PODATEK AKCYZOWY

Wzór wniosku o zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego od samochodu
sprowadzonego z jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej
(składa się go do naczelnika Urzędu Celnego, w którym zostało zgłoszone
nabycie pojazdu)

 

 

Miasto, dnia ..............................................   

 

Imię i nazwisko sprowadzającego:

......................................................

adres zamieszkania:

......................................................

adres do korespondencji:

......................................................

NIP ...............................................

 
  Naczelnik Urzędu Celnego

w .....................................................

ul. ....................................................

kod pocztowy ..................................

miasto .............................................

 

 

WNIOSEK

Niniejszym wnoszę o zwrot nienależnie uiszczonego podatku akcyzowego w wysokości................... zł na konto nr.................................................................. . Nadpłata wynikła z obowiązku zapłaty wymienionego wyżej zobowiązania obciążającego czynność sprowadzenia na terytorium Polski z Unii Europejskiej używanego samochodu osobowego. Obowiązek ten jest sprzeczny z art. 91 ust. 2 w związku z art. 8 ust. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz z art. 90 [95] Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE).

UZASADNIENIE

W dniu.......... nabyłem na terytorium....................... samochód osobowy marki........................, rok produkcji............ za kwotę............... euro stanowiącą równowartość ................. zł .

Stosując się do obowiązującego prawa zgłosiłem nabycie ww. pojazdu w tutejszym Urzędzie Celnym, złożyłem deklarację dla podatku akcyzowego i uiściłem wykazaną w niej kwotę.

Zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2004 r. nr 68, poz. 623 ze zm.), akcyzie podlegają samochody osobowe, nie zarejestrowane na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

W myśl art. 91 ust. 2 Konstytucji RP, "umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą, wyrażoną w ustawie, ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy nie da się pogodzić z umową". Oznacza to, że w razie sprzeczności prawa krajowego ze wspólnotowym, należy wprost stosować prawo wspólnotowe. Teza ta znajduje potwierdzenie m.in. w wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-6/64 Flaminio Costa, w którym Trybunał stwierdził, że "żadne przepisy prawa krajowego nie mogą przeważać nad nad prawem wywodzącym się z Traktatu, będącego niezależnym źródłem prawa. W razie sprzeczności między normami krajowymi a wspólnotowymi, podmioty, których zadaniem jest ich stosowanie, mają obowiązek pominięcia normy prawa krajowego sprzecznej z normą prawa wspólnotowego. Dotyczy to również organów podatkowych".

Art. 90 [95] TWE stanowi natomiast, że "żaden z Członków Wspólnoty nie będzie nakładać na produkty innych Członków Wspólnoty, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek opłat wewnętrznych, wyższych od tych, którym podlegają bezpośrednio lub pośrednio takie same produkty krajowe. Ponadto żaden Członek Wspólnoty nie będzie nakładać na produkty innych Członków Wspólnoty takich opłat wewnętrznych, które mogłyby pośrednio stanowić ochronę dla innych działów produkcji". Z treści tego przepisu wynika, że państwo polskie nie miało prawa nakładać podatku akcyzowego na używane samochody sprowadzania z UE w takim stopniu, w jakim przewyższa on należność, którą należałoby zapłacić od podobnego pojazdu nabytego w kraju. Tymczasem, dla zarejestrowania auta unijnego niezbędne jest uzyskanie zaświadczenia z urzędu celnego a to z kolei wydane jest po uiszczeniu akcyzy.

Obowiązek ten został poddany krytyce w opinii Rzecznika Generalnego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 21 września 2006 r. w sprawie C 313/05 Maciej Brzeziński przeciwko Dyrektorowi Izby Celnej w Warszawie, w której stwierdzono, że "podatek akcyzowy nałożony na wszystkie samochody osobowe w państwie członkowskim, zarówno nowe jak i używane, niezależnie od ich pochodzenia, jest niezgodny z art. 90 akapit 1 TWE, jeżeli i w zakresie w jakim stawka podatku od używanych samochodów przywożonych z innych państw członkowskich przewyższa ułamek odpowiadający rezydualnemu podatkowi zawartemu w wartości porównywalnych samochodów używanych, na które podatek ten został nałożony w Polsce przed ich pierwszą rejestracją w tym państwie".

W analogicznej sprawie, w wyroku C-112/84 Michel Humbolt v Directer des services fiscaux ETS stwierdził, że "art. 90 TWE zabrania różnicowania stawek podatku nakładanego na samochody, co w praktyce dotyczy głównie samochodów importowanych z innych krajów członkowskich, a tym samym stanowi formę ukrytej dyskryminacji towarów pochodzących z tych krajów."

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.

 

Podpis wnioskodawcy

..............................................

 
  (Tu należy nakleić znaczek skarbowy za 5 zł.)
| Bez polskich znaków |
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staże | Zgłaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.