 2 § 1 pkt 1 kpk i art. 9 kpk.
 • Wyrok z dnia 2 pazdziernika 2002 r. (sygn. akt II KKN 311/01) - W sprawie kasacji, wniesionej przez obronce poddanego postepowaniu lustracyjnemu
 • Uchwala z dnia 23 pazdziernika 2002 r. (sygn. akt I KZP 33/2002) - Przepis art. 115 § 3 kodeksu karnego stanowiac, iz przestepstwami podobnymi sa m. in. przestepstwa z zastosowaniem przemocy lub grozby jej uzycia nie wymaga, aby porownywane przestepstwa byly przestepstwami, do ktorych ustawowych znamion nalezy stosowanie przemocy lub grozby jej uzycia. Nalezy zatem przyjmowac podobienstwo przestepstw takze wtedy, gdy zastosowana przemoc lub grozba jej uzycia pozostaja poza zakresem znamion popelnionych przestepstw, ale faktycznie zostaly one zrealizowane w warunkach wystapienia takiego sposobu dzialania, ktory powinien byc objety opisem przypisanego sprawcy czynu.
 • Uchwala z dnia 26 wrzesnia 2002 r. (sygn. akt I KZP 32/2002) - Uzyte w art. 426 § 3 k.p.k. okreslenie "o zastosowaniu srodka zapobiegawczego" dotyczy zarowno zastosowania w toku postepowania odwolawczego takiego srodka po raz pierwszy, kazdego kolejnego zastosowania srodka zapobiegawczego, jak i zastosowania takiego srodka na dalszy okres, jesli z uwagi na charakter srodka nalezy okreslic czas jego trwania.
 • Uchwala z dnia 23 pazdziernika 2002 r. (sygn. akt I KZP 31/2002) - Magnetyczna karta telefoniczna nie jest "innym srodkiem platniczym" w rozumieniu art. 310 § 1 kk.
 • Uchwala z dnia 26 wrzesnia 2002 r. (sygn. akt I KZP 28/2002) - Zawarty w przepisach art. 63 § 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1985r. (tekst jedn.: Dz. U. z 1994r. Nr 7, poz. 25 ze zm.) i art. 77 § 8 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) - Prawo o ustroju sadow powszechnych zwrot: "na czas nie dluzszy niz miesiac w ciagu roku" oznacza, iz delegowanie sedziego przez prezesa sadu do pelnienia obowiazkow w innym sadzie danego obszaru, moze nastapic od okreslonej daty na nieprzerwany okres miesiaca lub krotszy, albo na oznaczone - takze pojedynczo - dni, ktorych suma, w wypadku wielokrotnego w danym roku delegowania, nie moze przekroczyc trzydziestu.
 • Uchwala z dnia 26 wrzesnia 2002 r. (sygn. akt I KZP 25/2002) - Podmiotem przestepstwa okreslonego w art. 306 kk moze byc kazdy, kto usuwa, podrabia lub przerabia znak identyfikacyjny, date produkcji lub date przydatnosci towaru lub urzadzenia.
 • Uchwala z dnia 26 wrzesnia 2002 r. (sygn. akt I KZP 24/2002) - Przepis art. 54 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 1994 r. Nr 19, poz. 70 ze zm.) nie dotyczy Prokuratora Generalnego.
 • Uchwala z dnia 26 wrzesnia 2002 r. (sygn. akt I KZP 23/2002) - 1. W sytuacji, gdy postanowienie o odmowie wszczecia sledztwa lub dochodzenia albo o jego umorzeniu zostalo zaskarzone wylacznie na korzysc podejrzanego, obowiazuje zakaz reformationis in peius, przewidziany w art. 434 § 1 oraz w art. 443 k.p.k. 
  2. W wypadku wniesienia przez prokuratora aktu oskarzenia, mimo ze - ze wzgledu na zakaz reformationis in peius - dochodzenie lub sledztwo powinno byc umorzone, postepowanie sadowe ulega umorzeniu na podstawie art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k.
 • Postanowienie z dnia 26 wrzesnia 2002 r. (sygn. akt I KZP 22/2002) - Czy w ramach postepowania wykonawczego, poprzez art. 15§1 k.k.w. lub ewentualnie art. 13 k.k.w., mozna stosowac zasady opisane w art. 9 kodeksu wykroczen, jezeli dotyczy to spraw rozpoznawanych odrebnie i zakonczonych orzeczeniami o ukaraniu, a znajdujacych sie w zbiegu przepisow ustawy i zbiegu wykroczen?
 • Uchwala z dnia 26 wrzesnia 2002 r. (sygn. akt I KZP 21/2002) - W razie skazania za przestepstwa skladajace sie na ciag przestepstw przewidziany w art. 91 § 1 kk, zawarta w tym przepisie dyrektywa nakazujaca wymierzenie jednej kary za te wszystkie przestepstwa ma odpowiednie zastosowanie do orzekania srodkow karnych tego samego rodzaju.
 • Uchwala z dnia 26 wrzesnia 2002 r. (sygn. akt I KZP 20/2002) - Dopuszczalne jest orzeczenie na podstawie art. 42 § 1 kk zakazu prowadzenia pojazdow okreslonego rodzaju, kierowanie ktorymi nie wymaga posiadania uprawnien stwierdzonych dokumentem wydanym przez upowazniony organ.
 • Uchwala z dnia 26 wrzesnia 2002 r. (sygn. akt I KZP 13/2002) - 1. Cofniecie przez prokuratora wniosku zlozonego na podstawie art. 324 k.p.k. jest mozliwe i wiaze sad. Natomiast wniosek taki nie moze byc skutecznie cofniety tylko w czesci dotyczacej stosowania srodka zabezpieczajacego, a tym samym oswiadczenie prokuratora o takim cofnieciu nie wiaze sadu.
  2. Rozpoznajac wniosek prokuratora, o jakim mowa w art.324 k.p.k., sad nie jest zwiazany zawartym w nim zadaniem co do rodzaju srodka zabezpieczajacego i moze orzec kazdy inny niz wnioskowany przez prokuratora srodek, w tym takze przepadek przedmiotow, nawet gdyby mial to byc jedyny srodek zabezpieczajacy.
 • Uchwala z dnia 30 lipca 2002 r. (sygn. akt I KZP 19/2002) - Miejscem dokonania czynnosci sprawczych przestepstwa okreslonego w art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdzialaniu narkomanii (Dz. U. Nr 75, poz. 468 ze zm.), w formie "przywozu z zagranicy", "wywozu za granice" i "przewozenia w tranzycie" srodkow odurzajacych, substancji psychotropowych, mleczka makowego lub slomy makowej, jest odpowiednio granica i terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Postanowienie z dnia 30 lipca 2002 r. (sygn. akt I KZP 18/2002) - Czy do okolicznosci wylaczajacych ukaranie sprawcy czynu zabronionego w rozumieniu przepisu art. 43 § 1 pkt 4 kks nalezy ujemna przeslanka procesowa okreslona w art. 17 § 1 pkt 6 kpk?
 • Postanowienie z dnia 7 czerwca 2002 r. (sygn. akt I KZP 17/2002) - Czy na podstawie art. 92 § 1 kw w zw. z § 58 ust. 4 Rozp. Min. Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewn. i Administracji z dnia 21.06.1999 r. w sprawie znakow i sygnalow drogowych (Dz. U. Nr 58 poz. 622 zm. Dz. U. z 2000 r. poz. 850) mozliwym jest wymierzenie kary grzywny za parkowanie w strefie zabronionej bez wniesienia oplaty?
 • Uchwala z dnia 7 czerwca 2002 r. (sygn. akt I KZP 16/2002) - Jezeli w dyspozycji normy okreslajacej typ przestepstwa znamie czynnosci wykonawczej obejmuje alternatywnie dwie lub wiecej postaci, to fakt, iz dokonano pierwotnie ustalen faktycznych odpowiadajacych jednej z nich, i tylko w opisie czynu przyjeto blednie inna postac czynnosci sprawczej, a nawet okreslono te czynnosc pojeciem pozaustawowym, nie prowadzi do naruszenia zakazu wynikajacego z art. 443 kpk z tego tylko powodu, ze w wyniku ponownego rozpoznania sprawy prawna ocene czynnosci sprawczej wyrazono pojeciem ustawowym odpowiadajacym dokonanym uprzednio ustaleniom faktycznym. 
 • Uchwala z dnia 7 czerwca 2002 r. (sygn. akt I KZP 15/2002) - Uzyty w art. 45 § 2 k.w. zwrot "w razie uchylenia prawomocnego rozstrzygniecia" obejmuje swym zakresem takze uchylenie przez Sad Najwyzszy, w nastepstwie rozpoznania kasacji, prawomocnego wyroku sadu wydanego w sprawie o wykroczenie. 
  Przedawnienie nie biegnie na nowo, jezeli w dniu uchylenia prawomocnego rozstrzygniecia okres przedawnienia juz uplynal.
 • Postanowienie z dnia 7 czerwca 2002 r. (sygn. akt I KZP 14/2002) - Czy prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzezwosci, popelnione przed 15 grudnia 2000 r., miesci sie w znamionach wykroczenia okreslonego w art. 87 § 1 k.w.?
 • Uchwala z dnia 23 kwietnia 2002 r. (sygn. akt I KZP 12/2002) - Wzgledna przyczyna odwolawcza w postaci zarzutu "razacej niewspolmiernosci kary" przewidziana w art. 438 pkt 4 zdanie pierwsze k.p.k. moze stanowic podstawe wniesienia srodka odwolawczego takze w przypadku razacej niewspolmiernosci orzeczonego srodka karnego.
 • Postanowienie z dnia 23 kwietnia 2002 r. (sygn. akt I KZP 11/2002) - Czy wyczerpuje znamiona przestepstwa oszustwa pod postacia wprowadzenia pokrzywdzonego w blad albo wyzyskania jego blednego przekonania, takie dzialanie sprawcy, ktore wbrew warunkom wczesniej zawartej z pokrzywdzonym umowy wywoluje uruchomienie w pelni zautomatyzowanych operacji, prowadzacych do niekorzystnego rozporzadzenia mieniem pokrzywdzonego bez udzialu tzw. czynnika ludzkiego i bez aktualnego dla dzialania sprawcy badania jego uprawnienia do korzystania z uproszczonych procedur poboru mienia znajdujacego sie w dyspozycji pokrzywdzonego ?
 • Uchwala z dnia 23 kwietnia 2002 r. (sygn. akt I KZP 9/2002) - Do dnia 28 lutego 2001 r., tzn. do dnia wejscia w zycie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 11 z 2001 r., poz. 82), ktora znowelizowala przepisy art. 107 i 108 k.k.s, przepis art. 108 § 1 k.k.s., w zakresie urzadzania lub prowadzenia bez wymaganego zezwolenia albo wbrew jego warunkom gry w automatach losowych, stanowil lex specialis wobec art. 107 § 1 k.k.s.
 • Uchwala z dnia 28 marca 2002 r. (sygn. I KZP 8/02) - Niestawiennictwo oskarzonego na rozprawe bez usprawiedliwienia - w rozumieniu art. 376 § 2 kpk - oznacza, iz w dacie tej rozprawy nie zaistnialy okreslone przepisem art. 117 § 2 kpk przeslanki uzasadniajace to niestawiennictwo. Dokonczenie wowczas rozprawy pod nieobecnosc oskarzonego nie stanowi uchybienia wskazanego w art. 439 § 1 pkt 7 kpk chyba, ze fakt pozniejszego ujawnienia okolicznosci uniemozliwiajacych uczestniczenie w rozprawie byl wynikiem przeszkod zywiolowych lub innych wyjatkowych przyczyn.
  Sad odmowil udzielenia odpowiedzi w zakresie zagadnienia sformulowanego w pkt 2.:
  2. Czy zawarte w art. 377 § 3 kpk sformulowanie "uniemozliwia doprowadzenie na rozprawe" wymaga wczesniejszego podjecia decyzji o doprowadzeniu oskarzonego na rozprawe?
 • Uchwala z dnia 23 kwietnia 2002 r. (sygn. akt I KZP 7/2002) - W wypadku gdy sad, rozpoznajac wniosek prokuratora - zlozony na podstawie art. 324 kpk - o umorzenie postepowania przygotowawczego i zastosowanie srodka zabezpieczajacego, dojdzie do wniosku, ze brak jest podstaw do orzeczenia takiego srodka, odmawia uwzglednienia wniosku i przekazuje sprawe prokuratorowi.
 • Uchwala z dnia 28 marca 2002 r. (sygn. I KZP 6/02) - Za pokrzywdzonego w postepowaniu karnym o przestepstwo z art. 209 § 1 kk nie uwaza sie Zakladu Ubezpieczen Spolecznych, wyplacajacego swiadczenia z funduszu alimentacyjnego na rzecz osoby, do ktorej alimentacji zobowiazany byl oskarzony.
 • Uchwala z dnia 28 marca 2002 r. (sygn. I KZP 5/02) - Propagowanie, w rozumieniu art. 256 kk, oznacza kazde zachowanie polegajace na publicznym prezentowaniu, w zamiarze przekonania do niego, faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju panstwa.
 • Postanowienie z dnia 28 marca 2002 r. (sygn. I KZP 4/02) - Czy zachowanie nietrzezwego sprawcy wypadku drogowego zaistnialego po dniu 14 grudnia 2000 r. stanowi:
  - jedno przestepstwo wyczerpujace dyspozycje art. 177 § 1 lub 2 kk w zb. z art. 178a § 1 lub 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, czy tez jedno przestepstwo wyczerpujace dyspozycje art. 177 § 1 lub 2 kk i art. 178 § 1 kk, a zatem czy stan nietrzezwosci sprawcy w rozumieniu art. 178 § 1 kk jest jedynie ustawowa okolicznoscia obostrzajaca kare, czy tez znamieniem statuujacym kwalifikowany typ przestepstwa z art. 177 § 1 lub 2 kk;
  - dwa przestepstwa pozostajace w zbiegu realnym:
  1). z art. 177 § 1 lub 2 kk i 
  2). z art. 178a § 1 lub 2 kk?
 • Uchwala z dnia 28 marca 2002 r. (sygn. I KZP 35/01) - Pelnienie funkcji publicznej w rozumieniu art. 228 § 1 kk obejmuje tylko takie czynnosci wykonywane przez prezesa zarzadu spoldzielni mieszkaniowej na podstawie art. 55 § 1 ustawy z dnia 16 wrzesnia 1982 r.- Prawo spoldzielcze (tekst jed.: Dz. U. z 1995 r. Nr 54, poz. 288 ze zm.), ktore wiaza sie z dysponowaniem srodkami publicznymi.
 • Uchwala z dnia 25 lutego 2002 r. (sygn. I KZP 2/2002) - W sytuacji, gdy skazany wykonal obowiazki wynikajace z istoty kary ograniczenia wolnosci i pozostale obowiazki z nia zwiazane, z wyjatkiem obowiazku naprawienia szkody, sad orzekajacy na podstawie art. 65 kkw o zamianie tej kary na kare zastepcza przyjmuje za podstawe orzeczenia zakres kary pozostajacej jeszcze do wykonania, ustalony w trybie art. 64 kkw.
 • Postanowienie z dnia 25 lutego 2002 r. (sygn. I KZP 1/2002) - Czy sprawca dopuszczajacy sie przestepstwa oszustwa polegajacego na uzyskaniu kredytu na zakup okreslonej rzeczy, ktory to kredyt zabezpieczony jest przewlaszczeniem na zabezpieczenie (art. 101 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe - Dz. U. Nr 140, poz. 939 ze zm.) dotyczacym nabytej rzeczy, ponosi odrebna odpowiedzialnosc karna takze za przestepstwo przywlaszczenia (art. 284 § 2 kk) odnosnie tej rzeczy w przypadku zbycia jej przed splata kredytu? (odmowa podjecia uchwaly)
 • Postanowienie z dnia 25 lutego 2002 r. (sygn. akt I KZP 34/2001) - Jaki gdy chodzi o czeki - jest zakres ochrony prawnej z art. 310 § 1 k.k. - w szczegolnosci czy objete sa nia wszystkie rodzaje czekow czy tylko niektore, a w szczegolnosci czy obejmuje ona rowniez czeki imienne z rachunku oszczednosciowo - rozliczeniowego? (odmowa podjecia uchwaly)
 • Postanowienie z dnia 29 stycznia 2002 r. (sygn. I KZP 33/2001) - Czy uzyte w art. 67 § 3 k.k. sformulowanie "moze" odnosi sie takze do zakazu prowadzenia pojazdow wymienionego w art. 39 pkt 3 k.k.? (odmowa podjecia uchwaly)
 • Postanowienie z dnia 29 stycznia 2002 r. (sygn. I KZP 32/2001) - Czy do sprawcy przestepstwa z art. 178a § 2 k.k. stosuje sie srodek karny okreslony w art. 42 § 2 k.k. w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdow mechanicznych albo pojazdow mechanicznych okreslonego rodzaju, czy tez srodek karny okreslony w art. 42 § 1 k.k. w postaci zakazu prowadzenia pojazdow niemechanicznych okreslonego rodzaju? (odmowa podjecia uchwaly)
 • Uchwala z dnia 29 stycznia 2002 r. (sygn. I KZP 31/2001) - Penalizacja przewidziana w art. 70 ( 4 k.k.s. obejmuje takze posiadanie lub przechowywanie przez osobe nieuprawniona znakow akcyzy usunietych z wyrobu akcyzowego lub z opakowania z tym wyrobem
 • Postanowienie z dnia 29 stycznia 2002 r. (sygn. I KZP 30/2001) - Czy przez zawarte w art. 198 kk sformulowanie "... Kto wykorzystujac ... wynikajacy z uposledzenia umyslowego lub choroby psychicznej brak zdolnosci ... do rozpoznania znaczenia czynu lub pokierowania swoim postepowaniem..." nalezy rozumiec wylacznie wykorzystanie calkowitego braku poczytalnosci czy rowniez ograniczenia tej poczytalnosci w stopniu znacznym? (odmowa podjecia uchwaly)
 • Wyrok z dnia 14 stycznia 2002 r. (sygn. akt II KKN 465/00) - W sprawie Andrzeja Czumy, Benedykta Jana Czumy, Stefana Konstantego Myszkiewicza-Niesiolowskiego i Emila Morgiewicza skazanych z art. 128 § 1 kk w zw. z art. 123 kk i art. 58 kk z 1969 r.
 • Postanowienie z dnia 8 stycznia 2002 r. (sygn. akt V KKN 214/01) - W sprawie Jerzego Kowalczyka skazanego z art. 11 § 1 kk z 1969 r., w zw. z art. 126 § 1 kk z 1969 r. i z art. 127 pkt 1 kk z 1969 r. oraz Ryszarda Kowalczyka skazanego z art. 18 § 2 kk w zw. z art. 127 pkt 1 kk z 1969 r.

ROK 2001

 • Postanowienie z dnia 4 grudnia 2001 r. (sygn. akt II KKN 175/99) - SN pozostawil bez rozpoznania lub oddalil kasacje obroncow funkcjonariuszy bylego Ministerstwa Bezpieczenstwa Publicznego: Adama Humera, Markusa Kaca, Tadeusza Szymanskiego, Tadeusza Tomporskiego, Leona Midro, Edmunda Kwaska, Romana Laszkiewicza, Eugeniusza Chimczaka i Mieczyslawa Kobylca, skazanych z art. 246 i innych Kodeksu Karnego z 1932 r. w zw. z art. 2a i 2b ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o Glownej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Instytucie Pamieci Narodowej
 • Uchwala z dnia 21 listopada 2001 r. (sygn. akt I KZP 28/2001) - Zawarte w art. 24 ( 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. Prawo o ustroju sadow powszechnych, Dz.U. z 1994r. Nr 7, poz.25 ze zm. (obecnie art. 46 ( 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sadow powszechnych, Dz.U. Nr 98, poz.1070) ograniczenie, ze w skladzie sadzacym moze brac udzial tylko jeden sedzia innego sadu, obejmuje takze sedziow, ktorzy w trakcie toczacego sie postepowania sadowego zostali mianowani na stanowiska sedziow sadu wyzszego. Sedzia, ktorego mianowano na stanowisko sedziego w sadzie wyzszym, staje sie przez to sedzia innego sadu, przeto do orzekania w sadzie nizszym powinien dysponowac delegacja od podmiotow wskazanych w art. 63 u.s.p. z 1985 r. (obecnie art. 77 u.s.p. z 2001 r.), gdyz tylko ona legitymuje go wowczas do uczestnictwa w skladzie orzekajacym sadu nizszego czyniac ten sklad nalezytym w rozumieniu art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k. Jezeli jednak w skladzie sadu nizszego rzedu orzeka dwoch sedziow sadu wyzszego rzedu, dochodzi do obrazy art. 24 § 2 u.s.p. z 1985 r. (obecnie art. 46 § 2 u.s.p. z 2001 r.), co stanowi uchybienie w postaci nienalezytej obsady sadu, o ktorym mowa w art.439 ( 1 pkt 2 in principio k.p.k.
 • Postanowienie z dnia 21 listopada 2001 r. (sygn. I KZP 27/2001) - Czy wobec sprawcy czynu z art. 178a § 2 kk ma zastosowanie przepis art. 42 § 2 kk. (odmowa podjecia uchwaly)
 • Uchwala z dnia 21 listopada 2001 r. (sygn. I KZP 26/2001) - Samo tylko uzycie w tresci normy prawnej liczby mnogiej dla okreslenia przedmiotu bezposredniej ochrony, przedmiotu czynnosci sprawczej lub srodka sluzacego do popelnienia przestepstwa nie oznacza, ze ustawodawca uzywa jej w znaczeniu zwrotu: "co najmniej dwa", a wiec w celu ograniczenia podstawy odpowiedzialnosci - zatem zawarty w art. 52 pkt 4 ustawy z dnia 13 pazdziernika 1995 r. Prawo lowieckie (Dz. U. Nr 147, poz. 713 ze zm.) zwrot "charty rasowe lub ich mieszance" obejmuje takze jednego psa tej rasy lub jego mieszanca.
 • Uchwala skladu siedmiu sedziow SN z dnia 18 pazdziernika 2001 r. (sygn. akt I KZP 25/2001) - Zarowno reguly rzetelnego procesu, w tym prawa do obrony, jak i przepis art. 451 k.p.k., nakladaja na sad odwolawczy obowiazek sprowadzenia na rozprawe apelacyjna oskarzonego pozbawionego wolnosci tylko w wypadku, gdy zlozyl on wniosek o doprowadzenie go na te rozprawe. Oskarzonego nalezy pouczyc o prawie do zlozenia wniosku, chyba ze z akt sprawy wynika, iz wie on o uprawnieniu do zlozenia takiego wniosku.
  Sad moze jednak uznac, ze wystarczajaca jest obecnosc obroncy na rozprawie apelacyjnej i wowczas moze zaniechac sprowadzenia oskarzonego na rozprawe odwolawcza nawet w wypadku, gdy ten o to wnosil.
 • Postanowienie SN z dnia 11 pazdziernika 2001 r. (sygn. akt I KZP 24/2001) - Czy przewidziany w art. 42 § 2 k.k. nakaz orzekania srodka karnego - zakazu prowadzenia wszelkich pojazdow mechanicznych albo pojazdow mechanicznych okreslonego rodzaju dotyczy sprawcy wystepku z art. 178a § 2 k.k. w brzmieniu nadanym mu ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny? (SN odmowil podjecia uchwaly)
 • Uchwala SN z dnia 11 pazdziernika 2001 r. (sygn. akt I KZP 23/2001) - Okreslona w art. 165 ust. 1 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartosciowymi czynnosc sprawcza polegajaca na proponowaniu nabycia papierow wartosciowych oznacza kazde - skierowane do okreslonego w art. 2 ust. 1 tej ustawy kregu adresatow i w sposob tam podany - zachowanie, ktore u jego odbiorcow wywoluje obiektywne przekonanie, iz zostalo zlozone oswiadczenie woli, mogace prowadzic do zawarcia transakcji, jakiej przedmiotem sa wskazane w propozycji - okreslone w powolanym przepisie - papiery wartosciowe.
 • Uchwala skladu siedmiu sedziow SN z dnia 18 pazdziernika 2001 r. (sygn. akt I KZP 22/2001) - Na podstawie art. 74 § 2 kk mozliwe jest zwolnienie od dozoru kazdego skazanego na kare pozbawienia wolnosci z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, a wiec takze mlodocianego sprawcy przestepstwa umyslnego oraz sprawcy okreslonego w art. 64 § 2 kk.
 • Uchwala SN z dnia 11 pazdziernika 2001 r. (sygn. akt I KZP 21/2001) - Przez instytucje lub organizacje spoleczna, do ktorej zadan lub statutowych celow nalezy swiadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, o ktorej mowa w art. 47a k.k., nalezy rozumiec tylko taka instytucje lub organizacje, ktorej podstawowym zadaniem lub celem statutowym jest swiadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.
 • Postanowienie SN z dnia 18 wrzesnia 2001 r. (sygn. akt I KZP 20/2001) - Czy przedawnienie wykonania kary biegnie rowniez w czasie jej odbywania? (SN odmowil podjecia uchwaly)
 • Uchwala SN z dnia 18 wrzesnia 2001 r. (sygn. akt I KZP 19/2001) - 1. Art. 442 § 2 k.p.k. upowaznia sad pierwszej instancji ponownie rozpoznajacy sprawe do poprzestania na ujawnieniu tych dowodow, ktorych sad odwolawczy nie uznal za majace wplyw na uchylenie wyroku.
  SN odmowil odpowiedzi na pytanie "Czy przewidziana w art. 442§ 2 kpk mozliwosc odstapienia przez sad pierwszej instancji przy ponownym rozpoznaniu sprawy od bezposredniego przeprowadzania dowodow, odnosi sie do kazdego wczesniej przeprowadzonego dowodu, czy tez mozliwosc ta doznaje ograniczenia zwlaszcza ze wzgledu na znaczenie dowodu dla merytorycznego rozstrzygniecia sprawy?"
 • Uchwala SN z dnia 18 wrzesnia 2001 r. (sygn. akt I KZP 18/2001) - 1.Udzielic na pierwsze pytanie odpowiedzi jak w uchwale z dnia 20 czerwca 2001 r. I KZP 5/2001.
  2. Zakaz wykonywania okreslonego zawodu - art. 39 pkt 2 kk, art. 41 § 1 kk dotyczy wszystkich czynnosci zawodowych, a wiec nie moze on byc w jakikolwiek sposob ograniczony.
 • Uchwala SN z dnia 18 wrzesnia 2001 r. (sygn. akt I KZP 17/2001) - Okreslenie "budowla" uzyte w art. 163 § 1 pkt 2 k.k. obejmuje swym zakresem takze budynek lub jego czesc.
 • Uchwala SN z dnia 24 lipca 2001 r. (sygn. akt I KZP 15/2001) - Dopuszczalna jest kasacja strony od wyroku sadu odwolawczego, ktorym orzeczono w przedmiocie odszkodowania i zadoscuczynienia na podstawie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za niewazne orzeczen wydanych wobec osob represjonowanych za dzialalnosc na rzecz niepodleglego bytu Panstwa Polskiego, chocby nie podnoszono w niej zarzutu opartego na uchybieniu wymienionym w art. 439 ( 1 k.p.k., gdyz nie dotycza jej ograniczenia wnoszenia kasacji okreslone w art. 523 (2 i 3 k.p.k.
 • Uchwala siedmiu sedziow z dnia 21 listopada 2001 r. (sygn. I KZP 14/2001) - Przepis art. 89 § 1 k.k. dotyczy orzekania o karze lacznej w ramach wyroku lacznego. Nie dotyczy on zatem orzekania o karze lacznej w razie jednoczesnego sadzenia sprawcy kilku przestepstw pozostajacych w zbiegu realnym. W wypadku wymierzania kary lacznej, orzekanej za pozostajace w zbiegu realnym i sadzone w tym samym postepowaniu przestepstwa, ewentualne warunkowe zawieszenie wykonania kary, okreslone w art. 69 k.k., sad stosuje co do kary lacznej, nie zas co do poszczegolnych kar za zbiegajace sie przestepstwa. W tym ostatnim wypadku warunkowe zawieszenie wykonania kary lacznej oznacza jednakze - implicite - iz sad zastosowal instytucje warunkowego zawieszenia wykonania takze do poszczegolnych kar jednostkowych, wymierzonych za zbiegajace sie przestepstwa.
 • Uchwala SN z dnia 24 lipca 2001 r. (sygn. akt I KZP 13/2001) - 1) Wykonywanie miedzynarodowego transportu drogowego bez wymaganej licencji stanowi, po wejsciu w zycie ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo dzialalnosci gospodarczej, wykroczenie z art. 601 § 1 k.w.
  2) art. 3 umowy miedzy Rzeczapospolita Polska a Republika Federalna Niemiec o ulatwieniach w odprawie granicznej, sporzadzonej 29 lipca 1992 r., nie rozszerza odpowiedzialnosci za wykroczenie z art. 103a k.w. lub 601 § 1 k.w. na czyny popelnione za granica, gdyz dla odpowiedzialnosci za te wykroczenia ma znaczenie nie miejsce ich ujawnienia a miejsce popelnienia czyli prowadzenia dzialalnosci gospodarczej.
 • Uchwala SN z dnia 18 wrzesnia 2001 r. (sygn. akt I KZP 11/2001) - W wypadku gdy sad rejonowy jest uprawniony do rozpoznawania srodkow odwolawczych (art. 24 § 2 k.p.k.) dziala on jako "sad odwolawczy", czego konsekwencja jest to, ze sklad tego sadu, orzekajacego na posiedzeniu nie moze byc okreslony przez art. 30 § 1 k.p.k., lecz przez art. 30 § 2 k.p.k. Bedzie to wiec sklad trzech sedziow (jesli ustawa nie stanowi inaczej).
 • Uchwala SN z dnia 24 lipca 2001 r. (sygn. akt I KZP 10/2001) - Oryginalny kij bejsbolowy nie jest narzedziem okreslonym w art. 4 ust. 1 pkt 4 lit. a, zd. ostatnie ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji
 • Uchwala z dnia 27 kwietnia 2001 r. (sygn. akt I KZP 8/2001) - Wniosek skazanego o warunkowe przedterminowe zwolnienie nie moze byc skutecznie cofniety i podlega rozpoznaniu
 • Postanowienie z dnia 27 kwietnia 2001 r. (sygn. akt I KZP 7/2001) - Czy dozorca ustanowiony decyzja komornika w toku postepowania egzekucyjnego jest osoba zajmujaca sie sprawami majatkowymi o jakich mowa w art. 308 k.k.?
 • Postanowienie z dnia 27 kwietnia 2001 r. (sygn. akt I KZP 6/2001) - Czy przedmiotem przestepstwa okreslonego w art. 270 § 1 k.k., a polegajacego na podrobieniu dokumentu w celu uzycia za autentyczny lub na uzyciu jako autentycznego podrobionego lub przerobionego dokumentu, moze byc kserokopia takiego dokumentu?
 • Uchwala powiekszonego skladu SN z dnia 20 czerwca 2001 r. (sygn. akt I KZP 5/2001) - Czy podmiotem odpowiedzialnosci lapownictwa biernego moze byc ordynator oddzialu przyjmujacy korzysc majatkowa w zwiazku z decyzjami dotyczacymi przebiegu leczenia, czy tez tylko i wylacznie w zwiazku z wykonywaniem czynnosci administracyjnych w zakladzie publicznej sluzby zdrowia (szpitala)?
 • Postanowienie z dnia 27 marca 2001 r. (sygn. akt I KZP 5/2001) - Czy podmiotem odpowiedzialnosci lapownictwa biernego moze byc ordynator oddzialu przyjmujacy korzysc majatkowa w zwiazku z decyzjami dotyczacymi przebiegu leczenia, czy tez tylko i wylacznie w zwiazku z wykonywaniem czynnosci administracyjnych w zakladzie publicznej sluzby zdrowia (szpitala)?
 • Uchwala z dnia 27 marca 2001 r. (sygn. akt I KZP 4/2001) - Sformulowanie uzyte w art. 11a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzajace Kodeks postepowania karnego, zawarte w art. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks postepowania karnego, ustawy - Przepisy wprowadzajace Kodeks postepowania karnego oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 62, poz. 717), "sad apelacyjny moze przekazac taka sprawe do rozpoznania innemu sadowi rownorzednemu" oznacza, iz sad ten jest uprawniony do przekazania sprawy takze sadowi rownorzednemu w okregu innego sadu apelacyjnego.
 • Postanowienie z dnia 27 marca 2001 r. (sygn. akt I KZP 3/2001) - czy w zwiazku z nowela kodeksu postepowania karnego z dnia 20 lipca 2000 r. sadem odwolawczym w rozumieniu art. 466 § 2 k.p.k. wlasciwym do rozpoznania zazalen na zarzadzenia prezesa sadu pierwszej instancji (przewodniczacego wydzialu, upowaznionego sedziego) o odmowie przyjecia srodka odwolawczego wydanych na podstawie art. 429 § 1 k.p.k. w zw. z art. 254 § 2 k.p.k. jest sad nadrzedny, czy tez sad wlasciwy do rozpoznania na mocy art. 254 § 1 k.p.k. w zw. z art. 263 § 5 k.p.k. zazalenia na postanowienie odmawiajace uwzglednienia wniosku o uchylenie srodka zapobiegawczego?
 • Uchwala z dnia 27 marca 2001 r. (sygn. akt I KZP 2/2001) - W razie skazania za zbiegajace sie przestepstwa na kary pozbawienia wolnosci z warunkowym zawieszeniem jej wykonania i bez warunkowego jej zawieszenia - orzeczenie kary bez warunkowego zawieszenia jej wykonania w wyroku lacznym (art. 89 § 1 k.k.) nie jest dopuszczalne.
 • Uchwala z dnia 30 stycznia 2001 r. (sygn. akt I KZP 50/2000) - Zawarty w art. 254 § 1 zd. 2 in fine k.p.k. nakaz odpowiedniego stosowania przepisu art. 263 § 5 k.p.k. odnosi sie tylko do zazalenia na postanowienie sadu apelacyjnego, gdy orzeka on w pierwszej instancji w przedmiocie wniosku o uchylenie lub zmiane srodka zapobiegawczego.
 • Uchwala Izby Karnej Sadu Najwyzszego z dnia 24 stycznia 2001 r. (sygn. akt I KZP 47/2000) - Swiadek uprawniony do odmowy zeznan na podstawie art. 182 § 1 k.p.k. moze korzystac z tego prawa takze po rozpoczeciu pierwszego zeznania na pierwszej rozprawie przed sadem pierwszej instancji, z tym ze w razie zlozenia takiego oswiadczenia po tym terminie, poprzednio zlozone zeznania tego swiadka moga sluzyc za dowod i byc odtworzone (art. 286 § 1 k.p.k.).
  W razie zaistnienie takiej sytuacji, podstawa odczytania uprzednio zlozonych zeznan jest interpretowany a contrario art. 186 § 1 k.p.k.
 • Postanowienie Izby Karnej Sadu Najwyzszego z dnia 24 stycznia 2001 r. (sygn. akt I KZP 46/2000) - Czy sad rejonowy winien w kazdym wypadku zlozenia zazalenia na uprzednio wydane w tym samym skladzie postanowienie, zazalenie to rozpoznac, a w konsekwencji w kazdym wypadku wydac postanowienie o ktorym mowa w art. 437 § 1 k.p.k., czy tez wymog wydania postanowienia dotyczy wylacznie rozstrzygniecia uwzgledniajacego zadanie wyrazone w petitum wniesionego zazalenia, nie dotyczy zas pozostalych wypadkow tj. braku podstaw do uwzglednienia zazalenia, w ktorych prezes sadu przekazuje - w formie zarzadzenia - zazalenie sadowi powolanemu do rozpoznania zazalenia"?
 • Uchwala Izby Karnej Sadu Najwyzszego z dnia 24 stycznia 2001 r. (sygn. akt I KZP 45/2000) - Wymieniony w art. 280 § 2 k.k. "srodek obezwladniajacy" - podobnie, jak i inne wskazane tam przedmioty i sposob dzialania - musi byc "niebezpieczny", tj. bezposrednio zagrazajacy zyciu czlowieka.

ROK 2000

 • Postanowienie z dnia 7 wrzesnia 2000 r. (Sygn. akt I KZP 27/2000) - pytanie prawne: 1. Czy pojecie szkody w rozumieniu art. 190 k.k. z 1969 r obejmuje tylko i wylacznie szkode majatkowa czy tez moze miec ona charakter niemajatkowy? ...
 • Postanowienie z dnia 7 wrzesnia 2000 r. (Sygn. akt I KZP 26/2000) - pytanie prawne: Czy lekarz i pielegniarka, ktorych nietykalnosc cielesna zostala naruszona podczas pelnienia obowiazkow sluzbowych korzystaja z ochrony prawnej przewidzianej w art. 222 kk?
 • Postanowienie z dnia 7 wrzesnia 2000 r. (Sygn. akt I KZP 25/2000) - 1. Czy numery nadwozia samochodu osobowego stanowia jedynie znaki identyfikacyjne o ktorych mowa w tresci art. 306 k.k. czy tez stanowia dokument w rozumieniu art. 270 § 1 k.k.?...
 • Postanowienie z dnia 7 wrzesnia 2000 r. (Sygn. akt I KZP 23/2000) - pytanie prawne: Czy przepis art. 51 kkw moze miec zastosowanie do grzywny orzeczonej prawomocnym wyrokiem wydanym przed 1 wrzesnia 1998 r., a przekraczajacej kwote 500 zlotych?
 • Uchwala z dnia 7 wrzesnia 2000 r. (Sygn. akt I KZP 22/2000) - wykladnia: sformulowanie "nie powroci najpozniej w ciagu 3 dni po uplywie wyznaczonego terminu", uzyte w art. 242 § 2 k.k., oznacza, ze sprawca popelnia okreslony nim czyn przez caly okres bezprawnego przebywania na wolnosci.
 • Uchwala z dnia 11 sierpnia 2000 r. (sygn.akt I KZP 21/2000) - odpowiedz na pytanie prawne: [W sadowym postepowaniu o wykroczenie, toczacym sie na podstawie art. 508 § 1 i art. 509 kpk, protokoly wyjasnien obwinionego i zeznan swiadka, zlozone uprzednio przed kolegium do spraw wykroczen nie podlegaja odczytaniu na rozprawie na podstawie art. 389 § 1 kpk lub art. 391 § 1 kpk.]
 • Uchwala z dnia 11 sierpnia 2000 r. (sygn. akt I KZP 20/2000) - odpowiedz na pytanie prawne: [Przepis art. 626 § 3 kpk - mimo zamieszczenia go w rozdziale 70 zatytulowanym: "Zasadzenie kosztow procesu" - ma charakter ogolny. Przewidziane w nim zazalenie na orzeczenie "w przedmiocie kosztow" odnosi sie nie tylko do orzeczen wydanych na podstawie art. 626 § 1 i 2 kpk, ale takze do orzeczen o zwolnieniu (lub odmowie zwolnienia) od wylozenia kosztow podlegajacych uiszczeniu przy wnoszeniu pisma procesowego, o ktorym mowa w art. 623 kpk - (z wyjatkiem zwolnienia od uiszczenia oplaty od kasacji - art. 528 § 1 pkt 1 kpk).]
 • Postanowienie z dnia 11 sierpnia 2000 r. (sygn. akt I KZP 19/2000) - pytanie prawne: jak rozumiec okreslenie "pierwsza rozprawa glowna" uzyte w art. 12 § 3 kpk?
 • Uchwala z dnia 7 wrzesnia 2000 r. (Sygn. akt I KZP 18/2000) - odpowiedz Rzecznikowi Praw Obywatelskich: wydanie postanowienia o odmowie uchylenia prawomocnego rozstrzygniecia kolegium do spraw wykroczen przez sad okregowy (art. 516 § 2 kpk) wobec braku przeslanek z art. 515 § 1 k.p.k. stoi na przeszkodzie rozpoznaniu ponownie takiego wniosku, chyba ze wskazuje on jako podstawe orzeczenie Trybunalu Konstytucyjnego, wydane po rozpoznaniu poprzedniego wniosku zlozonego na podstawie art. 515 § 2 k.p.k. w zw. z art. 112 § 2 k.p.w. Od postanowienia o odmowie uchylenia rozstrzygniecia kolegium do spraw wykroczen kasacja nie przysluguje.
 • Uchwala z dnia 11 sierpnia 2000 r. (sygn. akt I KZP 17/2000) - odpowiedz na pytanie prawne: Przestepstwa popelnione w formie dokonania i usilowania moga wchodzic w sklad jednego ciagu przestepstw w rozumieniu art. 91 § 1 kk.

Orzecznictwo publikujemy w brzmieniu otrzymanym z Sadu Najwyzszego (www.sn.pl)

 

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.